Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 27.10.2015 r.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 27 października 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 11.00- 14.10

 

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2):

 1. Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3.  Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 5. Wolne wnioski i zapytania
 6. Praca w ramach poszczególnych komisji:
 1. Komisja Rewizyjna:
  • omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej we wrześniu 2015 roku.
 2. Komisja Gospodarki i Budżetu:
 • prace nad konstruowaniem budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok-propozycje Komisji.
 1. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Ad.1

Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył Piotr Suchojad witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  8 radnych (Komisja Gospodarki i Budżetu – 4 członków, nieobecny- Grzegorz Różycki, Paweł Krawczyk; Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec w obrębach geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica.

Na posiedzenie Komisji przybył Piotr Kowalski główny projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec w obrębach geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica oraz Paweł Żebrowski-  właściciel biura G.P Projekt  i projektant prowadzący.

Piotr Kowalski poinformował, iż  przedstawiony plan obejmuje takie tereny funkcjonalne jak: tereny zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze, tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych, tereny stacji elektroenergetycznej, tereny wód płynących i rowów melioracyjnych, tereny lasów i gruntów leśnych, teren drogi publicznej, jak również tereny dróg wewnętrznych.  Do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 14.08.2015 r. do 11.09.2015 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wyznaczonym, nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2015 r. nie wpłynęły żadne uwagi. Kolejnym etapem po przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będzie uzyskanie opinii środowiskowej oraz  pozwolenia na budowę.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy posiadacze gruntów zostali indywidualnie powiadomieni o planowanej w ich sąsiedztwie inwestycji?

Paweł Żebrowski poinformował, iż zostały uzyskane pisemne zgody właścicieli terenów na realizacje przedmiotowej inwestycji.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż z uwagi na budowę elektrowni wiatrowych nie będzie możliwa  rozbudowa zagrodowa w sąsiedztwie wiatraków.

Piotr Kowalski poinformował, iż zakaz rozbudowy obowiązywać będzie dodatkowo
w odległości 50- 70 m. od wyznaczonej linii.

Paweł Żebrowski poinformował, iż ewentualnie będzie możliwość rozbudowy wzdłuż istniejącej drogi, gdzie istnieje już infrastruktura.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy  te osoby są świadome zakazu budowy i rozbudowy zagrodowej?

Paweł Żebrowski poinformował, iż nie ma możliwości zabudowy mieszkaniowej, ponieważ w sąsiedztwie farmy wiatrakowej znajdują się tylko i wyłącznie grunty rolne. Możliwa jest tylko i wyłącznie  zabudowa rolnicza.

Piotr Kowalski poinformował, iż w ciągu kilku ostatnich lat w okolicach planowanej farmy wiatrakowej nie  było żadnego wniosku o zabudowę mieszkaniową. Właściciele gruntów
na których ma powstać farma wiatrakowa jak również właściciele gruntów w sąsiedztwie,  uczestniczyli w procesie projektowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Paweł Żebrowski poinformował, iż bardzo istotnym jest, aby elektrownia nie powstała na drodze pracy  maszyn rolniczych.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem o miejsce wjazdu na teren farmy wiatrakowej?

Paweł Żebrowski poinformował, iż wjazd znajdować się będzie po prawej stronie drogi prowadzącej do m. Jadwiżyn.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość, że elektrownia wiatrowa może nie zostać zakończona?

Paweł Żebrowski poinformował, iż prace projektowe znajdują się w fazie mocno zaawansowanej. Wszystko przygotowywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kolejnym etapem tak, jak zostało to wcześniej wspomniane będzie  uzyskanie decyzji środowiskowej.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż podczas jednego z poprzednich posiedzeń Komisji w miesiącu maju rozmowy wskazywały, iż termin uruchomienia elektrowni, pod warunkiem że nie będzie żadnych przeciwwskazań to rok 2018.

Paweł Żebrowski poinformował, iż wszystkie prowadzone prace realizowane są w taki sposób, aby planowana inwestycja doszła do skutku.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zapisu w rozdziale
8 paragraf 8 pkt. 2 niniejszego planu w brzmieniu: „lokalizację nie więcej niż jednego wolnostojącego budynku mieszkalnego na działce budowlanej”?

Paweł Żebrowski poinformował, iż dotyczy to budowy jednego budynku na jednej działce budowlanej.

