Protokół z posiedzenia komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 23.11.2015 r.

Protokół nr 11/2015

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 23.11. 2015 r. w godz. 1300- 1441

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 11  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń  Komisji.
 5. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Otwarcie 11  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.

O godz. 1300 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 11  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecny: radny Grzegorz Plewa.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego projektu obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 9 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 9  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 10 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 10  posiedzenia Komisji.

O godz. 1302 na posiedzenie Komisji przybył radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 6 członków Komisji.

Ad.5

Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

W/w projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok opracowany został na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie Uchwały Nr LII/315/2010 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Dodała, iż dochody  Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono z podatków i opłat przy uwzględnieniu wysokości stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2016 rok oraz z kwot zawartych w złożonych deklaracjach mieszkańców o wysokości opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe dochody do budżetu przyjęte zostały na poziomie przewidywanego ich wykonania. Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok ustalono w kwocie 19.725.265,00 zł z tego dochody bieżące w wysokości 19.580.265,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 145.000,00 zł.

Planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UM w Mirosławcu oraz jednostek budżetowych. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 19.059.712,12 zł z tego na: zadania związane z realizacją zadań własnych w wysokości 17.196.552,12 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.813.160,00 zł, związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł. Ponadto w budżecie Gminy tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 75.227,12 zł, celową w wysokości 47.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, celową w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na Budżet Obywatelski, celową w wysokości 40.000,00 zł z przeinaczeniem na spotkania Miast Friedlandzkich. Poinformowała, iż obecna sytuacja finansowa Gminy Mirosławiec pozwala na uchwalenie budżetu na 2016 w przedłożonym kształcie.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż po raz szósty budżet Gminy nie został zasilony żadnymi kredytami.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wskaźnik zadłużenia Gminy wynosi 10,01%.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wydatki oświaty to około 41% z całego budżetu Gminy. Ponadto w projekcie budżetu nie zostały zawarte inwestycje. Wzorem lat poprzednich będą one sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych wprowadzane do budżetu w trakcie roku.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż do dochodów majątkowych należy również zaliczyć środki z ochrony środowiska.

Piotr Pawlik poinformował, iż projekcie budżetu na 2016 rok nie zostały zawarte wpływy z tytułu nałożonych grzywien nałożonych przez Straż Miejską z tytułu fotoradaru. Dodał, iż zlikwidowanie szkół gimnazjalnych również spowoduje mniejsze wpływy do budżetu z tytułu otrzymywanej subwencji oświatowej. Ponadto jeśli wróci obowiązek szkolny dla dzieci od lat 7, to należy liczyć się, że będzie bardzo mała ilość uczniów siedmioletnich w klasach pierwszych.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż w ZS w Piecniku na 115 uczniów przypada 23 nauczycieli.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż nie wszyscy nauczyciele zatrudnieni są w szkole w Piecniku. Na stałe zatrudnionych jest tylko 12 nauczycieli.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż większość nauczycieli jest spoza terenu Gminy Mirosławiec.

Radny Józef Ryźlak poinformował, iż dopiero w momencie uregulowania sytuacji prawnej szkół zajdzie potrzeba podjęcia pewnych kroków.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż ewidentnie widać różnicę pomiędzy wydatkami ZS w Mirosławcu a ZS w Piecniku.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w momencie ewentualnego wygaszenia gimnazjum w Piecniku, część uczniów z Jabłonowo kontynuować naukę będzie w gimnazjum w Lubnie.

Radny Grzegorz Różycki poinformował, iż podstawą do przeprowadzenia dyskusji jest przede wszystkim poziom nauki.

Piotr Pawlik poinformował, iż w budżecie Gminy zostały zaplanowane środki finansowe dla jednostek pomocniczych. Zgodnie z podjętymi ustaleniami kwota przypadająca na 1 mieszkańca została zwiększona z 5 zł na 10 zł.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem jak jest w ościennych gminach jeśli chodzi o fundusz sołecki?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w Tucznie, Dawnie i Reczu funkcjonuje fundusz sołecki.  Kwoty zawarte w funduszu sołeckim Gminy sołectwa wydają na sprzątanie, wykaszanie terenów zielonych, na budowę chodników, czyli na to wszystko co na terenie Gminy Mirosławiec wykonuje Urząd.

Sekretarz Gminy dodała, iż niektóre Gminy zatrudniają także dodatkowego pracownika, który zajmuje się rozliczaniem środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego.

