Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 26.01.2016 r.

Protokół nr 13/2016

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 26.01. 2016 r. w godz. 1100- 1340

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 13  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 5. Informacja o przygotowaniu do ferii zimowych w Zespole Szkół w Mirosławcu, Zespole Szkół w Piecniku oraz w Ośrodku Kultury, świetlicach wiejskich
   i środowiskowych.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1

Otwarcie 11  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 1100 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska otworzyła 13  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny: radna Urszula Stanisławska.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 11 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 11  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 12 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 12  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Informacja o przygotowaniu do ferii zimowych w Zespole Szkół w Mirosławcu, Zespole Szkół w Piecniku oraz w Ośrodku Kultury, świetlicach wiejskich
 i środowiskowych.

Na posiedzenie Komisji przybyły: Dyrektor ZS w Mirosławcu Krystyna Górniak, Dyrektor ZS w Piecniku Katarzyna Pierzchała, Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu Anna Dzida.

W/w informacje stanowią załączniki nr 4,5 i 6 do niniejszego protokołu.        

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, gdzie zostały umieszczone informacje o zajęciach organizowanych podczas ferii zimowych?

Krystyna Górniak poinformowała, iż informacje zostały umieszczone na stronie internetowej ZS w Mirosławcu.

Anna Dzida poinformowała, iż również informacje o organizowanych zajęciach umieszczone zostały na stronie internetowej OK.

Przewodnicząca Komisji zasugerowała, aby wydrukować plakat o zajęciach podczas ferii zimowych, który został  zamieszczony na stronie Mirosławca i rozwiesić na terenie gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż plakat został przekazany firmie, aby dokonała jego poprawy. Z chwilą otrzymania plakatu zostanie od powielony i rozwieszony.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zapisów na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych przez Ośrodek Kultury?

Anna Dzida poinformowała, iż lista dzieci chętnych została już zamknięta. Na 40 miejsc zapisanych zostało 42 dzieci. Dodała, iż Ośrodek Kultury nie jest w stanie zagwarantować większej ilości miejsc ze względów organizacyjnych, jak również i bezpieczeństwa.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy na zajęcia organizowane przez szkoły prowadzone były również zapisy?

Krystyna Górniak poinformowała, iż nie było prowadzonych oficjalnych zapisów, odbywało się to na zasadzie zgłoszenia.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o ubezpieczenie dzieci podczas ferii zimowych?

Krystyna Górniak poinformowała, iż dzieci podczas ferii zimowych obejmować będzie szkolne ubezpieczenie.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy dla uczniów gimnazjum odbywać się będą tylko turnieje piłki?

Krystyna Górniak poinformowała, iż dla chętnych uczniów zaplanowane zostały indywidualne spotkania z nauczycielami, jako forma przygotowania do konkursów.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy jeśli zachodzi taka konieczność, to czy podejmowane są wspólne działania ZS i OK.?

Anna Dzida poinformowała, iż jeśli zachodzi taka potrzeba, to nie ma żadnych problemów. Współpraca układa się w obu kierunkach.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o pracę Przedszkola w okresie ferii zimowych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie otrzymał informacji o wyłączeniu pracy przedszkola w czasie ferii.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o ocenę planowanej reformy tj. przeniesienie do szkół oddziałów zerowych.

 Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż w Piecniku oddział zerowy znajduje się w szkole podstawowej.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż dzieci będą miały zapewnione miejsce  w przedszkolu, w związku z tym nie będzie konieczności przenoszenia oddziałów.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o organizację zabawy karnawałowej?

Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż zabawa odbędzie się 29 stycznia br.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o podział dzieci w Mirosławcu Górnym w świetlicy na dwie grupy?

Anna Dzida poinformowała, iż na zajęcie podczas ferii zimowych zapisała się bardzo duża ilość dzieci w zróżnicowanym wieku. W związku z tym zaszła konieczność dokonania podziału dzieci na dwie grupy.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy liczba 40 dzieci zapisanych na zajęcia w OK dotyczy również dzieci na świetlicach?

Anna Dzida poinformowała, iż grupa 40 zapisanych dzieci dotyczy tylko zajęć prowadzonych w Ośrodku Kultury. Na świetlicach wiejskich jest stała grupa dzieci, która uczęszcza na zajęcia.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o wyposażenie w meble wyremontowanej świetlicy w Mirosławcu Górnym?

