Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 28.12.2015 r.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 28 grudnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 12.00- 15.10

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

 1. Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3.  Przyjęcie porządku obrad komisji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Praca w ramach poszczególnych komisji:
 1. Komisja Rewizyjna:
  • opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 2. Komisja Gospodarki i Budżetu:
  •  podsumowanie pracy Komisji w 2015 roku;
  • opracowanie planu pracy Komisji na 2016  rok.
 3. Komisja Polityki Społecznej:
  • podsumowanie pracy Komisji w 2015 roku;
  • opracowanie planu pracy Komisji na rok 2016;
 1. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.                           

Ad.1

Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył prowadzący wspólne obrady Piotr Suchojad, witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  12 radnych ( Komisja Polityki Społecznej -4 członków, nieobecny: Stanisław Wiese; Komisja Gospodarki i Budżetu – 6 członków, Komisja Rewizyjna – 2 członków, nieobecny: Janusz Beer), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok;

Skarbnik Gminy poinformowała, iż na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej dołączony został do projektu uchwały załącznik nr 10 tj. Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2016 r.

Radna Anna Turska poinformowała, iż podczas omawiania projektu budżetu na poprzednim posiedzeniu Komisji miała wiele pytań, na które uzyskała odpowiedzi. W dalszych słowach poinformowała, iż zastanawia ją jednak fakt, iż  brak jest kwot w dochodach Straży Miejskiej, natomiast nastąpił wzrost wydatków S.M.. Ponadto dodała, iż Rada Miejska powinna zastanowić się nad priorytetami. Zwróciła się z zapytaniem, jak w chwili obecnej wygląda stan Straży Miejskiej, w jaki sposób zostały wykonane zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na przełomie I i II półrocza następować będzie sukcesywne wygaszanie etatów, w związku z tym zajdzie też potrzeba dokonania wypłat ekwiwalentów. Pomimo tego, iż zdjęcia z fotoradarów nie są już robione, w dalszym ciągu prowadzona jest dokumentacja. Po 1 kwietnia przyszłego roku w Straży Miejskiej pozostać ma tylko dwóch strażników.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym patroli pieszych pełnionych przez Straż Miejską?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w miarę możliwości ustalane są piesze patrole popołudniowe wspólnie z Policją.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o przegląd nagrań z monitoringu  w momencie wypadków? Czy ktoś to kontroluje?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w godzinach pracy Straży Miejskiej jest dostępny podgląd na dwóch monitorach. Jeżeli jakieś zdarzenie nastąpi po godzinach pracy Straży Miejskiej, to w takim wypadku po dokonaniu zgłoszenia dokonywany jest przegląd nagrań z poprzedniego dnia.

Radna Anna Turska poinformowała, iż będzie bacznie przyglądać się działaniom podejmowanym przez Straż Miejską.

Burmistrz Mirosławca poprosił o zgłaszanie wszelkich nasuwających się uwag.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem o termin i sposób przekazania dokumentacji z fotoradarów do Policji przez Straż Miejską?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwile obecną sytuacja prawna jest niejasna. Termin ostateczny obsługi fotoradarów przez Straże Miejskiej to 31 grudnia 2015 r.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planu pracy Straży Miejskiej na 2016 rok?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż grafiki pracy Straży Miejskiej na kolejny miesiąc, sporządzane są z końcem poprzedniego miesiąca.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad poruszył kwestię zabezpieczenia osobowego patroli popołudniowych i nocnych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż patrole Straży Miejskiej pełnione będą wspólnie z Policją.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o wolne środki? Dodała, iż zgodnie z definicją wolne środki to źródło pokrycia deficytu gromadzone na rachunku bankowym prowadzonym przez bank.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wolne środki wyliczana są w momencie zakończenia sprawozdań za rok poprzedni. Wolne środki wynikają z niewykorzystanych środków finansowych w roku poprzednim.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w 2015 r. wolne środki finansowe zostały wykorzystane w 100%.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż z wolnych środków pokrywany jest deficyt.