Piotr Czech poinformował, iż podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki oparte jest na przeprowadzeniu rozmowy z sołtysami. Większość z nich nie jest zainteresowana funduszem sołeckim.

Piotr Pawlik dodał, iż wprowadzenie funduszu sołecki spowoduje zmniejszenie w budżecie Gminy środków finansowych, które miałyby zostać przeznaczone na inwestycje. Poinformował również o utworzeniu rezerwy na tzw. Budżet Obywatelski. W chwili obecnej opracowywany jest regulamin budżetu obywatelskiego. Zgłaszane będą wnioski i pomysły ze strony mieszkańców, które następnie poddawane będą pod głosowanie. Będzie to sygnał do przeprowadzania kolejnych inwestycji na terenie Gminy Mirosławiec.

Wasilij Głuscow poinformował, iż porównując budżet, który podejmowany był na 2015 rok, to w  budżecie na 2016 rok, to nie ma Straży Miejskiej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w projekcie budżetu na 2016 rok nie zostały zawarte dochody Straży Miejskiej z tytułu nakładanych grzywien z fotoradaru. Powodem jest fakt, iż Straż Miejska traci uprawnienia związane z fotoradarami. Dodał, iż do połowy przyszłego roku trwać będą prace związane z obsługa zdjęć z bieżącego roku.

Przewodniczący Komisji wyraził zdaniem, iż dzięki temu Straż Miejska więcej czasu poświęcać będzie na patrole.

Radny Józef Ryźlak poinformował, iż Straż Miejska powołana została do pilnowania porządku, a nie do wystawiania mandatów z fotoradarów. Dodał, iż pamięta  czasy, kiedy jako strażnicy przyjmowani byli emeryci i inwalidzi.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy maszty od fotoradarów zostaną przejęte przez Inspekcję Transportu Drogowego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ITD. Nie była zainteresowana przejęciem słupa, który ustawiony był przy ul. Wolności w Mirosławcu. Zostanie jednak skierowany ponowny wniosek  o przejęcie słupa znajdującego się w m. Piecnik. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonać przyłączenia masztu do energii elektrycznej.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem o brak w projekcie budżetu w dochodach działu nie został ujęty dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 – Kultura fizyczna?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w w/w rozdziałach wpływy z dochodów w ubiegłym roku dotyczyły środków finansowych w ramach realizowanego przez Ośrodek kultury w Mirosławcu projektu żubrowego. Dodał, iż w 2007 roku wydatki na Ośrodek Kultury wynosiły  około 400 tys. zł. W chwili obecnej łącznie ze wszystkimi świetlicami są to wydatki na poziomie około 685 tys. zł.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Ad.6

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu;

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w związku z tym, że obecny statut przewiduje prowadzenie działalności w świetlicach przekazanych Ośrodkowi Kultury w administrowanie, proponuje się poszerzenie katalogu i wprowadzenie zapisu dotyczącego prowadzenia działalności w świetlicach przekazywanych na podstawie umowy dzierżawy. Ponadto nastąpiła również konieczność usunięcia zapisów dotyczących pełnomocników
 w związku z brakiem regulacji w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury
w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

 

 • o zmianie uchwały Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z tym, że obecny statut nie przewiduje prowadzenia działalności wydawniczej, którą planuje prowadzić Biblioteka Publiczna w Mirosławcu proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały w celu poszerzenia katalogu działalności prowadzonej przez tę instytucję wg zapisu zaproponowanego w projekcie uchwały tj. „prowadzenie działalności wydawniczej”. Ponadto nastąpiła również konieczność usunięcia zapisów dotyczących pełnomocników w związku z brakiem regulacji w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały
o zmianie uchwały Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej
w Mirosławcu oraz nadania Statutu.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

O godz. 1354 posiedzenie opuścił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu
 5 członków Komisji.

 • w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z prowadzoną modernizacją gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0034 Mirosławiec przez Starostę Wałeckiego oraz połączeniem sześciu działek o numerach geodezyjnych : 373/11, 373/17, 373/22, 373/32 i 374/7 w jedną działkę o numerze geodezyjnym 702, zmienia się zakres i wielkość nieruchomości prognozowanych do włączenia w granice miasta Mirosławiec.  Tym samym następuje konieczność uchylenia uchwały Nr X/86/2015 podjętej przez Radę Miejską w Mirosławcu w dniu 26 sierpnia 2015 r. i ponownie występuje się do Rady Miejskiej w Mirosławcu o wyrażenie pozytywnej opinii zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż jest to dość świeży temat. Dodał, iż modernizacja nie została jeszcze opublikowana.