Anna Dzida poinformowała, iż meble są te same co były.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska poinformowała, iż w pozostałych materiałach, które otrzymała znajdują się dwie różne liczby dzieci, które uczęszczały w 2014 roku na zajęcia w świetlicach środowiskowych. W jednym dokumencie wskazanych jest 140 dzieci, w drugim natomiast 115.

 Anna Dzida poinformowała, iż świetlice środowiskowe funkcjonują w strukturach Ośrodka Kultury. Dane wskazane powyżej dotyczą danych statystycznych przedstawianych w programach profilaktycznych. Dzieci, które uczestniczą w zajęciach na świetlicach nie są dzielone w taki sposób, że jedne zajęcia prowadzone są w świetlicach środowiskowych a inne na świetlicach wiejskich. Dodała, iż Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z tzw. Kapsla w wysokości 5200 zł na organizację ferii zimowych. Dzięki otrzymanym środkom dzieci z terenu Gminy zafundowany będą miały wyjazd do kina do Piły.

Radna Iwona Kłos zwróciła się z zapytaniem czy dzieci z terenu Gminy uczęszczające na świetlice zostały poinformowane o planowanym wyjeździe?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż informacja dla dzieci przekazywana była przez świetlicowe.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat przygotowania do ferii zimowych w Zespole Szkół w Mirosławcu, Zespole Szkół w Piecniku oraz w Ośrodku Kultury, świetlicach wiejskich i środowiskowych.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat przygotowania do ferii zimowych w Zespole Szkół w Mirosławcu, Zespole Szkół w Piecniku oraz w Ośrodku Kultury, świetlicach wiejskich  i środowiskowych.

Ad.6

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu.

Wniosek ZECWiK w Mirosławcu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa rada gminy przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o rok.  Spółka ZECWiK w złożonym w dniu 17 grudnia 2015 r. zamieściła informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem o koszty wywozu nieczystości w m. Jabłonkowo?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż koszty są uśrednione, wywóz nieczystości odbywa się codziennie.

Radny Stanisław Wiese  zwrócił się z zapytaniem, czy Gmina partycypuje w kosztach wywozu nieczystości?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ścieków z terenu m. Jabłonkowo jest niedużo.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem dotyczącym  planowanej budowy zbiornika przy ZS w Piecniku?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż planowana jest budowa zbiornika, jednak trochę mniejszego niż m. Jabłonkowo. Umowa na wywóz nieczystości będzie powiązana tj. w momencie wywozu ścieków z Jabłonkowa następować będzie wywóz odpadów z Piecnika.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem, czy w 2017 roku nastąpi wzrost stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wzrost na pewno nastąpi o wskaźnik inflacji.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o planowane odłączenie ze struktur ZECWiK-u działu zajmującego się sprawami mieszkaniowymi?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż od 1 marca br. obowiązki kierownika działu mieszkaniowego przejmie jeden z pracowników ZECWiK-u. W ten sposób sprawy związane z mieszkaniami zostaną zdjęte z obowiązku Dyrektora.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż jak na razie sprawy mieszkaniowe podlegać będą pod ZECWiK.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w trakcie roku budżetowego zaproponowane zostaną zmiany do budżetu dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na poprawę stanu technicznego dachu, jak i budynku w którym siedzibę ma dział mieszkaniowy  ZECWiK.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów  i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

Na posiedzenie Komisji przybyła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu Danuta Czerniawska.

 Danuta Czerniawska poinformowała, iż obowiązek opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny wynika z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poinformowała również, aby w dziale diagnoza pod opisem tabeli nr 2 dokonać skreślenia wyrazu „z dziećmi”.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na  zapis w tabeli nr 3, który wskazuje 6 rodzin,13 osób, których dotyczy temat bezdomności.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż dane dotyczą 2014 roku dotyczą osób przebywających w schroniskach.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w przyjmowanych za 2015 rok sprawozdaniach przedkładanych przez MGOPS nie było wykazanych tyle osób, których dotyczyłby temat bezdomności. Dodała, iż porównując poprzedni program zmianie uległy nazewnictwa celów, które zostały w nim zawarte.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż cele są zgodne z ustawą, uległy zmianie jedynie  nazwy celów, jednak ich intencja pozostała niezmieniona. Ponadto uogólnione zostały zapisy dotyczące  pracy  asystenta rodziny.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w zasobach instytucjonalnych wpisany został Punkt Przedszkolny Akademia Malucha  w Mirosławcu, który jednak nie został ujęty jako realizator systemu opieki nad rodziną i dzieckiem.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż jest to słuszna uwaga, którą zweryfikuje.