Radna Anna Turska dodała, iż pojawiają się różne orzecznictwa Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie wolnych środków.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż środki finansowe podane w projekcie budżetu po stronie wydatków związane są z ostrożnym  planowaniem dochodów. Dodał, iż pod koniec 2016 roku może dojść do mocnego zachwiania subwencji oświatowej. Edukacja dzieci 6-letnich w szkołach przestaje być obowiązkowa. Ponadto w miesiącu czerwcu odbędzie się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na chwilę obecna nie jest wiadomo co się może wydarzyć, nie wiadomo czy kwoty będą niższe, czy wyższe.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o ewentualne zorganizowanie spotkań  rodziców dzieci 6-letnich.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż organizowane będą spotkania rodziców dzieci. Wszystko jednak zależeć będzie od woli rodziców, czy zdecydują się puścić dziecko wcześniej do szkoły. Testy kompetencyjne przeprowadzane na koniec „zerówki” będą pewna podstawą do przeprowadzenia rozmów z rodzicami.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem o rządowy projekt 500+?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt realizowany będzie przez MGOPS.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż została nadesłana opinia RIO w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 rok.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta
w Mirosławcu na 2016 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  4  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019;

Skarbnik Gminy poinformowała, iż w/w projekt został w sposób szczegółowy omówiony podczas posiedzenia komisji w listopadzie br.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019;

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok;

Skarbnik Gminy poinformowała, iż jest to ostatnia w 2015 roku uchwała zmieniająca budżet Gminy. Większość pozycji zawartych w projekcie uchwały są to zmiany porządkowe w związku z końcem roku 2015.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o zmniejszenie zawarte w  rozdziale edukacyjna opieka wychowawcza?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż jednostki oświatowe dokonały zmian w swoich budżetach.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie  zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015;

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż ustalenie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku budżetowego według planu finansowego spowodowane jest przesunięciem na 2016 rok terminu realizacji zadań, w odniesieniu do których podpisane zostały umowy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie  wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2015.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  7  do niniejszego protokołu.

 • zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019;

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kwoty podanej w tabeli  na stronie nr 7  załącznika tabelarycznego w pozycji dotyczącej 2017 roku?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwota dotyczy spłaty rat kredytów, które Gmina spłacać będzie do 2019 roku.

Radna Anna Turska poinformowała, iż różnica pomiędzy 2016 r. a 2017 r. wynosi 400 tys. zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  8  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025.

Burmistrz Mirosławca zwrócił się z autopoprawkami:, na str. nr 16 w pozycji „Infrastruktura techniczna i mieszkaniowa” zamiast wyrażenia bloki Wojskowej Agencji Mieszkaniowej powinien pojawić się zapis bloki Agencji Mienia Wojskowego; w pozycji oświata i sport zamiast  dwóch boisk w Jabłonowie, winno być jedno w Jabłonowie; w tabeli dotyczącej analizy SWOT wykreślić zapis „Przedsiębiorczość mieszkańców/miejsca pracy”, który to został zawarty podwójnie.

Radna Anna Turska zwróciła się z uwagą, aby zasięg do dużych aglomeracji wyrażony został albo w km albo czasowo. Ponadto zwróciła uwagę na zapis w tabeli analizy SWOT „życie” pojawił się zapis w słabych stronach „Dostęp do kultury wysokiej (teatry). Jej zdaniem powinien pojawić się zapis „Brak dostępu do kultury wysokiej”.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż tematy zawarte w przedłożonej strategii pochodziły od mieszkańców.

Radna Anna Turska dodała, iż w strategii pojawia się zapis o utrudnionym dostępie do służby zdrowia.

