Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVII/    /2016
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 54.161,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 580.921,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 8.000,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik do uchwały nr 3 do uchwały nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. Ustala się plan przychodów budżetu stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 45.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 5.
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 22.276.486,26 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 4.273.459,55 zł,
b) wydatkami w kwocie 22.137.693,38 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 4.273.459,55 zł,
c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 138.792,88 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/ /2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 2016 r.


Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 54.161,00 zł z tytułu:
- zrealizowanych dochodów z odzyskanego podatku VAT (rozdział 75023 §0970) w kwocie 15.300,00zł,
- zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów (rozdział 75616 § 0570) w kwocie 28.000,00 zł,
- odsetek od środków budżetowych  (rozdział 75814 § 0920) w kwocie 10.000,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych przez MGOPS i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja (rozdział 85212 § 0920, 0970) w kwocie 861,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 580.921,00 zł z przeznaczeniem na:
- bieżącą naprawę dróg o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej, naprawę infrastruktury drogowej na drogach gminnych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 44.000,00 zł,
- budowę zjazdów publicznych na ul. Polnej w Mirosławcu - realizacja robót i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 20.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót oraz na opracowanie nowego audytu energetycznego uwzględniającego instalacje OZE przy zadaniu - pn. Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 7.380,00 zł,
- zakup energii (rozdział 75023 § 4260) w kwocie 9.300,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót na nowe zadanie pn. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Piecniku (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 5.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót na nowe zadanie pn. Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnicy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 7.000,00 zł,
- wykonanie monitoringu wizyjnego terenu przy Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 13.000,00 zł,
- przekazanie do budżetu wojewody należnych zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (rozdział 85212 § 2910, 4580) łącznie w kwocie 861,00 zł,
- realizację robót i nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 450.000,00 zł,
- zmianę posiadanej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót oraz na opracowanie nowego audytu energetycznego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Wałecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do budynku oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 17.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót oraz na opracowanie nowego audytu energetycznego uwzględniającego instalacje OZE na zadanie pn. Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 7.380,00 zł.
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 marca 2016 r. w kwocie 8.000,00 zł z tego na:
- zakup usług na utrzymanie dróg gruntowych oraz wykonanie pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniach z przejazdami kolejowymi (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 8.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 526.760,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.
Rozdysponowanie rezerwy celowej
Rozdysponowuje się rezerwę celową - „Budżet Obywatelski w 2016r." w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- opracowanie projektu, realizację robót i nadzór inwestorski na nowe zadanie pn. Budowa chodników dla pieszych w głównym ciągu komunikacyjnym "do nowych bloków" na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 20.000,00 zł,
- opracowanie projektu, realizację robót i nadzór inwestorski na nowe zadanie pn. Budowa dwóch lamp solarnych przy drodze gminnej w Hankach (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 10.000,00 zł,
- opracowanie projektu, realizację robót i nadzór inwestorski na nowe zadanie pn. Montaż barierek ochronnych przy stawach „Stacyjnych” wzdłuż ul. Tęczowej w Mirosławcu (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 15.000,00 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 5.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-03-2016 11:17:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 18-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:09:49