Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.


Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890 ) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2016 rok w wysokości 2.000 zł, w tym:
1) pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin 1000 zł,
2) realizacja programu terapeutycznego dla ofiar przemocy i sprawców przemocy w rodzinie 500 zł,
3) pomoc prawna dla ofiar przemocy w rodzinie 500 zł.
§ 3.  Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Mirosławiec.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Gmina Mirosławiec uwzględniając zapisy w aktach prawnych dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jednym z tych zadań jest zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. Działanie to jest kontynuacją współpracy z lat poprzednich z Powiatem Wałeckim poprzez dofinansowanie do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Gminy Mirosławiec. Art. 220 ustawy o finansach publicznych uwzględnia możliwości udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo rzeczowej.
Podstawą przekazania środków na realizację pomocy wraz z zasadami rozliczania będzie stanowić umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Mirosławiec reprezentowaną przez Burmistrza Mirosławca.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 17-02-2016 12:06:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 17-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:11:22