Przewodnicząca Komisji  odnosząc się  do pkt. 5 projektu uchwały dotyczącego monitoringu zwróciła się z zapytaniem o termin przedłożenia sprawozdań z realizacji programu przez ich realizatorów, ponieważ nie został on określony.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż Burmistrz występować będzie do poszczególnych jednostek realizujących program o przedłożenie sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż według jej opinii czytelniejszy byłby zapis ze wskazaniem terminu, tym bardziej, że w pkt. 6 dotyczącym sprawozdawczości zawarty jest zapis, że MGOPS przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie do 31 marca za rok poprzedni.

Danuta Czerniawska dodała, iż Burmistrz jest upoważniony do przedstawienia informacji.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby zawarty został zapis w pkt. 5, że jednostki realizujące program zobowiązane są do 31 stycznia każdego roku przedstawić informacje o sposobie realizacji programu.

Danuta Czerniawska w związku z powyższym poinformowała, iż zapis zostanie zmodyfikowany wzorem poprzedniego programu, który obowiązywał w latach poprzednich.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób ma ustosunkować się do Punktu Przedszkolnego Akademia Malucha, ponieważ realizacja zadań przez Punkt nie została  zawarta w Programie?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż MGOPS nie współpracuje z Punktem przedszkolnym.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Punkt Przedszkolny stanowi pewnego rodzaju wsparcie dla rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte do Przedszkola.

Przewodnicząca Komisji odnosząc  się do tabeli nr 6 tj. dzieci objęte opieką świetlic poinformowała, iż z zapisu nie wynika, że są to świetlice środowiskowe Ośrodka Kultury. Jeżeli zaś pozostanie zapis ”świetlice funkcjonujące w strukturze Ośrodka Kultury” –to dlaczego nie wykazano wszystkich świetlic?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż świetlice środowiskowe funkcjonują w strukturze Ośrodka Kultury. Dodał, iż Punkt Przedszkolny nie jest placówką samorządową, ma on tylko zapewnić miejsce dla dzieci.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż w ramach istniejącej współpracy można poprosić punkt o przedstawienie informacji.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż Punk Przedszkolny można byłoby podpiąć  do punktu programu dotyczącego przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; działanie: motywowanie rodziców do wspólnego spędzania czasu wolnego z dziećmi.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jego zdaniem, wskazany powyżej punkt nie bardzo pasuje do tego, aby w nim został ujęty Punkt Przedszkolny.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż zwróci się z propozycją współpracy do Punktu przedszkolnego Akademia Malucha. Dodała, iż uzyskane informacje przedstawi podczas posiedzenia RM.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

 Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

O godz. 1155 posiedzenie Komisji opuściła kierownik MGOPS w Mirosławcu Danuta Czerniawska.

 • w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok.

Na posiedzenie Komisji przybyła Alicja Dybaczewska- Inspektor ds. przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych i sportu.

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż prowadzenie działań związanych z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż od 2016 roku nastąpiła zmiana w składzie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o obecny skład Komisji?

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż skład Komisji wprowadzony został zarządzeniem Burmistrza Mirosławca.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż  w składzie Komisji są takie osoby jak: Kierownik MGOPS, Alicja Dybaczewska, Elżbieta Rębecka-Sabak, Proboszcz parafii, pedagog szkolny, przedstawiciel Policji i Straży Miejskiej. Przewodniczącym Komisji jest Burmistrz Mirosławca.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy ilościowy skład komisji uległ zwiększeniu?

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż skład uległ zwiększeniu. Jest to efekt przeprowadzonego w 2015 roku szkolenia na temat działalności Miejsko-Gminnych Komisji. Dodała, iż osoby, które nie są czynne zawodowo nie mogą być członkami Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W dalszych słowach poinformowała, iż jednostki oświatowe przeprowadzają własną diagnozę, która zostanie wprowadzona do programu w kolejnym roku. Dodała, iż w planach Komisji jest również  włączenie do realizacji zapisów programu społeczności lokalnej. Komisja chce ze swoimi działaniami wyjść na zewnątrz, do mieszkańców.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż podczas ubiegłorocznych dożynek promowany był program zdrowego stylu żywienia. Czy został on wdrożony do realizacji ?

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż w Zespole Szkół w Piecniku przeprowadzony został szkolny dzień profilaktyki, podczas którego była możliwość degustacji soków i kanapek.

Przewodnicząca Komisji zapytała o realizację programu w Zespole Szkół w Mirosławcu.

