Uchwała Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Polnej w miejscowości Mirosławiec

Dz. Urz. Woj. Zachpom.2016 r. poz. 909

UCHWAŁA NR XV/141/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany przebiegu ulicy Polnej w miejscowości Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890) i art. 7 § 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 460 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się przebieg ulicy Polnej w miejscowości Mirosławiec o nowo wydzieloną działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 975, obręb 0001 Mirosławiec.

2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia szkic sytuacyjny stanowiący załącznik  do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały, powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1)Zm. poz. 774, 870, 1336 i 1830.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/141/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-02-2016 12:54:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 28-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:40:34