Radna Urszula Stanisławska poinformowała, iż informacje zawarte w strategii są dobre, należy dokonać tylko drobnych modyfikacji zapisów.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na stronie nr 35 strategii powinien zmieniony zostać zapis w pozycji perspektywa „2025”; na stronie nr 39 po zapisie Bioregion Mirosławiec 6.1.2  ma pojawić się zapis  „Festiwal Żubra”; na stronie 49 w zasadach tworzenia WSPO ma być zapis 2025.

Radna Anna Turska poinformowała, iż na str. 43 znajduje się błąd literowy, który należy poprawić.

Radny Paweł Krawczyk dodał, iż na stronie nr 13 pojawił się zapis „rybogłowy”, który nie został jednak stwierdzony. Zwrócił się z zapytaniem, czy do załączonej w strategii mapki zostało pozyskane dostępność stron źródła?

Radna Anna Turska poinformowała, iż informacje zawarte w strategii przygotowane zostały w dużej mierze na podstawie danych z 2012 roku. Zwróciła się z zapytaniem, czy Gmina nie posiada aktualnych danych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż strategia przygotowywana była od 2013 roku. Dodał, iż cała zawartość została przeanalizowana.

Radna Anna Turska poinformowała, iż podczas jednego z wcześniejszych posiedzeń Rady Miejskiej zawracała się z zapytaniem o etap przygotowanie strategii Gminy. Otrzymała odpowiedź, iż strategia Gminy zostanie przygotowana w momencie stworzenia strategii Województwa i Powiatu. Ponadto informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych  wydana została zarządzeniem Burmistrza z dnia 18 grudnia br. , na stronie bip Mirosławiec opublikowana została w dniu 22 grudnia br. Konsultacje przeprowadzone miały zostać w dniu 23 grudnia br.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż prace nad opracowaniem strategii zostały przyspieszone ze względu na możliwość złożenia wniosku na remont jednej z ulicy
w Mirosławcu. Termin składania wniosków wyznaczony został do 12 stycznia 2016 r.

Radna Anna Turska  poinformowała, iż w uchwale Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy Mirosławiec zawarty został zapis dotyczący terminów przeprowadzania konsultacji społecznych. Dodała, iż jej zdaniem zadania wykonywać należy w sposób prawidłowy.

Radny Grzegorz Plewa poinformował, iż skoro jest możliwość  pozyskania środków finansowych i przeprowadzenia remontu ulicy, to jak najbardziej należy tego dokonać. Dodał, iż nie widzi żadnego problemu, aby strategia została przyjęta.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż  strategia stanowi jeden z załączników składanego wniosku. Dodała, iż była świadoma tego, że terminy zawarte w uchwale o konsultacjach nie zostały dotrzymane. Analiza danych zawartych w strategii przygotowywana była od 2013 roku.

Radna Anna Turska zwróciła się z prośbą o podanie podstawy prawnej na podstawie której powołany został zespół ds. opracowania strategii.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż nie zostało wydane oficjalne zarządzenie powołujące zespół.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem ile razy odbyły się posiedzenia zespołu w sprawie opracowania zapisów strategii?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zespół zebrał się tylko jeden raz.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż są dwa wyjścia: albo strategia zostanie przyjęta w przedłożonej wersji, lub tez zostanie odrzucona.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o zmianę brzmienia nagłówka strategii tj. czy nie powinno zostać wpisane Strategia Rozwoju Gminy Mirosławiec? Dodał, iż jego zdaniem powinno być również dodane Gmina Mirosławiec Bioregion.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż pojawiały się różne hasła związane z nazewnictwem.