Alicja Dybaczewska odpowiedziała, że jeszcze nie był realizowany.     

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż zapisy zawarte w przedłożonym programie powtarzają się co roku. Zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zapisu zawartego w rozdziale 6, pkt. 5 związanego z udzielaniem pomocy i wsparcia rodzicom dzieci, które piją alkohol. Dodała, iż jej zdaniem wskazany powyżej zapis jest nielogiczny i należy zredagować go w sposób prawidłowy. Poinformowała również, iż zawarty jest również zapis, iż program został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w dniu 18 lutego 2016 r.

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż jest to błąd. Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 18 stycznia 2016 r.  Dodała, iż Miejsko-Gminna Komisja musi dokonać zaopiniowania programu, zanim zostanie on przedłożony Radzie Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w programie został zawarty zapis o wynagrodzeniu sekretarza Komisji, którego nie było w poprzednim programie.

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż zawarty zapis o wynagrodzeniu spowodowany jest wytycznymi, które podane zostały podczas szkolenia.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż po szkoleniu  pewne zapisy  zawarte w przedłożonym programie ujęłaby w inny sposób. Zwróciła się z zapytaniem, czy ze środków Miejsko-Gminnej Komisji byłaby możliwość utworzenia w Mirosławcu Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż osoby korzystające z w/w punktu, który w chwili obecnej znajduje się w Wałczu czują się bardziej anonimowo.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż chodzi przede wszystkim o dojazd tych osób, o ponoszone koszty.

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż każdego roku Gmina w ramach dotacji przekazuje do Punktu Konsultacyjnego w Wałczu środki finansowe w wysokości 2 tys. zł. Dzięki tym środkom mieszkańcy Gminy Mirosławiec mogą bezpłatnie korzystać z porad. Koszt uruchomienia Punktu Konsultacyjnego w Mirosławcu wyniósłby około 20-30 tys. zł.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, w którym miejscu w programie został ujęty zapis o pracy z rodziną alkoholika?

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż praca z rodzina alkoholika jest prowadzona podczas posiedzeń Zespołów Interdyscyplinarnych, na tzw. grupach roboczych.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o świetlice?

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż świetlice działają w ramach Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Miejsko-Gminna Komisja przeznacza środki finansowe na świetlice środowiskowe. Ponadto na świetlicach środowiskowych prowadzone są dzienniki zajęć. Osoby prowadzące zajęcia są wyczulone, aby zaobserwować, czy dzieci mają problemy.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dane osób kierowanych na leczenie są danymi wrażliwymi dostępnymi tylko przez Miejsko-Gminną Komisję.

Alicja Dybaczewska nawiązując do zawartych w programie danych statystycznych poinformowała, iż nastąpił spadek interwencji domowych, ilości założonych Niebieskich Kart, zatrzymanych osób nietrzeźwych.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż statystyka rządzi się swoimi prawami, ponieważ z jednej strony nastąpił spadek, ale z drugiej strony wzrost. Nastąpiła zmiana kwalifikacji popełnianych czynów.

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż niekiedy Komisja postawiona jest przed naprawdę ciężkimi działaniami i tematami. W dalszych słowach zaprosiła radnych oraz społeczeństwa do inicjowania działań, które Komisja będzie mogła zrealizować.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w 2016 roku zaplanowanych zostało więcej środków finansowych na działalność Komisji, niż w 2015 roku. Zwróciła również uwagę, aby zdecydować się na jednolitą liczbę dzieci w świetlicach oraz aby w rozdziale 9 pkt. 2 dopisać do świetlic środowiskowych  świetlice w Jadwiżynie, Orlu i Próchnowie.

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż świetlice niczym nie różnią od siebie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w/w świetlice zostaną dopisane.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Uchwała Nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec w § 9 upoważnia Burmistrza Mirosławca do zawierania umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, natomiast nie przewiduje upoważnienia do zawierania kolejnych umów dotyczących tej samej nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy wymaga zgody Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

 

 • zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy  Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w wyniku omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XIV/131/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. dokonano skreślenia w § 2 ust. 1 pkt.1 lit. „e”, zamiast lit. „l”. W konsekwencji z uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec usunięto opakowania wielomateriałowe jako rodzaj odpadów niepodlegających selektywnej zbiórce  przez właścicieli  nieruchomości, zamiast odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Właściciele nieruchomości będą mogli oddać nieodpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe do tworzonego od dnia 1 lipca 2016 roku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotacje na zadanie upowszechniania i rozwój rekreacji fizycznej  i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność  kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem w jaki sposób następować będzie złożenie dokumentów?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż środki finansowe przydzielane będą w formie konkursu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o zainteresowanie „kopertami życia”?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w dniu dzisiejszym przekazał około 100 kopert jednemu z lekarzy rodzinnych. W dniu jutrzejszym tj. 27.01. przekazana zostanie kolejna partia do drugiego z lekarzy rodzinnych.   Ponadto przygotowane zostaną informacje w formie plakatów, które zostaną rozwieszone w budynku Przechodni Zdrowia, na terenie Gminy Mirosławiec. Informacje dotyczące kopert życia zostaną także podane w kolejnym wydaniu lokalnej gazetki.