Piotr Kowalski poinformował, iż takie ustalenia zostały przyjęte.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec w obrębach geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec w obrębach geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec w obrębach geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  4  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zostały zgłoszone trzy kandydatury na ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu. W wyniku weryfikacji zgłoszeń dwie kandydatury nie spełniały  wymogów określonych w ustawie. W związku z powyższym na ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu pozostał tylko jeden kandydat.  Rada Miejska w Mirosławcu na podstawie  przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych powinna dokonać wyboru ławnika
w głosowaniu tajnym w terminie do dnia 31 października 2015 r.

O godz. 1125 posiedzenie Komisji opuścił radny Marcin Karczewski. Obecnych na posiedzeniu 2 członków Komisji Rewizyjnej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego
w Wałczu.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego
w Wałczu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  5  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgłoszone zostały dwie kandydatury na ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy. Rada Miejska wybierać będzie spośród nich jednego kandydata.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego
w Szczecinku z zakresu prawa pracy.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6   do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż program współpracy określa zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi.  W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do powyższego projektu. Dodała, iż na realizację programu przeznaczona zostanie kwota nie mniejsza niż 101.000 zł. Poinformowała również, iż od przyszłego roku ulec ma zmianie sposób rozliczenia przez organizacje
z otrzymanych   dotacji.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy w/w środki finansowe zostały przeznaczone z budżetu Gminy?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż wskazana w projekcie uchwały kwota pochodzi z dochodów Gminy.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem, co konkretnie ma ulec zmianie?

 Sekretarz Gminy poinformowała, iż nowe sposoby rozliczania mają obowiązywać od 2017 roku.  Mają być  cztery sposoby rozliczania, jeszcze bardziej skomplikowane niż dotychczas.

Radny Stanisław Pilc wyraził opinię, iż obecny sposób rozliczania  sprawia niekiedy  problemy zwykłym osobom.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  7  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie:7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu 5 października 2015 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłoszony został Regulamin naboru wniosków Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na lata 2015-2015. W związku
z powyższym istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na realizację działań związanych z promowaniem włączenia społecznego, walką z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, a w szczególności rozwój form aktywnej integracji. Projekt skierowany zostanie do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, iż projekt dotyczący Wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej został oceniony na „0”.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt dotyczył utworzenia i prowadzenia na terenie Gminy Mirosławiec tzw. spółdzielni socjalnej. Dodała, iż bardzo trudno jest znaleźć osoby chętne do podjęcia się w/w zadania.

Radny Janusz Beer wyraził opinię, iż jego zdaniem realizacja projektu może nie zostać zrealizowana. Zwrócił się następnie z zapytaniem kto jest inicjatorem projektu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jest to projekt pilotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie:7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie:7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie:7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  8  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mirosławcu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/17.

Burmistrz Mirosławca  poinformował, iż Rada Miejska może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze nieruchomości przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo inne cele publiczne. Firma ENEA Operator zwróciło się z wnioskiem o budowę stacji transformatorowej wraz z linią energetyczną zasilającą SN z linią energetyczna kablową przy ul. Parkowej w Mirosławcu. W związku z powyższym Gmina dokonała wydzielenia geodezyjnie działkę o nr 191/17 o pow. 42 m2 pod budowę w/w stacji i przygotowała ją do sprzedaży.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze  bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mirosławcu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/17.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze  bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mirosławcu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/17.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze  bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mirosławcu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/17.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż celem podjęcia uchwały jest skrócenie terminu załatwiania spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz wyeliminowanie konieczności podejmowania każdorazowo uchwał w tym temacie przez Radę Miejską w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
 i Miasta Mirosławiec

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zniesienia użytku ekologicznego

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody.

O godz. 1150 na posiedzenie Komisji przybył radny Marcin Karczewski. Obecnych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej – 3 członków.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zniesienia użytku ekologicznego.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zniesienia użytku ekologicznego.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zniesienia użytku ekologicznego.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  11  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z zakończeniem okresu wdrażania przez LGR lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wystąpienie jest zasadne.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  12  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż 15 października 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęło pismo z Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie kontynuacji współpracy polegającej na przejęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec od Powiatu Wałeckiego zadania samorządu powiatowego związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy w sezonie zimowym 2015/2016. Przejęcie realizacji przedmiotowego zadania przez Gminę Mirosławiec ma na celu usprawnienie i przyspieszenie przeprowadzania akcji zima.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, co w przypadku, kiedy środków finansowych z budżetu Powiatu Wałeckiego nie wystarczy na zimowe utrzymanie dróg?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż to w gestii Powiatu Wałeckiego jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków finansowych.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dlaczego powyższego zadania nie monitoruje Powiatowy Zarząd Dróg?

