Projekt uchwały o zmianie uchwały uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 marca 2016 r.


o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie: [Znacznik nowelizacyjny]
„§ 6. Ośrodek działa na podstawie i w granicach prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
3) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w związku z art. 41, art. 42 i art. 43 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
5) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
7) ustawy z dnia 26 września 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
9) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
11) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych,
12) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
14) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
15) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne,
16) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
17) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
18) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
19) uchwały nr X/48/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 1995 roku w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu,
20) niniejszego Statutu.”
2) § 9 otrzymuje brzmienie: [Znacznik nowelizacyjny]
„§ 9. Ośrodek wykonuje także inne zadania gminy powierzone przez Radę Miejską w Mirosławcu i Burmistrza Mirosławca, w szczególności:
1) realizuje świadczenia rodzinne,
2) realizuje zaliczki alimentacyjne,
3) prowadzi postępowanie w sprawach przyznania dodatków mieszkaniowych,
4) prowadzi postępowanie w sprawach przyznania dodatku energetycznego,
5) załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej w zakresie stwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
6) prowadzi obsługę administracyjną z zakresu prac społecznie użytecznych,
7) po zapewnieniu środków z budżetu państwa przyznaje doraźną lub okresową pomoc kombatantom i innym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnych warunkach materialnych oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych,
8) realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych,
9) realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
10) prowadzi postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych.”
-  [Zakończenie nowelizacji aktu]
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Proponowana w projekcie uchwały zmiana statutu jest konieczna w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która to ustawa nakłada na gminy jako zadanie zlecone obowiązek wypłacania świadczeń wychowawczych.
    Ustawa ma wejść w życie od dna 01.04.2016 r., za wyjątkiem art. 53, który wszedł w życie z dniem ogłoszenia ustawy. Zgodnie z tym przepisem organy gminy do dnia wejścia w życie ustawy mają obowiązek wyznaczyć jednostki organizacyjne właściwe do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
    Ze względów organizacyjnych realizację w/w zadania na terenie naszej gminy należy powierzyć Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 17-03-2016 15:31:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:10:15