Uchwała Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2016 r. poz. 930

UCHWAŁA NR XVI/149/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045,  poz. 1890) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 21.832,50 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 21.832,50 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 16.980,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 19.763.984,26 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1.815.118,55 zł,

b) wydatkami w kwocie 19.098.431,38 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 1.815.118,55 zł,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 665.552,88 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/149/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 lutego 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/149/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 lutego 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/149/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 lutego 2016 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/149 /2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 lutego 2016 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 21.832,50 zł z tytułu:

- dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW z siedzibą w Szczecinie na realizację zadania "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020„ (rozdział 90095 § 2460) w kwocie 21.832,50 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 21.832,50 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania opracowanie dokumentacji pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020 (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 21.832,50 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 lutego 2016 r. w kwocie 16.980,00 zł z tego na:

- zakup urządzenia UTM do serwerowni (rozdział 75023 § 6060) w kwocie 9.000,00 zł,

- zakup materiałów  (rozdział 75075 § 4210) w kwocie 1.680,00 zł,

- przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu na cele użytkowe - wykonanie dokumentacji (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 6.300,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki do pobrania

1 XVI.149.2016.pdf (PDF, 10KB) 2016-03-21 10:41:31 103 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-02-2016 14:04:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 26-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:38:28