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż kilka lat wstecz pomiędzy Burmistrzem Mirosławca a Starostą Wałeckim zawiązała się współpraca w w/w zakresie, która jest kontynuowana do dnia dzisiejszego.

Radny Marcin Karczewski zwrócił uwagę, iż sezon zimowy zaczyna się od 1 listopada.

Radny Stanisław Pilc zasugerował, aby Powiat Wałecki przy zabezpieczaniu kwot w budżecie brał również pod uwagę miesiące listopad i grudzień.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w/w zadanie realizowane jest przez Powiat Wałecki.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, kto z ramienia Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nadzoruje  zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jest to pracownik ds. inwestycji i gospodarki komunalnej.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 2 głosach „za”, brakiem głosów przeciw oraz 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 13   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie opłaty miejscowej

O godz. 1211 na posiedzenie Komisji przybył radny Paweł krawczyk. Obecnych na posiedzeniu 5 członków Komisji Gospodarki i Budżetu.

Na posiedzenie Komisji przybyła Teresa Stańczyk- inspektor w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu  ds. podatków i opłat lokalnych.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż opłata miejscowa przewiduje stawkę w wysokości 2,18 zł za każdą rozpoczętą  dobę  i nie przekracza granicy górnej stawki kwotowej tj. 2,18 zł podanej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż jego zdaniem lista miejsc, w których pobierana jest opłata miejscowa jest nieaktualna. Dodał, iż powinno zostać wskazanych 12 miejscowości.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w projekcie uchwały zostały podane miejscowości posiadające walory turystyczne. Miejscowości wskazane w  przedmiotowym projekcie uchwały zostały wskazane w Uchwale Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa minimalne warunki, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, uwzględniając zróżnicowanie warunków regionalnych i lokalnych.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż jedna z osób wskazanych do poboru opłaty miejscowej od kilku lat nie prowadzi gospodarstwa agroturystycznego, a pomimo tego funkcjonuje jako inkasent.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż nie otrzymała żadnej informacji na wspomniany powyżej temat. Dodała, iż powyższe zostanie zweryfikowane a odpowiedź zostanie udzielona.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wymienione  w projekcie uchwały osoby, są to osoby wskazane jako inkasenci, a nie jako osoby prowadzące działalność.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem na jakiej podstawie  musi być prowadzona przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencja osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż ewidencji osób nie należy mylić z  księgą meldunkową.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż jego zdaniem podawanie do ewidencji adresu zamieszkania jest zbyteczne. Dodał, iż na terenie Gminy Mirosławiec jest 12 miejscowości,z których jest możliwość czerpania opłaty miejscowej.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż jej zdaniem posiedzenia komisji stałych są po to, aby osiągnąć pewien konsensus

Radny Marcin Karczewski w dalszej części złożył wniosek o przygotowanie projektu uchwały, w którym zawarte zostaną pozostałe miejscowości z terenu Gminy Mirosławiec,
w których będzie możliwość pobieranie opłaty miejscowej między innymi: Próchnowo, Kalinówkę i Setnicę.

O godz. 1230 posiedzenie komisji opuścił radny Stanisław Pilc. Obecnych na posiedzeniu 2 członków Komisji Rewizyjnej.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 14   do niniejszego protokołu.

O godz. 1233 na posiedzenie wrócił radny Stanisław Pilc. Obecnych na posiedzeniu
3 członków Komisji Rewizyjnej.

 • w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Teresa Stańczyk poinformowała, iż powyższy projekt uchwały przewiduje wzrost stawek
 o 0-3% w porównaniu z rokiem 2015. Proponowane stawki podatku nie przekraczają granicy górnych stawek kwotowych podanych w obwieszczeniu Ministra finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Poinformowała, iż w miesiącu listopad przedłożony zostanie projekt uchwały w sprawie zmiany stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. Zmiana podyktowana jest zapisem art. 37 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która zmienia zapisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opodatkowania gruntów. Wspomniana zmiana wprowadza narzędzie fiskalne znajdujące zastosowanie na obszarze Specjalnej strefy Rewitalizacji, polegająca na zwiększeniu stawki podatku od nieruchomości, które mimo przeznaczenia w planie miejscowym pod zabudowę, nie zostały zabudowane w terminie 4 lat od dnia wejścia w życie planu.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem o ile wzrosną wpływy do budżetu Gminy z tytułu podniesienia stawek podatkowych na 2016 rok?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wszystko zależeć będzie od tego, ilu mieszkańców dokonywać będzie wpłaty oraz,  czy wpłaty  dokonywane będą w ustawowych terminach?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż nigdy do tej pory nie była przeprowadzana powyższa symulacja.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota dochodów oparta jest na prognozie.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż dochody nie są planowane na podstawie planowanej wysokości podatków na kolejny rok, tylko na podstawie wykonania budżetu na dzień 30 września danego roku.