Sekretarz Gminy dodała, iż wniosek o zmianę granic musi wraz ze wszystkimi załącznikami zostać złożony do Wojewody Zachodniopomorskiego do 30 marca przyszłego roku. Inaczej zajdzie potrzeba rozpoczynania całej procedury od początku.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż powierzchnie działek figurują, jednak nie zostały prawnie uregulowane.

Sekretarz Gminy dodała, iż powierzchnia działek uległa niewielkiej zmianie.  Poinformowała, iż Gmina wystąpiła o wyrysy działek z Powiatowego Ośrodka Geodezji
 i Kartografii.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za- 5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

 • o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie-Stara Studnica- Orle-Mirosławiec”.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Drawsku Pomorskim złożonym w dniu 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu proponuje się wprowadzenie następujących zmian: wykreśleniu z § 2 ust. 1 pkt. 1 zapisu w brzmieniu „ Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Drawsku Pomorskim, Zarządem Powiatu w Wałczu, Burmistrzem Kalisza Pomorskiego i Burmistrzem Mirosławca”, ponieważ realizacja przedmiotowej uchwały ma odbywać się tylko na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy w/w podmiotami; oraz na wykreśleniu w całości § 3 w brzmieniu „ Przystąpienie do realizacji zadania uzależnia się od uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa, środków europejskich lub innych zewnętrznych źródeł”, ponieważ pierwszym krokiem w realizacji niniejszego zadania jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji,
a więc uzależnienie przystąpienia do realizacji zadania od uzyskania środków zewnętrznych uniemożliwia  ogłoszenie w/w przetargu. Ponadto, aby móc wystąpić o w/w środki należy  mieć opracowaną dokumentację.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie-Stara Studnica- Orle-Mirosławiec”.

Głosowanie:

Za- 5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie-Stara Studnica- Orle-Mirosławiec”.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

O godz. 1400 na posiedzenie Komisji powrócił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 6 członków Komisji.

 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż nieruchomość o której mowa w projekcie uchwały tj. świetlica wiejska w m. Orle stanowi własność Gminy Mirosławiec i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, wnoszone jako aporty do spółek, jak również przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych. Oddanie nieruchomości gminnych  w dzierżawę, najem bądź użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata  lub na czas nieoznaczony następuje z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zawarcie umów  na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  następuje w drodze przetargu. Wobec powyższego Wojewoda, lub odpowiednia rada mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy  i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż nieruchomość o której mowa w projekcie uchwały tj. świetlica wiejska w m. Jadwiżyn stanowi własność Gminy Mirosławiec i znajduje się  w gminnym zasobie nieruchomości. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, wnoszone jako aporty do spółek, jak również przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych. Oddanie nieruchomości gminnych  w dzierżawę, najem bądź użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata  lub na czas nieoznaczony następuje z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zawarcie umów  na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  następuje w drodze przetargu. Wobec powyższego Wojewoda, lub odpowiednia rada mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy  i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w związku z porozumieniem zawartym w dniu 26 sierpnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gmina Mirosławiec w sprawie pozbawienia drogi powiatowej niektórych odcinków dróg w powiecie wałeckim z jednoczesnym nadaniem im kategorii drogi gminnej, niezbędne jest  przejęcie działek drogowych tj. działek stanowiących ulicę Orlą w Mirosławcu. Przejęcie powyższych nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec pozwoli na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogami mającymi kategorię dróg gminnych.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

 • zmieniający uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Na posiedzenie Komisji przybyła Teresa Stańczyk- Inspektor UM w Mirosławcu ds. podatków i opłat lokalnych.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż zmiana uchwały Rady Miejskiej Nr XI   w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok podyktowana jest zapisem art. 37 ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji, który zmienia zapisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opodatkowania gruntów. Zmiana wprowadza narzędzie fiskalne znajdujące zastosowanie na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, polegające na zwiększeniu stawki podatku od nieruchomości, które mimo przeznaczenia w planie miejscowym pod zabudowę, nie zostały zabudowane w terminie 4 lat od dnia wejścia w życie  planu.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem o wysokość zaproponowanej stawki tj. 3 zł za 1 m2?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż jest to stawka obligatoryjna. Stawka po raz pierwszy może wejść w życie w 2019 roku.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Głosowanie:

Za- 5

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 5 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

 

