ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

ZARZĄDZENIE NR 47

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1774, zm. poz. 1777.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w EXTRA WAŁCZ , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 47

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na terenie gminy i miasta Mirosławiec

 

I

1. Księga wieczysta KO1W/00013905/2 i KO1W/00007699/9.

2. Działki nr 85/1, 95/1 i 94/2 położone w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3. Łączna powierzchnia działek 718 m2.

4. Nieruchomości niezabudowane.

5. Nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta  Mirosławiec przeznaczone były na cele zabudowy mieszkaniowej.

6. Forma sprzedaży – własność – bez przetargu – działki uzupełniające na rzecz właścicieli działek o nr 84 i 94/1.

7. Wartość nieruchomości   – 14.796 zł.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 47.pdf (PDF, 17KB) 2016-04-22 10:28:41 76 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 22-04-2016 10:28:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 21-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 22-04-2016 10:28:41