Projekt uchwały w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 lutego 2016 r.


w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.1) i art. 20e ust. 3, 4 i 7 w zw. z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec, wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły ustala się następujące kryteria oraz ich wartość:
1) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danej szkoły - 5 punktów;
2) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - 5 punktów;
3) zamieszkiwanie na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec bliskich krewnych kandydata (np. babcia, dziadek, rodzeństwo kandydata, rodzeństwo rodziców) wspierających rodziców/opiekunów w zapewnieniu jemu należytej opieki - 5 punktów;
4) posiadanie przez kandydata rodzeństwa będącego absolwentem szkoły - 5 punktów;
5) uczęszczanie przez kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się na terenie Gminy i Miasto Mirosławiec - 5 punktów.
§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów o których mowa w § 1 są oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) kandydata.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), organ prowadzący został zobowiązany do określenia: kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej.
Niniejszy projekt uchwały zawiera kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów wraz z ich wartością punktową oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-02-2016 08:39:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:11:08