Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec

Na podstawie art.  4 b ust. 1, art. 5 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515, zm. poz. 1045, poz.1890) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz.310) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec polegającej na włączeniu w granice administracyjne miasta części obszaru Gminy Mirosławiec, obejmującej fragmenty obrębu Mirosławiec 34 (0034) o pow. 15,0352 ha.
§ 2. Treść wniosku, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Przedmiotowy projekt  uchwały jest realizacją zapisów uchwały Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca  2015 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec oraz uchwały Nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec. Wniosek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zostanie złożony za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rada Miejska występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody w terminie do dnia 31 marca, a wojewoda nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku przekazuje go ministrowi.

Podstawą do zmiany i ustalenia granic miasta jest art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.). Zmiany te przeprowadzane są zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statutu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 310). Zmiana granic następuje w drodze rozporządzenia, które  może być wydane na wniosek zainteresowanej rady. Wydanie rozporządzenia wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanej Rady Miejskiej, która poprzedzona jest konsultacjami społecznymi z mieszkańcami z załączeniem do wniosku niezbędnych dokumentów, map i informacji potwierdzających zasadność wniosku.


zał. nr 1

Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego
Wnioskodawca:
Rada Miejska w Mirosławcu

 

Działając na podstawie uchwały Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych wnosi się o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec polegającej na włączeniu w granice administracyjne miasta części obszaru Gminy Mirosławiec, obejmującej fragmenty obrębu Mirosławiec 34 (0034) o pow. 15,0352 ha.
Do wniosku dołącza się dokumenty i informacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz. 310).
1. Treść proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem
Rada Miejska w Mirosławcu wnioskuje za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec, polegającą na włączeniu w granice administracyjne miasta części obszaru Gminy Mirosławiec, obejmującej fragmenty obrębu Mirosławiec 34 (0034) o pow. 15,0352 ha. Propozycja zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec dotyczy jego południowej części ( od ul. Sprzymierzonych w kierunku jeziora Kosiakowo). Zmiana granic nastąpiłaby w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec i nie dotyczy wyłączenia obszaru z żadnej z jednostek pomocniczych gminy, ponieważ nie narusza granic tych jednostek.
Nieruchomości prognozowane do włączenia w granice miasta Mirosławiec stanowią następujące działki ewidencyjne obrębu Mirosławiec 34 (0034): Nr 354/8 o pow. 0,1007 ha, Nr 354/9 o pow. 0,0964 ha, Nr 354/10 o pow. 0,0993 ha, Nr 354/11 o pow. 0,3305 ha,Nr 354/12 o pow. 0,1991 ha, Nr 354/13 o pow. 0,1003 ha, Nr 354/14 o pow. 0,1038 ha, Nr 354/15 o pow. 0,1189 ha, Nr 354/16 o pow. 0,0917 ha, Nr 354/17 o pow. 0,0888 ha, Nr 354/18 o pow. 0,1247ha, Nr 354/19 o pow. 0,1198 ha, Nr 354/20 o pow. 0,1142 ha, Nr 354/21 o pow. 0,1198 ha, Nr 354/22 o pow. 0,1161 ha, Nr 354/23 o pow. 0,1155 ha, Nr 354/24 o pow. 0,1205 ha, Nr 354/25 o pow. 0,1237 ha, Nr 354/26 o pow. 0,1248 ha, Nr 354/27 o pow. 0,2881 ha, Nr 354/28 o pow. 0,1292 ha, Nr 354/29 o pow. 0,1122 ha, Nr 354/30 o pow. 0,1001 ha, Nr 354/31 o pow. 0,1244 ha, Nr 354/32 o pow. 0,1225 ha, Nr 354/33 o pow. 0,1201 ha, Nr 354/34 o pow. 0,1202 ha, Nr 354/35 o pow. 0,1202 ha, Nr 354/36 o pow. 0,1205 ha, Nr 354/37 o pow. 0,1346 ha, Nr 354/39 o pow. 0,1113 ha, Nr 354/41 o pow. 0,0805 ha, Nr 354/42 o pow. 1,5798 ha, Nr 354/46 o pow. 2,1175 ha, Nr 354/47 o pow. 0,1017 ha, Nr 354/48 o pow. 0,0101 ha, Nr 354/49 o pow. 0,0136 ha, Nr 354/50 o pow. 0,1023 ha, Nr 361 o pow. 0,0520 ha, Nr 371/1 o pow. 0,6506 ha, Nr 373/7 o pow. 0,4901 ha, Nr 373/8 o pow. 1,2169 ha, Nr 373/9 