 • zmieniający uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż zmiana uchwały Nr XII/109/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r.  w sprawie stawek podatku od środków transportowych podyktowana jest koniecznością zmiany zapisu, który został ujęty w załączniku nr 2 uchwały, w pozycji dotyczącej stawki podatku od ciągnika siodłowego  i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, wyposażonego z trzy osie jezdne i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton do mniej niż 40 ton. W podanej powyżej pozycji przekroczona została maksymalna stawka podatku podana w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu

 

 • w sprawie wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

Teresa Stańczyk poinformowała, iż podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  służących do zgłaszania nieruchomości do opodatkowania, podyktowane jest koniecznością dostosowania ich treści do zmian wchodzących od 1 stycznia 2016 roku w ustawach o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż w przedłożonych formularzach nie został zawarty przelicznik, według którego przeliczane są stawki podatków. Dodał, iż warto byłoby pomyśleć, aby formularze dostępne były  w wersji edytowalnej, ponieważ znacznie przyspieszyło by to ich wypełnianie.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż do wypełniania aktywnych formularzy niezbędny jest program, którego na chwilę obecną Gmina nie jest w stanie zakupić z uwagi na brak środków w budżecie. Dodała, iż jeśli pojawią się wolne środki finansowe, to wnioskowany program zostanie zakupiony.

Teresa Stańczyk dodała, iż jeśli pojawi się wniosek o zawarcie w formularzach przeliczników, to zostaną one zawarte.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu

 

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe z tytułu: odsetek od środków budżetowych w kwocie 44.000.00 zł, zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu w kwocie ogółem 11.702,00 zł, zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku w kwocie 450,00 zł, otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej na zadanie  „ Remont i wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mirosławcu” w kwocie 14.500,00 zł. Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego  wykonania na dzień 30 listopada 2015 r. na: zwiększenie 2% udziału w podatku rolnym dla Izb rolniczych w kwocie 1.700,00 zł, bieżący remont dróg gminnych, przystanków autobusowych w kwocie 6.500,00 zł, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w kwocie 2.500,00 zł, rozbudowę i  modernizację monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego w kwocie 10.000,00 zł, zakup programu unplugged- nauczyciele w kwocie 2.000,00 zł, naprawę i udrażnianie kanalizacji deszczowej w kwocie 3.500,00 zł, bieżącą naprawę i konserwację oświetlenia placów, dróg i ulic
w kwocie 10.762,00 zł, zakup, naprawę i montaż latarniowych dekoracji bożonarodzeniowych oraz herbów latarniowych w kwocie 15.900,00 zł, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie 39.240,00 zł, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu w kwocie 3.507,00 zł, przyznanie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu- wydanie książki pt. „Frydlandzkie dzieje Mirosławca”w kwocie 13.000,00 zł.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem o program unplugged?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż jest to program komputerowy skierowany do szkół.

Radny Józef Ryźlak wyraził opinię, iż ozdoby świąteczne są bardzo drogie.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jeden element kosztuje nawet około 600 zł.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż większe elementy kosztują do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu

Ad.7

Wolne wnioski i zapytania.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wraz z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szefem Komisji Ochrony Środowiska odbyli wizytację na składowisku odpadów w Mirosławcu. Niestety z uwagi na popołudniową wizytę i braku oświetlenia niewiele można było zobaczyć. Ostatecznie firma, która jest zarządcą i administratorem składowiska otrzymała roczne warunkowe pozwolenie na użytkowanie składowiska. Przez ten okres zarządca będzie zobligowany do dostosowanie składowiska do wszystkich niezbędnych wymogów. Jeżeli tego nie zrobią, składowisko zostanie zamknięte.  Dodał, iż jest zainteresowanie ze strony innych firm w kwestii ewentualnego prowadzenia składowiska.

Przewodniczący Komisji  wyraził opinię, iż dobrze, że zarządca otrzymał szansę. Być może uda się przez kolejny rok dostosować składowisko i tym samym spełnić wszystkie niezbędne wymogi. Dodał, iż również należy mieć na uwadze to, iż  nie są to działania Gminy lecz Urzędu Marszałkowskiego.

Ad.8

Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad   o godz.1441   zamknął  11  posiedzenie Komisji.

 

Protokołowała:                                       Przewodniczący   Komisji Gospodarki i Budżetu:

Lidia Cybulska                                                                     Piotr Suchojad

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 05-02-2016 07:54:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 23-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 05-02-2016 07:54:56