uchwały

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr XL/222/2005 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu i jej stałych komisji na I półrocze 2006 r. 2006-03-10 13:51:14
UCHWAŁA Nr XL/221/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2006-03-02 11:49:37
Uchwała Nr XL/220/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2006-03-02 11:44:47
UCHWAŁA Nr XL/219/05 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r. 2006-03-02 11:38:03
Uchwała Nr XL / 218 /2005 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2006 rok. 2006-03-02 11:36:53
Uchwała Nr XL / 217 /2005 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005. 2006-03-02 11:32:52
Uchwała Nr XL / 216 /2005 w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2005 r. 2006-03-02 11:31:57
Uchwała Nr XXXIX215/2005 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanegoprojektu planu aglomeracji Mirosławiec 2006-03-02 11:30:06
Uchwała Nr XXXIX/214/2005 w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Mirosławcu do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2006-03-02 11:28:35
U C H W A Ł A Nr XXXIX/ 213 /2005 w sprawie podatku leśnego 2006-03-02 09:53:59
U C H W A Ł A Nr XXXIX /212 /2005 w sprawie podatku rolnego 2006-03-02 09:52:24
U C H W A Ł A Nr XXXIX / 211 / 2005 w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych 2006-03-02 09:48:55
U C H W A Ł A Nr XXXIX / 210 /2005 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy i miasta Mirosławiec. 2006-02-28 14:41:22
U C H W A Ł A Nr XXXIX / 209 / 2005 w sprawie opłaty administracyjnej. 2006-02-28 14:40:26
U C H W A Ł A Nr XXXIX / 208 /2005 w sprawie opłaty targowej 2006-02-28 14:38:48
U C H W A Ł A Nr XXXIX/ 207/2005 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 2006-02-28 14:36:48
U C H W A Ł A Nr XXXIX_206_2005 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości 2006-02-14 13:14:51
Uchwała Nr XXXVIII / 205 /2005 w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2005 r. 2006-02-14 13:06:35
Uchwała nr XXXVII 204 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 października 2005r. w sprawie zasad usytuowania na terenie GiM Mirosławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2005-12-08 12:49:32
Uchwała nrXXXVII 203 2005 Rady Miejskej w Mirosławcu z dnia 24 paździenika 2005r. w sprawie wyrażenia opinii co do nowych specjalnych obszarów sieci Natura 2000 z regionu kontynentalnego obszar 'Jezio 2005-12-08 12:48:57
Uchwała nr XXXVII 202 2005 Rady Miejskej w Mirosławcu z dnia 24 października 2005r. w sprawie wyrażenia opinii co do nowych specjalnych obszarów sieci Natura 2000 z regionu kontynentalnego obszar 'Mir 2005-12-08 12:48:21
Uchwała nr XXXVII 201 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 października 2005r. w sprawie bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mirosławiec na rzecz wspóln 2005-12-08 12:47:56
Uchwała nr XXXVII 200 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie GiM Mirosławiec na 2005r 2005-12-08 12:46:47
Uchwała nr XXXVI 199 2005 Rady Miejskej Mirosławiec z dnia 29 września 2005r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. 2005-12-08 12:46:25
Uchwała nrXXXVI 198 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2005r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na II półrocze 2005 roku. 2005-12-08 12:46:02
Uchwała nr XXXVI 197 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 2005-12-08 12:45:15
Uchwała nr XXXVI 196 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca 2005-12-08 12:44:46
Uchwała nr XXXVI 195 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego południowej częsci obrębu Mirosławiec 34 2005-12-08 12:44:20
Uchwała Nr XXXVI 194 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie GiM Mirosławiec na 2005r. 2005-12-08 12:43:52
Uchwała nr XXXV 193 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały RGiM w Mirosławcu Nr III 25 2002 z dnia 09.12.2002r 2005-12-08 12:43:28
Uchwała nr XXXV 192 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2005r 2005-12-08 12:43:06
Uchwała nr XXXV 191 2005 RadyMiejskiej w Mirosławcu z dnia27 czerwca 2005r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV1802005 RM w Mirosławcu z dnia 31.05.2005r. w sprawie zatwierdzenia 'Opisu planowanych do realiz 2005-12-08 12:42:45
Uchwała nr XXXV 190 2005 RadyMiejskiej w Mirosławcu z dnia27 czerwca 2005r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV1792005 RM w Mirosławcu z dnia 31.05.2005r. w sprawie zatwierdzenia opisu planowanych do realiza 2005-12-08 12:42:24
Uchwała nr XXXV 189 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2005r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV1782005 RM w Mirosławcu z dnia 31.05.2005r. w sprawie zatwierdzenia 'Opisu planowanych do real 2005-12-08 12:41:59
Uchwała nr XXXV 188 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii co do uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy chronione 2005-12-08 12:41:35
