Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania spójności terutorialnej województwa zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie § 29 ust. 4 pkt 1 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1343 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:  

§ 1.  1.Przyjmuje się stanowisko w sprawie utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego.
2. Stanowisko, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przesłaniu do władz samorządowych powiatu wałeckiego,  województwa zachodniopomorskiego oraz województwa pomorskiego.


Zał. nr 1

Stanowisko w sprawie utrzymania spójności województwa zachodniopomorskiego

Rada Miejska w Mirosławcu wyraża zaniepokojenie zapowiedziami reformy administracyjnej kraju, która polegać miałaby m.in. na wyodrębnieniu województwa środkowopomorskiego z części obszarów dotychczasowego województwa wielkopolskiego, pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, w tym z Powiatu Wałeckiego do którego należy Gmina Mirosławiec.
Reforma z 1998 roku, która spowodowała, że Gminy Powiatu Wałeckiego przynależne dotychczas do województwa pilskiego zostały włączone do województwa zachodniopomorskiego. Ponad 15 lat istnienia województwa zachodniopomorskiego w obowiązującym podziale administracyjnym pozwoliło rozwinąć i utrzymywać wewnętrzną strukturę funkcjonalną regionu. Od momentu utworzenia województwa zachodniopomorskiego podejmowane były systematyczne działania zmierzające do zapewnienia spójności przestrzennej i ekonomiczno-społecznej Pomorza Zachodniego. Odzwierciedlają tę politykę władz regionalnych zarówno kolejne odsłony Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, jak i realizowane z wykorzystaniem krajowych środków publicznych oraz funduszy europejskich przedsięwzięcia.
Rada Miejska w Mirosławcu wyraża przekonanie, iż krajowa polityka regionalna powinna nadal konsekwentnie opierać się na regionach posiadających odpowiedni potencjał rozwojowy i takim regionem jest obszar województwa zachodniopomorskiego. Wykrojenie z jego obszaru dość znacznego terenu z pewnością nie wzmocni rozwoju regionu Pomorza Zachodniego a pozwoli jedynie zrealizować plany  mieszkańców samego miasta Koszalina i Słupska o „posiadaniu własnego województwa". Gmina Mirosławiec znajdująca się w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego posiada zdecydowanie większe więzi kulturowe, społeczne, edukacyjne, w zakresie ochrony zdrowia  i przede wszystkim komunikacyjne z głównym ośrodkiem województwa zachodniopomorskiego - z miastem Szczecin. Porównując je z ośrodkiem jakim jest Koszalin można wyraźnie stwierdzić, że powiązania te są o wiele słabsze.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że powstanie województwa środkowopomorskiego pociągnęłoby za sobą konieczność istotnej zmiany systemu wdrażania funduszy europejskich w Polsce zaprojektowanych i wynegocjowanych z Komisją Europejską w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz rozpoczęłoby proces ustanawiania systemu instytucjonalnego wdrażającego nowy układ administracyjny. W czasie kiedy inne regiony korzystałyby z funduszy unijnych i rozwijały swoje  tereny na Pomorzu trwałaby reorganizacja systemu z pewnością nie przynosząca pozytywnych efektów dla innych gmin poza Koszalinem i Słupskiem.       
Rada Miejska w Mirosławcu uważa, że dalsza przynależność Gminy Mirosławiec do województwa zachodniopomorskiego będzie dla niej korzystna a dalsze wzmacnianie dużych i silnych regionów zdolnych do stawiania czoła wyzwaniom ekonomicznym i społecznym oraz wyposażonych w odpowiednie instrumenty strukturalne wpisywać się winno w prowadzenie polityki rozwoju kraju.    

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-02-2016 10:32:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:10:58