Sekretarz Gminy nawiązując do osób, które figurują jako inkasenci opłaty miejscowej a nie prowadzą gospodarstwa agroturystycznego poinformowała, iż do siedziby Urzędu Miejskiego nie wpłynęło żadne pismo dotyczące zakończenia działalności. Ewidencja gospodarstw agroturystycznych prowadzona jest od 2009 roku. Dodała, iż być może działalność prowadzona była w latach poprzednich na podstawie innych przepisów.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż osoby wskazane jako inkasenci w projekcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej mają pełną świadomość, że  figurują jako inkasenci.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość zastosowania w przypadku podatku od nieruchomości zniżek dla rodzin wielodzietnych?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż zastosowanie zniżek  dla rodzin wielodzietnych jest zwolnieniem podmiotowym. Zgodnie z ustawą  Burmistrz nie jest uprawniony do udzielania zwolnień podmiotowych.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż jest duża ilość  budynków, które nigdy nie zostały ujawnione w ewidencji gruntów.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż do końca bieżącego roku ma zakończyć się proces związany z ewidencją budynków.

Radny Marcin Karczewski dodał, iż niekiedy po dokonanych pomiarach okazuje się, że działki maja nowe wymiary. Wychodzi na to, ż różne satelity dokonują różne pomiary.

Radny Wasilij Głuscow wyraził opinię, iż jego zdaniem Gmina postrzegana jest jako instytucja pobierająca opłaty, jednak w zamian za to nie przeprowadza inwestycji. Dodał, iż może dojść do sytuacji, kiedy to obowiązywać będą maksymalne stawki podatkowe.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podatki każdego roku podnoszone są o wskaźnik inflacji. Dodał, iż na terenie Gminy pojawiają się nowe firmy transportowe, właściciele firm transportowych kupują nowe samochody. Nic nie wskazuje na to, aby siedziby firm miały zostać przeniesione do innych gmin z uwagi na niższe stawki podatkowe.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż funkcjonuje dużo mitów, że w okolicznych gminach stawki podatkowe są niższe niż na terenie Gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nigdy nie było wspomniane, że inwestycje przeprowadzane będą w okresie 2 lat.

Radny Wasilij Głuscow wyraził opinię, iż inne Gminy z terenu Powiatu Wałeckiego przyjmują o wiele wyższe  stawki podatków.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż każdego roku Minister Finansów  podnosi maksymalne stawki kwotowe. Każdego roku stawki podatkowe, które obowiązywać maja na terenie Gminy Mirosławiec podnoszone są o 1,5% lub o 2%.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż lepiej jest podnosić stawki podatkowe według jednolitej stawki, niż każdą pozycję różnicować wg innych wskaźników.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, czy jest już wiadomo o ile będą mniejsze wpływy do budżetu z powodu odebrania Strażom Miejskim uprawnień do fotoradarów?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wpływy do budżetu Gminy z tytułu wystawionych mandatów z fotoradaru w 2015 roku wyniosły około 280 tys. zł, w 2014 roku była to kwota około 300 tys. zł.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, czy w 2016 roku  będzie mogła być prowadzona egzekucja mandatów wystawionych w 2015 roku i czy w związku z tym dokonywane będą redukcje etatów w Straży Miejskiej?

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem, gdzie znajduje się maszt od fotoradaru, który był zamontowany przy szkole na ul. Wolności?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zajdzie potrzeba ograniczenia ilości osób, które do tej pory zajmowały się zdjęciami z fotoradaru. Ponadto nie ma możliwości wystawienia tzw. „straszaka”, ponieważ urządzenie musi być działające. Dodał, iż maszt został zdemontowany. Niestety nikt nie jest zainteresowany przejęciem masztu.