Uchwała nr XXXV 187 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2005r. zmieniająca Uchwałę nr XII872003 RGiM w Mirosławcu w sprawie poddania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez 2005-12-08 12:41:08
Uchwała nr XXXV 186 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2005r. zmieniająca Uchwałę nr XII581995 RGiM Mirosławiec w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez N 2005-12-08 12:40:42
Uchwała nr XXXV 185 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie zasad ustalania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce 2005-12-08 12:40:21
Uchwała nr XXXV 184 2005 RGiM wM-cu z dnia 27 czerwca 2005r.zmieniająca Uchwałę nr XXIX1682002 RGiM wM-cu z dnia 25.04.2002r.w sprawie utworzenia na terenie GiMM-ec stałych obwodów głosowania oraz ust 2005-12-08 12:39:56
Uchwała nr XXXIV 183 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX1311992 RGiM Mirosławiec z dnia 26.11.1992r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Skarbu 2005-12-08 12:39:30
Uchwała nr XXXIV 182 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec 2005-12-08 12:39:09
Uchwała nr XXXIV 181 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mirosławiec 2005-12-08 12:38:47
Uchwała nr XXXIV 180 2005 Rady Mieskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia 'Opisu planowanych do realizacji zadań dla wsi Piecnik' 2005-12-08 12:38:20
Uchwała nr XXXIV 179 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia 'Opisu planowanych do realizacji zadań dla wsi Jabłonowo' 2005-12-08 12:37:59
Uchwała nr XXXIV 178 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia 'Opisu planowanych do realizacji zadań dla wsi Hanki' 2005-12-08 12:37:37
Uchwała nr XXXIV 177 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Mirosław 2005-12-08 12:37:14
Uchwała nr XXXIV 176 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca 2005-12-08 12:36:51
Uchwała nr XXXIV 175 2005 RAdy Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie utworzenia dochodów własnych z Zespole Szkół w Piecniku 2005-12-08 12:36:22
Uchwała nr XXXIV 174 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Mirosławcu 2005-12-08 12:35:56
Uchwała nr XXXIV 173 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2005r. 2005-12-08 12:35:35
Uchwała nr XXXIII 172 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2005r. 2005-12-08 12:35:14
Uchwała nr XXXIII 171 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie absolutorium 2005-12-08 12:34:53
Uchwała nr XXXII 170 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec 2005-12-08 12:34:09
Uchwała nr XXXII 169 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie wystąpienia o ustalenie nazwy miejscowości 2005-12-08 12:33:38
Uchwała nr XXXII 168 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosła 2005-12-08 12:33:17
Uchwała nr XXXII 167 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji 2005-12-08 12:32:45
Uchwała nr XXXII 166 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy 2005-12-08 12:32:15
Uchwała nr XXXII 165 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec udzielanych w ramach zasady de minimis 2005-12-08 12:31:49
Uchwała nr XXXII 164 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005rok 2005-12-08 12:30:28
Uchwała nr XXXI 163 2005 Rady Miejskiej W Mirosławcu z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskej Mirosławiec i jej stałych komisji na I półrocze 2005 roku 2005-12-08 12:29:46
Uchwała nr XXXI 162 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII1462004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetow 2005-12-08 12:29:20
Uchwała nr XXXI 161 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyj 2005-12-08 12:28:51
Uchwała nr XXXI 160 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia gmin 'Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych' w Poznaniu 2005-12-08 12:28:05
Uchwała nr XXXI 159 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia gmin 'Stowarzyszenie Gmin Polskich Euregionu Pomerania' 2005-12-08 12:27:37
Uchwała nr XXXI 158 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad zbywania,nabywania,obciążania,wydzierżawiania oraz użyczenia nieruchomości stanowiących mienie k 2005-12-08 12:27:05
Uchwała nr XXIX 157 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w MIrosławcu na 2005 rok. 2005-12-08 12:26:28
Uchwała nr XXIX 156 2005 RM wM-cu z dnia 31.01.2005r.w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GiM M-ec oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mirosławiec 2005-12-08 12:25:29
Uchwała nr XXIX 155 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzenie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących 2005-12-08 12:25:02
Uchwała nr XXVIII 154 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2005-2006 2005-12-08 12:22:40