GIŚ.6733.6.2015.DB - o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy i nadbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 398, położonej w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 34, obręb miasto Mirosławiec (0001).

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.6.2015.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 22 lutego 2016 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamia iż, w dniu 22 lutego 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca rozbudowy i nadbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 398, położonej w Mirosławcu przy  ul. Sprzymierzonych 34, obręb miasto Mirosławiec (0001).

  Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Topyła.

  Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                                       Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                                                       w dniu 22 lutego 2016 r.

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu oraz w BIP UM w Mirosławcu w  dniu 22 lutego 2016 r.

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 22.02.02016 r. – 07.03.2016 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 22 lutego 2016 r.

(podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 22-02-2016 11:51:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 22-02-2016 11:51:58