o pow. 0,0804 ha, Nr 373/10 o pow. 0,0832 ha, Nr 373/12 o pow. 0,0999, Nr 3713/13 o pow. 0,1154 ha, Nr 373/14 o pow. 0,0919 ha, Nr 373/15 o pow. 0,0903 ha, Nr 373/17 o pow. 0,0991 ha, Nr 373/18 o pow. 0,1150 ha, Nr 373/19 o pow. 0,0966 ha, Nr 373/20 o pow. 0,0947 ha, Nr 373/22 o pow. 0,0957 ha, Nr 373/23 o pow. 0,1138 ha, Nr 373/24 o pow. 0,1162 ha, Nr 373/25 o pow. 0,1196 ha, Nr 373/27 o pow. 0,1081 ha, Nr 373/28 o pow. 0,1317 ha, Nr 373/29 o pow. 0,1213 ha, Nr 373/30 o pow. 0,1315 ha, Nr 373/32 o pow. 0,0980 ha, Nr 373/33 o pow. 0,1201 ha, Nr 374/1 o pow. 0,1198 ha, Nr 374/2 o pow. 0,1182 ha, Nr 374/3 o pow. 0,1170 ha, Nr 374/4 o pow. 0,1157 ha, Nr 374/5 o pow. 0,1146 ha, Nr 374/6 o pow. 0,1611 ha, Nr 375/1 o pow. 0,5076 ha, Nr 375/2 o pow. 0,49 ha, Nr 702 o pow. 0,4042 ha, Nr 378/1 o pow. 0,3374 ha.
Uzasadnieniem przeprowadzania procedury zmiany granic są:
1) uwarunkowania społeczne, osadnicze, gospodarcze i administracyjne
Powodem zmiany granic Miasta Mirosławiec są występujące na terenie planowanym do włączenia w granice miasta ukończone procesy przygotowania działek budowlanych pod zabudowę mieszkalną oraz trwający rozwój zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Powstająca zabudowa sprawia, iż dotychczasowy niezabudowany charakter terenu ( grunty rolne) przekształca się w teren zabudowany ( osiedla mieszkaniowe) i stanowi naturalne przedłużenie zabudowy miejskiej. Z powyższych przyczyn wynikają również potrzeby nadawania numerów adresowych powstającym zabudowaniom i dokonywania meldunków osobom zasiedlającym się w nowo wybudowanych domach.
Projekt uwzględnia oczekiwania mieszkańców i właścicieli nieruchomości, którzy ukończywszy budowę nieruchomości planują w niej zamieszkać lub prowadzić działalność gospodarczą. W konsekwencji występują do Gminy o nadanie numerów adresowych i zameldowanie. Bez zmiany granic administracyjnych miasta nie ma podstaw prawnych do nadawania adresów, a to w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że w nowo wybudowanych domach nie mogą zameldować się i zamieszkać nowi mieszkańcy. Zmiana granic pozwoli więc przeprowadzić procedurę administracyjną, dzięki której możliwe będzie osiedlenie się nowych mieszkańców. Będzie również zachętą dla inwestorów do budowy domów na tym terenie.
2) uwarunkowania przestrzenne i infrastrukturalne
Włączenie wnioskowanego obszaru w granice miasta Mirosławiec zapewni jednorodną strukturę przestrzenną z zabudową miejską Mirosławca, ponieważ powstające osiedla mieszkaniowe bezpośrednio sąsiadują z zabudowaniami w granicach miasta. Obsługa komunikacyjna i inżynieryjna (sieć wodno-kanalizacyjna, droga, chodniki, oświetlenie) odbywać się będzie z naturalnego przedłużenia ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu. Włączenie wymienionych we wniosku działek oraz wybudowanych posesji w granice miasta pozwoli na ich prawidłowe funkcjonowanie i zagospodarowanie.
2. Stanowisko wnioskodawcy dotyczące spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz.1515 ze zm.)
Rada Miejska w Mirosławcu stwierdza, że proponowana zmiana granic miasta Mirosławiec spełnia przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), tj. uwzględnia infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy ukierunkowany na osiedla mieszkaniowe.
3. Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności na terenie objętym wnioskiem, a także powierzchni tego terenu
1) na obszarze objętym wnioskiem nie zamieszkuje ludność z uwagi na niemożność nadania numerów adresowych budynkom mieszkalnym, które są na tym terenie i z związku z powyższym zameldowania tam osób (brak nazwy miejscowości).
2) obszar wnioskowanej zmiany granic obejmuje działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 15,0352 ha, stanowiące części obrębu ewidencyjnego Mirosławiec 34 (0034) na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
4. Określenie szacunkowych kosztów jednorazowych i stałych wprowadzenia proponowanej zmiany
Określa się szacunkowe koszty jednorazowe proponowanej zmiany w wysokości 8 233,30 zł obejmujące koszty związane z pracami geodezyjnymi oraz procedurą przygotowawczą do sporządzenia wniosku o zmianę granic administracyjnych:
1. 1.450 zł. wypisy i wyrysy,
     2. 6.750 zł. koszty podziału,
     3. ........... zł. mapy.

