Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2016 roku.

Dz. Urz. Woj. Zachpom 2016 r. poz. 1089

UCHWAŁA NR XVI/147/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890) i art. 11 ust. 1 i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 856 ze zm.)  Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2016 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik do Uchwały Nr XVI/147/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 lutego 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirosławiec w 2016 roku

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mirosławcu, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Mirosławca wykonuje zadania;

2) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w Trzciance;

3) Gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone na terenie gminy Mirosławiec Bronisław Kujawa- Hanki 46, 78-650 Mirosławiec;

4) Straży Miejskiej - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Mirosławcu:

5) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirosławiec w 2016 r.

Rozdział 2.

CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 2.

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirosławiec oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie opieki weterynaryjnej;

9) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez działania informacyjno -edukacyjne.

Rozdział 3.

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mirosławiec realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgodnie z zawartą umową 1/2016 z dn. 04 stycznia 2016 r. o współpracy w zakresie opieki nad zwierzętami, gdzie schronisko zobowiązuje się do zapewnienia właściwej opieki weterynaryjnej.

2) Wskazane gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich z którym Urząd zawiera umowę na sprawowanie opieki nad zwierzętami.

3) Lekarz weterynarii z Vet Centrum Mirosławiec, ul. Wolności 25, 78-650 Mirosławiec świadczy całodobowo usługi poprzez zawarcie umowy - w ramach praktyki prywatnej - w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 4. Bezdomne, zaniedbane lub niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w §1 ust. 3.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mirosławiec odbywać się będzie okresowo według potrzeb.

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko przy współpracy Straży Miejskiej, a odłowione zwierzęta umieszcza w Schronisku. Dla bezdomnych zwierząt gospodarskich Gmina zorganizuje wyłapywanie i przewóz do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 Programu.

§ 8. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu i przewiezieniu do schroniska będą poddane następującym czynnościom:

1) Ocena stanu zdrowia poprzez lekarza weterynarii w Schronisku,

2) Szczepienie przeciwko wściekliźnie i ewentualnie innym chorobom,

3) Sterylizacja albo kastracja, nie wcześniej niż po upływie 14 dni po szczepieniu.

§ 9. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało po odłowieniu umieszczone w Schronisku, właściciel ponosi koszty jego odłowienia, przewiezienia i umieszczenia w Schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.

§ 10. Zwierzęta umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielowi po pokryciu kosztów, o których mowa w § 9.

§ 11. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych w szczególności bezdomnych psów i kotów, realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na zdrowie lub wiek.

2) miejscowy lekarz weterynarii z Vet Centrum Mirosławiec, ulica Wolności 25, 78-650 Mirosławiec na zlecenie Urzędu.

§ 12. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Straż Miejska poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Urząd, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu, oraz na stronie internetowej www.miroslawiec.pl

§ 13. Usypianie ślepych miotów zwierząt, szczególnie psów i kotów realizowane jest w Schronisku a także przez miejscowego lekarza weterynarii w Mirosławcu na zlecenie Urzędu.

Rozdział 4.

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 14. Edukacja mieszkańców poprzez:

1) Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Mirosławiec do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami;

2) Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działania w tego typu organizacjach;

3) Udzielanie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności;

4) Propagowanie adopcji zwierząt;

5) Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

Rozdział 5.

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2016 w kwocie 21 000 zł (zawarte w uchwale nr XIV/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.) z możliwością zwiększenia tych środków w II półroczu 2016 r.

§ 15. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki do pobrania

1 XVI.147.2016.pdf (PDF, 1.MB) 2016-03-21 10:40:17 95 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-02-2016 14:00:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 26-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:38:57