Przewodnicząca Komisji  poinformowała, iż w artykułach zamieszczanych na stronie www.miroslawiec.pl pojawiają się błędy stylistyczne.

Burmistrz Mirosławca poprosił o zgłaszanie na bieżąco pojawiających się nieprawidłowości.

Przewodnicząca Komisji  zwróciła się z zapytaniem o rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji nt. bezpłatnego Punktu Porad Prawnych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż informacja podana została na stronie internetowej oraz w wydaniach lokalnych tygodników.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż na temat punktu porad brak było informacji  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w gablocie przed budynkiem Urzędu, na słupach ogłoszeniowych. Dodała, iż nie każdy z mieszkańców ma możliwość skorzystania  z internetu, lub przeczytania artykułu w gazetach. Poinformowała, iż na stronie internetowej nie zawsze umieszczane są sprawozdania na temat odbytych posiedzeń Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż być może jest to wynikiem nieuwagi.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż 4 stycznia br. Telewizja Polska wyemitowała program o Dzikiej Zagrodzie Żubrowej w Jabłonowie. Dodała, iż ani razu podczas emisji programu nie podana została informacja o gminie Mirosławiec. Według podjętej w dniu 29 grudnia 2015 r. Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec zagroda żubrowa jest ważnym elementem.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie brał on udziału w przygotowaniu programu.

Radny Stanisław Wiese dodał, iż wiele osób uważa, że to Gmina wybudowała dziką zagrodę oraz że ją sponsoruje.

Przewodnicząca Komisji raz jeszcze poinformowała, iż o Gminie Mirosławiec nie było żadnej wzmianki.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina Mirosławiec nie zlecała przygotowania materiału na temat Dzikiej Zagrody w Jabłonowie. Nikt nie robi tajemnicy z tego, że zagroda położona jest na terenie Gminy Mirosławiec.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym terminu wprowadzenia budżetu obywatelskiego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż odbędzie się to na przełomie miesięcy luty/marzec br.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy jest możliwość zapoznania się z regulaminem budżetu obywatelskiego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż regulamin jest na ukończeniu. Zadania rozpoczęte w ramach budżetu obywatelskiego do końca 2016 roku będą musiały zostać ukończone. Dodał, iż radni Rady Miejskiej będą mieli możliwość zapoznania się z zapisami regulaminu  i wniesienia ewentualnych poprawek.

  Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób odbywać się będzie kwalifikacja wniosków?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wstępna ocena wniosków oceniana będzie przez specjalnie do tego powołany zespół.

Przewodnicząca Komisji wyraziła opinię, iż jest coraz mniej czasu, ponieważ środki z budżetu obywatelskiego do końca roku będą musiały zostać wydatkowane. Zwróciła się z zapytaniem, czy do posiedzenia Rady Miejskiej w miesiącu marcu radni będą mieli możliwość zapoznania się z regulaminem?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż już w lutym być może uda się przesłać regulamin do weryfikacji.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem o proponowany skład zespołu oceniającego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do składu zespołu powołani zostaną między innymi: dwóch pracowników z UM zajmujący się inwestycjami, jeden przedstawiciel sołectw, przedstawiciel firmy  z terenu Gminy Mirosławiec. Skład Zespołu wynosić będzie 5-6 osób.

Przewodniczący Komisji poinformowała, iż należy zwrócić uwagę, aby na wniosku  zawarte zostały informacje co do projektu należy przedłożyć.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do wypełnienia przeznaczona będzie gotowa karta.

Ad.8

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Komisji Polityki Społecznej Anna Turska   o godz. 1240  zamknęła  13  posiedzenie Komisji.

 

Protokołowała:                                              Przewodnicząca   Komisji Polityki Społecznej:

Lidia Cybulska                                                                   Anna Turska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 24-02-2016 07:48:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 26-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 24-02-2016 07:48:45