Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2016 r. poz. 1088

UCHWAŁA NR XVI/146/2016

 r. poRady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.1)) i art. 20e ust. 3, 4 i 7 w zw. z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec, wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły ustala się następujące kryteria oraz ich wartość:

1) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danej szkoły - 5 punktów;

2) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - 5 punktów;

3) zamieszkiwanie na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec bliskich krewnych kandydata (np. babcia, dziadek, rodzeństwo kandydata, rodzeństwo rodziców) wspierających rodziców/opiekunów w zapewnieniu jemu należytej opieki - 5 punktów;

4) posiadanie przez kandydata rodzeństwa będącego absolwentem szkoły - 5 punktów;

5) uczęszczanie przez kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się na terenie Gminy i Miasto Mirosławiec - 5 punktów.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów o których mowa w § 1 są oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) kandydata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1)Zm. poz. 1045 i 1890.

2)Zm. z 2014 r. poz. 78, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1418 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64.

Załączniki do pobrania

1 XVI.146.2016.pdf (PDF, 30KB) 2016-03-21 10:39:34 103 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-02-2016 13:56:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 26-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:39:11