ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nierucomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

ZARZĄDZENIE NR 25

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1774.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w EXTRA WAŁCZ , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 25

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 marca 2016 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na terenie gminy i miasta Mirosławiec

 

I

1. Księga wieczysta KO1W/00013905/2

2. Działka nr 32/49 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3. Powierzchnia działki 1014 m2.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec przeznaczona była na cele zabudowy mieszkaniowej.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7. Cena wywoławcza – 37.000 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy gr 00).

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

II

1. Księga wieczysta KO1W/00013905/2

2. Działka nr 32/51 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3. Powierzchnia działki 1248 m2.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec przeznaczona była na cele zabudowy mieszkaniowej.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7. Cena wywoławcza – 45.000 zł. ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy gr 00).

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

 

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 25.pdf (PDF, 17KB) 2016-04-06 08:55:41 63 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 06-04-2016 08:55:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 21-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 06-04-2016 08:55:41