Piotr Czech zasugerował, aby pomyśleć nad postawieniem w okolicach szkoły kukły podobnej, która została postawiona przez mieszkańców m. Kalinówka.

Radny Marcin Karczewski wyp. cyt.: „Poprzednia kukła została spalona, ale znaleźliśmy winowajcę.  Nawet sobie nie wyobrażacie kto.”

Piotr Czech: „Nasi?”

Radny Marcin Karczewski: wyp. cyt.: „Nasi. Pracuje w Urzędzie; Pan S.; SS”

Radny Paweł Krawczyk: wyp. cyt.: „To  na czym skończyliśmy temat”

Teresa Stańczyk kontynuując powróciła do tematu prognozowanych wyliczeń wysokości wpłat. Poinformowała, iż podatek wylicza się na podstawie powierzchni danego budynku/gruntu mnożąc to wg stawki za 1 m. Jednak do budżetu nie można przyjąć wyliczonych stawek., ponieważ budżetu nie można budować na podstawie w/w wyliczeń.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż budżet Gminy na 2016 rok po stronie dochodów budowany będzie pesymistycznie. Niekiedy czasami lepiej jest się miło rozczarować, że wpływy są większe, niż rezygnować z pewnych zaplanowanych w budżecie zadań.

Skarbnik Gminy dodała, iż w ciągu roku, w momencie zwiększenia wpływów są one księgowane na koncie gminy.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono o zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 15   do niniejszego protokołu.

 • podatek rolny, podatek leśny

Teresa Stańczyk poinformowała, iż 19 października 2015 r. ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, natomiast w dniu 20 października 2015 r. ukazał się komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. W przypadku przyjęcia zarówno dla celów podatku leśnego, jak i podatku rolnego komunikatu Prezesa GUS rady gminy nie podejmują uchwał w w/w zakresie.  Uchwały podejmuje się  wyłącznie w sytuacji, kiedy wolą rady gminy jest obniżenie ceny drewna lub średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W związku z brakiem pytań  przystąpiono do przyjęcia Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
pozytywnie przyjęła Komunikat prezesa GUS.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
pozytywnie przyjęła Komunikat prezesa GUS.

Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowi załącznik nr  16 do

niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań  przystąpiono do przyjęcia Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
pozytywnie przyjęła Komunikat prezesa GUS.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
pozytywnie przyjęła Komunikat prezesa GUS.

Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowi załącznik nr 17  do

niniejszego protokołu.

 • w sprawie opłaty targowej

Teresa Stańczyk poinformowała, iż stawki opłaty targowej zostały przeliczone o 2-3%.
w porównaniu z rokiem 2015.  Dodała, iż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dniem
 1 stycznia 2016 r. wprowadza możliwość fakultatywnego poboru opłaty targowej. Wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej jest w wysokości 40% pobranych
 i terminowo odprowadzonych kwot.

Radny Marcin Karczewski zasugerował, aby  wzorem m. Tuczno w Mirosławcu został wyznaczony tylko jeden dzień, w którym odbywać się będzie dzień targowy.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż targowisko w Tucznie jest odpowiednio do tego przystosowane.

O godz. 1330 posiedzenie opuścił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu- 4 członków.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  18  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok przewiduje wzrost stawek o 1,5% w porównaniu do roku 2015. Stawki kwotowe podatku ustalone zostały w ten sposób, że dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w 2015 roku przyjmując wzrost o 1,5%. Stawki podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż odbyło się spotkanie na temat w/w podatku
 z przedstawicielami firm transportowych z terenu Gminy Mirosławiec. Nikt nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych stawek.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 19   do niniejszego protokołu.

O godz. 1233 na posiedzenie Komisji powrócił radny Stanisław Pilc. Obecnych na posiedzeniu 3 członków Komisji Rewizyjnej.

 

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok

Skarbnik Gminy Alicja Michor  poinformowała, iż zwiększenia dochodów budżetowych następują na kwotę 25.666,00 zł z przeznaczeniem na : zwiększonych dochodów w związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego jelcz oraz  zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego Weber w kwocie 5.000,00 zł, zwiększonych dochodów z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15.094,00 zł, zrealizowanych  dochodów nie ujętych w planie ZS w Piecniku w kwocie 2.528,00 zł, zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu  w kwocie 1.044,00 zł, kwot przekazanych przez MGOPS w Mirosławcu na dochody gminy z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 2.000,00 zł.  Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień
31 października 2015 r. w kwocie 177.894,88 zł.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem na co zostaną przeznaczone środki finansowe z zezwoleń na sprzedaż alkoholu?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zostaną one przeznaczone na realizacje programów przeciwdziałania alkoholizmowi.

