Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 marca 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok


Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1286) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XV/139/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2016 rok , wprowadza się następujące zmiany:
1) Rozdział 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: [Znacznik nowelizacyjny]
„1. Działalność Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu finansowana jest ze środków przeznaczonych na realizację Programu. Za udział w pracach komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za każde posiedzenie.”
-  [Zakończenie nowelizacji aktu]
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku ze zmianą interpretacji przepisów dotyczących wypłaty wynagradzania członków Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, proponuje się zmianę zapisu dotyczącego wypłaty świadczenia poprzez wykreślenie wyrażenia „ na podstawie umowy - zlecenia" i nadanie brzmienia jak w projekcie uchwały.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 17-03-2016 16:02:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:10:03