Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/    /2016
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 21.832,50 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 21.832,50 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 16.980,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 19.763.984,26 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1.815.118,55 zł,
b) wydatkami w kwocie 19.098.431,38 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 1.815.118,55 zł,
c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 665.552,88 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/ /2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 lutego 2016 r.


Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 21.832,50 zł z tytułu:
- dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW z siedzibą w Szczecinie na realizację zadania "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020„ (rozdział 90095 § 2460) w kwocie 21.832,50 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 21.832,50 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadania opracowanie dokumentacji pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020 (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 21.832,50 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 lutego 2016 r. w kwocie 16.980,00 zł z tego na:
- zakup urządzenia UTM do serwerowni (rozdział 75023 § 6060) w kwocie 9.000,00 zł,
- zakup materiałów  (rozdział 75075 § 4210) w kwocie 1.680,00 zł,
- przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu na cele użytkowe - wykonanie dokumentacji (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 6.300,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 17-02-2016 11:54:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 17-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:11:43