Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XXV/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok 2017-01-03 08:53:43
UCHWAŁA NR XXV/222/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2017 rok. 2017-01-03 08:48:11
UCHWAŁA NR XXV/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2017 rok. 2017-01-03 08:45:20
UCHWAŁA NR XXV/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec 2017-01-03 08:42:42
UCHWAŁA NR XXV/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-01-03 08:41:08
UCHWAŁA NR XXV/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przekazywanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym 2017-01-03 08:38:38
UCHWAŁA NR XXV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2017-01-03 08:37:16
UCHWAŁA NR XXV/216/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2018" 2017-01-03 08:36:09
UCHWAŁA NR XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021" 2017-01-03 08:32:21
UCHWAŁA NR XXV/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Mirosławiec na lata 2017 - 2020. 2017-01-03 08:28:50
UCHWAŁA NR XXV/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017-01-02 15:01:22
UCHWAŁA NR XXV/212/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. 2017-01-02 15:00:01
UCHWAŁA NR XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026. 2017-01-02 14:57:36
UCHWAŁA NR XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok. 2017-01-02 14:45:09
UCHWAŁA NR XXIV/209/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej 2016-12-08 15:22:04
UCHWAŁA NR XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych położonych przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu 2016-12-08 15:19:17
UCHWAŁA NR XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych położonych przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu. 2016-12-08 15:18:21
UCHWAŁA NR XXIV/206/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019 2016-12-08 15:16:29
UCHWAŁA NR XXIV/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. 2016-11-30 09:49:24
UCHWAŁA NR XXIV/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2016-11-30 09:45:41
UCHWAŁA NR XXIV/203/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2016-11-30 09:44:43
UCHWAŁA NR XXIV/202/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2016-11-30 09:43:14
UCHWAŁA NR XXIV/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina i Miasto Mirosławiec 2016-11-30 09:41:56
UCHWAŁA NR XXIV/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec 2016-11-30 09:40:56
UCHWAŁA NR XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 2016-11-30 09:39:57
UCHWAŁA NR XXIV/198/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-11-30 09:38:44
UCHWAŁA NR XXIII/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Mirosławca 2016-11-30 09:36:35
UCHWAŁA NR XXIII/196/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2016-11-02 14:08:44
UCHWAŁA NR XXIII/195/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019 2016-11-02 14:04:43
UCHWAŁA NR XXIII/194/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 r. 2016-11-02 08:15:47
UCHWAŁA NR XXIII/193/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2016-11-02 08:13:12
UCHWAŁA NR XXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016-11-02 08:12:13
UCHWAŁA NR XXIII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej 2016-11-02 08:11:07
UCHWAŁA NR XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej 2016-11-02 08:09:36
UCHWAŁA NR XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2016-11-02 08:08:32
UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 2016-11-02 08:06:34
UCHWAŁA NR XXII/187/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca. 2016-10-05 09:29:33
UCHWAŁA NR XXII/186/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego 2016-10-05 08:50:23
UCHWAŁA NR XXII/185/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec. 2016-10-05 08:48:05
UCHWAŁA NR XXII/184/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019 2016-10-05 08:44:28
UCHWAŁA NR XXII/183 /2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. 2016-10-05 07:55:38
UCHWAŁA Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta mirosławiec na lata 2016-2019 2016-09-13 09:56:09
UCHWAŁA NR XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. 2016-09-12 13:33:50
UCHWAŁA NR XXI/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno?Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 2016-09-12 13:26:19
UCHWAŁA NR XXI/179/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno?Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 2016-09-12 13:22:37
UCHWAŁA NR XXI/178/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 2016-09-12 13:21:27
UCHWAŁA NR XXI/177/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 2016-09-12 13:13:30
UCHWAŁA NR XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie apelu o ustawienie fotoradaru 2016-09-12 12:59:27
Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019 2016-06-30 09:45:19
UCHWAŁA NR XX/174/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. 2016-06-29 15:06:10
UCHWAŁA NR XX/173/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców 2016-06-29 15:03:00
UCHWAŁA NR XX/172/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2016-06-29 15:02:15
UCHWAŁA NR XX/171/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 2016-06-29 14:54:17
UCHWAŁA NR XX/170/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2015 rok. 2016-06-29 14:50:13
UCHWAŁA NR XX/169/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2015 rok 2016-06-29 14:49:10
Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca. 2016-06-29 14:48:09
Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok 2016-06-29 14:46:30
Uchwała Nr XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2016 rok 2016-06-06 12:59:07
Uchwała Nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019. 2016-06-06 12:56:21
Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok 2016-06-06 12:42:27
Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2030". 2016-06-06 12:38:53
Uchwała Nr XVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019 2016-05-05 13:45:10
UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. 2016-05-02 10:53:22
UCHWAŁA NR XVII/160/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec 2016-04-08 08:18:09
Uchwała Nr XVII/159/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca 2016-04-08 08:14:44
UCHWAŁA NR XVII/158/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu 2016-04-08 08:09:49
Uchwała Nr XVII/157/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2016 r. zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019 2016-04-08 08:08:50
UCHWAŁA NR XVII/156/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. 2016-04-08 07:36:03
UCHWAŁA NR XVII/155/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki 2016-04-08 07:34:53
UCHWAŁA NR XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2016-04-08 07:33:52
UCHWAŁA NR XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-04-08 07:32:40
UCHWAŁA NR XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok 2016-04-08 07:31:45
uchwała Nr XVI/150/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego. 2016-02-29 14:07:44
Uchwała Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok. 2016-02-29 14:04:42
Uchwała Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2016-02-29 14:02:28
Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2016 roku. 2016-02-29 14:00:45
Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 2016-02-29 13:56:47
Uchwała Nr XVI/145/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec. 2016-02-29 13:53:42
UCHWAŁA NR XV/144/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, Gminą Miejską Wałcz i Gminą Wałcz w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu 2016-02-01 12:58:01
UCHWAŁA NR XV/143/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r. 2016-02-01 12:57:06
UCHWAŁA NR XV/142/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 2016-02-01 12:55:52
Uchwała Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Polnej w miejscowości Mirosławiec 2016-02-01 12:54:28
Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec 2016-02-01 12:51:27
Uchwała Nr XV/139/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok 2016-02-01 12:47:37
Uchwała nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018. 2016-02-01 12:42:56
Uchwała Nr XV/137/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu 2016-02-01 12:38:16