UCHWAŁA NR XVII/160/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR XVII/160/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 marca 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec

Na podstawie art.  4 b ust. 1, art. 5 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515, zm. poz. 1045, poz.1890) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz.310) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 26 lutego 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Mirosławiec , wprowadza się następujące zmiany:

- po punkcie 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

6. „Informacja obejmująca dane poświadczające brak wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 4d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.)

1) dochody podatkowe na mieszkańca gminy w zmienionych granicach lub gminy utworzonej byłyby niższe od najniższych dochodów podatkowych na mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - nie dotyczy przedmiotowego wniosku, ponieważ proponowana zmiana granic administracyjnych miasta Mirosławiec mieści się  w dotychczasowych granicach gminy,

2) gmina w zmienionych granicach lub gmina utworzona byłaby mniejsza od najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 -  nie dotyczy przedmiotowego wniosku, ponieważ proponowana zmiana granic administracyjnych miasta Mirosławiec mieści się  w dotychczasowych granicach gminy.

- w Wykazie dokumentów załączonych do wniosku  dodaje się punkt 11 w brzmieniu:

11. Opinia Głównego Geodety Kraju potwierdzająca przebieg dotychczasowych granic gminy Mirosławiec  z rejestrem granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju".    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki do pobrania

1 XVII.160.2016.pdf (PDF, 38KB) 2016-04-08 10:47:36 129 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 08-04-2016 08:18:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 30-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:34:27