Radna Anna Turska  poinformowała, iż tematem przewodnim jest „Mirosławiec =Bioregion”.  Zwróciła się z zapytaniem, czy tematem głównym jest budowa obwodnicy? Następnie nawiązała do istniejącej zagrody żubrowej. Dodała, iż cieszy się z faktu, iż taka zagroda powstała, ale czy jej umiejscowienie przy drodze krajowej nr 10 zostało przemyślane?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podczas planowania budowy dzikiej zagrody brane były pod uwagę 3 lokalizacje. Dodał, iż w tym momencie do zagrody żubrowej dociera się bezpośrednio z drogi krajowej nr 10  i nie ma obowiązku dodatkowego kluczenia po polnych drogach w celu dotarcia do zagrody.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym prac nad rozpoczęciem budowy obwodnicy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do Strategii można wpisać, tylko te zadania na które Gmina ma wpływ. Przyjęty plan krajowy przewiduje  budowę obwodnicy w 2023 roku, pod warunkiem że nie zostanie on zmieniony. Gmina ma wpływ na to co się dzieje na drogach  wojewódzkich i powiatowych, pod warunkiem że partycypuje w kosztach ich remontu.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o program operacyjny dotyczący rozwoju infrastruktury technicznej na wydzielonych działkach.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wszystkie działania związane będą z wysokością środków finansowych. Zaproponował, aby do tematu strategii powrócić w miesiącu maju lub czerwcu, ponieważ na początku przyszłego roku planowane są spotkania z mieszkańcami Gminy w sprawie zapisów strategii.

Radna Anna Turska zaproponowała, aby spotkania nie były przeprowadzone tylko i wyłącznie z mieszkańcami, aby pozyskane zostały również opinie składu zespołu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż spotkanie w sprawie konsultacji społecznych w dniu 23 grudnia br. dało pewien obraz na panującą sytuację w mieście. Pojawiły się inne spostrzeżenia od osób, które od niedawna mieszkają w Mirosławcu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
 i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy  i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2025.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu  i sposobu rozliczania dotacji przekazywanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym.

Na posiedzenie Komisji przybyła Katarzyna Fajger Kierownik referatu Oświaty i Polityki Społecznej.

Katarzyna Fajger poinformowała, iż zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczenia dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego organ  jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o firmy, które prowadziłyby taką działalność?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż firmy należy traktować jako „osoby”. Dodała, iż zgodnie z § 11 projektu uchwały uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem o § 7 pkt. 4 dotyczący terminu rozliczenia dotacji przekazywanej w poprzednim roku budżetowym do 15 lutego. Jego zdaniem termin rozliczenie dotacji powinno nastąpić do 31 stycznia.

 W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu  i sposobu rozliczania dotacji przekazywanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
 z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania oraz terminu  i sposobu rozliczania dotacji przekazywanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania oraz terminu  i sposobu rozliczania dotacji przekazywanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec, trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania oraz terminu  i sposobu rozliczania dotacji przekazywanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10   do niniejszego protokołu.

 

 • o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Na posiedzenie Komisji przybyła Kamila Chałupczak podinspektor UM w Mirosławcu ds. gospodarki odpadami.

Kamila Chałupczak poinformowała, iż w związku ze zmianą zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do procedury przetargowej w zakresie dotyczącym częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Burmistrz Mirosławca  poinformował od 1 lipca 2016 r. obowiązywać będzie nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Regulamin utrzymania czystości i porządku jest podstawą do opracowania specyfikacji istotnych warunkach zamówienia. Zgodnie z nowymi zapisami musi zostać uruchomiony na terenie Gminy PSZOK. Będzie on czynny dwa razy
w tygodniu po 4 godziny dziennie. Wstępna lokalizacja została ustalona przy ulicy Parkowej w Mirosławcu.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o zmieniany zapis w § 10 ust. 2 dotyczący częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Mirosławiec.

Kamila Chałupczak poinformowała, iż regulamin utrzymania czystości i porządku zmieniany był w okresie ostatnich dwóch lat kilkakrotnie.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż po dokonanych zmianach opracowany zostanie tekst jednolity regulaminu, co znacznie ułatwi jego czytanie.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 11   do niniejszego protokołu.