Burmistrz  Mirosławca poinformował, iż w planach jest uruchomienie Caritasu oraz namalowanie murali na ścianach wybranych budynków.

Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, iż kwota w wysokości 44 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostanie przeznaczona na zakup artykułów biurowych. Zwrócił się z zapytaniem dotyczącym pozostałej części uzyskanej kwoty?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota zostanie przesunięta na poszczególne paragrafy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem ile razy w ciągu roku swoje posiedzenia odbywa Miejsko- Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jak dotąd w 2015 roku Komisja miała dwa posiedzenia.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem związanym z pielęgnacją zieleni miejskiej?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przeprowadzone były nasadzenia wieloletnie, zostały wycięte krzaki od Tajwanu w kierunku grobowca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławca na 2015 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławca na 2015 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławca na 2015 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 20   do niniejszego protokołu.

 

 • zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 21   do niniejszego protokołu.

Ad.5

Wolne wnioski i zapytania

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z wnioskiem o sprawdzenie czy pomnik znajdujący się przy Kościele w Hankach znajduje się w rejestrze zabytków oraz o  sfinansowanie instruktora dla zespołu wokalno-muzycznego „Jarzębina” z Hanek.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w Ośrodku Kultury w Mirosławcu zatrudniona jest osoba na stanowisku instruktora, która prowadzi warsztaty dla  dwóch zespołów. Wyraził opinię, iż nie wie, czy jest możliwość zatrudnienia kolejnego instruktora dla jednego zespołu.

Radny Józef Ryźlak dodał, iż dobrze byłoby gdyby panie z zespołu zostały przeszkolone.

Radny Stanisław Pilc podziękował za zlikwidowanie kałuż  na terenie Mirosławca Górnego. Zwrócił się następnie z wnioskiem o  wywieszenie na terenie Mirosławca Górnego informacji dla mieszkańców o możliwości bezpłatnego wywiezienia na składowisko odpadów
w Mirosławcu odpadów wielkogabarytowych. Dodał, iż dzień po wywiezieniu odpadów
z terenu Mirosławca Górnego pojawiają się następne odpady.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z wnioskiem o wymianę znaku drogowego B-5 „Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” znajdującego się na ul. Parkowej w Mirosławcu.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyznaczenia linii segregacyjnych na drodze z Mirosławca Górnego do jednostki Wojskowej?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w/w droga jest drogą leśną w części należąca do Nadleśnictwa Mirosławiec, a w części do Nadleśnictwa Wierzchowo. Jednostka Wojskowa nie ma prawa wykonywać  zadań na drodze, ponieważ jest to droga leśna. W chwili obecnej  trwają poszukiwania związane z możliwością zamiany gruntów.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem związanym z prowadzonym przez Generalną dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad remontem drogi krajowej nr 10.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w chwili obecnej temat dotyczący odwodnienia drogi krajowej nr 10 przejmuje Zarząd Melioracji.  Ponadto może pojawić się problem  związany z położeniem nowej warstwy asfaltu. Wszystko zależeć będzie od panującej
w grudniu pogody.

Radny Marcin Karczewski wyraził opinię, aby problem dotyczący drogi nr 10 nie pozostał po stronie gminy.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli obecnie stosowana technologia odwodnienia nie sprawdzi się, to będą trwały poszukiwania  nowego sposobu dokonania odwodnienia.

Ad.6

Praca w ramach poszczególnych komisji:

 1. Komisja Rewizyjna:
  • omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej we wrześniu 2015 roku.

Komisja Rewizyjna dokonała omówienia kontroli przeprowadzonej w dniu 28 września dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2015 r.

Komisja pozytywnie przyjęła w/w sprawozdanie, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.

 1. Komisja Gospodarki i Budżetu:
 • prace nad konstruowaniem budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok-propozycje Komisji.

Komisja Gospodarki i Budżetu zapoznała się ze wstępnymi założeniami dotyczącymi projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Ad.7

Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 1410 Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zamknął wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Protokołowała:                                                                    Prowadzący obrady:

Lidia Cybulska                                                                       Piotr Suchojad

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 05-02-2016 07:50:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 27-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 05-02-2016 07:50:56