Określa się szacunkowe koszty wybudowania sieci wodno-kanalizacyjnej - ok. 452 tys. zł. Budowa oświetlenia - ok. 90 tys. zł. Budowa drogi, chodnika oraz kanalizacji deszczowej - ok. 1 055 000,00 zł. Łącznie wybudowanie infrastruktury technicznej stanowiłoby koszt ok. 1 597 000,00 zł.
Określa się szacunkowe koszty stałe w wysokości ok. 27 100,00 zł obejmujące koszty związane z letnim oczyszczaniem jezdni (3000,00m2) i chodników (1625m2) - ok. 7400 zł rocznie, zimowym oczyszczaniem jezdni i chodników - ok.16.700 zł rocznie, oświetleniem ulicznym - ok. 3 000 zł rocznie.
5. Wyniki konsultacji społecznych.
Konsultacje społeczne przeprowadzono  na podstawie Zarządzenia Nr 52 Burmistrza Mirosławca z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec w przedmiocie projektu zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 10 czerwca 2015 r. do 1 lipca 2015 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec. Jak wyżej napisano planowany do włączenia w granice miasta obszar nie stanowi obszaru żadnej z jednostek pomocniczych gminy, konsultacje obejmowały więc mieszkańców Mirosławca i właścicieli nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34 (0034). Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.miroslawiec.pl), na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz samo ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. W dniu 25 czerwca 2015 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie z mieszkańcami Mirosławca i właścicielami nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34 (0034) dot. konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec. Na spotkanie nie przybył żaden mieszkaniec Mirosławca ani właściciele nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34 (0034). Uwagi do projektu zmian można było również składać w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl oraz bezpośrednio na spotkaniu.
Podczas trwania konsultacji społecznych nikt z mieszkańców ani właścicieli nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34 (0034) nie zgłosił uwag do projektu zmiany granic administracyjnych Mirosławca.
WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU:
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz. 310) do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1. Uchwała Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.
2. Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec.
3. Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Mirosławca z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec.
4. Informacja Burmistrza Mirosławca z dnia 9 lipca 2015 r. o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie projektu zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec z mieszkańcami Mirosławca i właścicielami nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34.
5. Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec.
6. Zaświadczenie Starosty Wałeckiego zn. GN.6621.9.2015.EM z dnia 3 lutego 2016 r. potwierdzające zgodność danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia z operatem ewidencyjnym gruntów i budynków wraz z informacją z rejestru gruntów.
7. Wypisy i wyrysy z ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
8. Mapa topograficzna w skali 1: 10 000 z zaznaczeniem proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Mirosławiec.
9. Mapa ewidencyjna w skali 1: 20 000 obszaru planowanego do włączenia w granice miasta Mirosławiec.
10. Wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec.


W świetle wskazanych powyżej argumentów o charakterze społecznym i infrastrukturalnym oraz biorąc pod uwagę konieczność kształtowania granic w sposób zapewniający miastu jednorodny charakter, uwzględniający układ osadniczy i przestrzenny, Rada Miejska w Mirosławcu wnioskuje za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Mirosławiec w przedłożonym zakresie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-02-2016 10:37:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:10:49