 

 • o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na wniosek radnego Marcina Karczewskiego wprowadzona zostaje zmiana w § 4 ust. 2 pkt. 3 w brzmieniu: „zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zaistnieniu sytuacji niewłaściwego wykonania lub niewykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów”.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w przedłożonym projekcie uchwały znajduje się zapis mówiący, iż:  „w  § 1 po ust. 5 dodaje się punkt 6 „  Dodała, iż w 2014 roku podejmowana była zmiana przedmiotowej uchwały i nie ma tam zawartego żadnego ‘ust. 5”. Zwróciła się z zapytaniem co ma na celu przedmiotowa uchwała, czy chodzi o to aby mieszkańcy sami wywozili odpady?

Kamila Chałupczak wyjaśniając poinformowała, iż w celu zachowania ważności uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów Rada jest zobowiązana podjąć nową uchwałę uwzględniając zmienione zapisy w tym zapis, iż wskazuje się dopuszczalność ograniczenia ilości odebranych odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów i ich zagospodarowania.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o zapisu § 3 ust. 1 przedmiotowego projektu uchwały?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywał się na początku jeden raz do roku. Następnie co roku częstotliwość była zwiększana. W chwili obecnej częstotliwość odbioru odpadów zostaje zmniejszona, ale w zamian za to utworzony zostaje PSZOK.

Radny Stanisław Pilc  zwrócił uwagę, iż starsze osoby z terenu Mirosławca Górnego mogą sobie nie poradzić z wywozem odpadów wielkogabarytowych. Zwrócił się z propozycją, aby na terenie Mirosławca Górnego postawić dla tych mieszkańców kontener.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wniosek o postawienie kontenera został skierowany do firmy Eko-Fiuk.  Otrzymana została odpowiedź odmowna.  Zwrócił się z propozycją, aby spróbować pozostać przy wywozie odpadów jeden raz w miesiącu, próbując w ten sposób wyedukować mieszkańców.

Radny Stanisław Pilc poinformował, iż zarówno jemu samemu, jak i mieszkańcom zależy na estetyce Mirosławca Górnego.  Nie jest problemem zorganizowania wśród mieszkańców akcji sprzątania terenu Mirosławca Górnego w ramach czynu społecznego. Zwrócił się następnie z wnioskiem o dobudowanie  dodatkowego boksu na odpady wielkogabarytowe  przy  istniejącej altanie śmietnikowej w Mirosławcu Górnym. Chodzi o zachowanie estetyki na terenie Mirosławca Górnego.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 12   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem o podawanie w deklaracji informacji o małżonku?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż jest to wymóg ustawowy związany z odpowiedzialnością.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, czy deklaracje były składane wcześniej w formie elektronicznej?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż do tej pory nie było możliwości składania deklaracji w formie elektronicznej. Zapisy znowelizowanej ustawy wprowadzają możliwość składania w formie elektronicznej.

Radna Urszula Stanisławska zwróciła się z zapytaniem o poprzednie deklaracje, które były składane przez mieszkańców?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż deklaracje składane przez właścicieli nieruchomości są w dalszym ciągu aktualne. Nowe deklaracje składać będą mieszkańcy, składający deklaracje po raz pierwszy, lub dokonujący zmian w deklaracji.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o kontrolę zgodności danych podanych w deklaracjach?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż przynajmniej jeden raz w miesiącu pobierane są dane z Urzędu Stanu Cywilnego o zgonach i urodzeniach. Osoby u których nastąpiły zmiany a nie dokonały korekty wzywane są do złożenia wyjaśnień.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 13   do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2016 rok.

Burmistrz Mirosławca poprosił o wpisanie do projektu uchwały w miesiącu maju pkt. w brzmieniu: „Weryfikacja założeń Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie  planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2016  rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej
 w Mirosławcu na 2015 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej
 w Mirosławcu na 2015 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej
 w Mirosławcu na 2015 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  14 do niniejszego protokołu.

 

Ad.5

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o oznaczenie wjazdu do m. Piecnik z drogi krajowej nr 10.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż mieszkańcy zgłaszali uwagi, w związku z tym GDDKiA  ustawiła tablice tzw. „zielone”.

Radna Anna Turska zaproponowała, aby przy wjeździe do m. Piecnik ustawiony został kierunkowskaz  z oznaczeniem miejscowości, tak jak to jest przy skręcie do m. Jabłonkowo. W dalszych słowach poinformowała, iż w obszarze jej zamieszkania znajduje się rodzina, która jest niezaradna życiowo. Dodała, iż chodzi przede wszystkim o fatalny stan techniczny dachu, który to spada na wejście do budynku.

W związku z powyższym na posiedzenie Komisji przybył Zastępca Burmistrza Mirosławca Dariusz Bartosik.

Dariusz Bartosik poinformował, iż wskazywany budynek posiada dwóch właścicieli tj. właścicielem 8/10 należy do PKP, natomiast 2/10 należy do prywatnego właściciela.

Radna Anna Turska poinformowała, iż  nie chodzi o zależności w udziale budynku, lecz  o udzielenie pomocy rodzinie. Zwróciła się z zapytaniem do kogo należy się kierować w powyższej sprawie.

Dariusz Bartosik poinformował, iż sprawę należy skierować do PKP.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż należałoby również wykonać zdjęcia budynku i stanu dachu.

Radna Anna Turska poinformowała, iż gdyby byłaby wcześniejsza reakcja, nie doszłoby do obecnej sytuacji. Zwróciła się z prośbą, aby Urząd Miejski w Mirosławcu wystosował pismo do właściciela nieruchomości że obecny stan techniczny budynku zagraża bezpieczeństwu osób tam mieszkających.

Dariusz Bartosik dodał, iż pismo należy również skierować do drugiego właściciela budynku.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym monitoringu w Mirosławcu Górnym?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zamontowana została dodatkowa stacjonarna kamera monitoringu przy bloku nr 4, na ścianie budynku świetlicy środowiskowej.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, czy kamera swoim zasięgiem obejmuje obszar placu zabaw w Mirosławcu Górnym?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po posiedzeniu Komisji można podejść do Straży Miejskiej i spojrzeć na podgląd monitoringu.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z propozycją, aby w momencie organizacji konkursu ekologicznego w 2016 roku pomyśleć nad ufundowaniem nagrody dla starszej pani, która sprząta ulicę Zamkową- Szkolną i Nową.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z wnioskiem o postawienie tabliczki „Zakaz wysypywania śmieci” przy „ścieżce zdrowia” tj. pomiędzy ul. Zamkową a Nową
w Mirosławcu w okolicy końca ul. Nowej. Wniosek spowodowany jest nasilającym się procederem nielegalnego wyrzucania śmieci w tej okolicy.

Przewodniczący Komisji odniósł się do otrzymanego z Jednostki Wojskowej pisma  o wyrażenie zgody na użycie herbu Gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pismo została skierowane do Rady Miejskiej, jednak organem kompetencyjnym do udzielenia zgody jest Burmistrz Mirosławca. Dodał, iż odpowiedź została już udzielona.

Ad.6

Praca w ramach poszczególnych komisji:

 1. Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna przystąpiła do sporządzenia planu kontroli na 2016 rok.

 1. Komisja Gospodarki i Budżetu:

Komisja Gospodarki i Budżetu przystąpiła do sporządzenia planu pracy Komisji na 2016 rok.

 1. Komisja Polityki Społecznej:

Komisja Polityki Społecznej przystąpiła do sporządzenia planu pracy Komisji na 2016 rok.

Ad.7

Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 1430 Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zamknął wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Protokołowała:                                                                     Prowadzący obrady:

Lidia Cybulska                                                                        Piotr Suchojad

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 05-02-2016 11:09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 28-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 05-02-2016 11:09:03