Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 27.04.2016 r.

Protokół nr 16/2016

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 27.04. 2016 r. w godz. 1100- 1210

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 16 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
 6. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
 7. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Uchwały Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013-2015.
 8. Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. Uchwały Nr XXXVII/312/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec  na lata 2014-2016.
 9. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1

Otwarcie 16  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 1100 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska otworzyła 16  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecna: radna Urszula Stanisławska.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 15 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 15  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Na posiedzenie komisji przybyła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu Danuta Czerniawska.

Sprawozdanie z działalności MGOPS stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż analizując plan finansowy MGOPS za 2014 r.  okazało się, że w stosunku do 2015 rok nastąpił wzrost wypłacanych zasiłków okresowych.

Kierownik MGOPS Danuta Czerniawska poinformowała, iż zasiłki celowe wypłacane są z budżetu Gminy, natomiast zasiłki okresowe z budżetu Wojewody. Każdego roku w miesiącu kwietniu MGOPS sporządza roczną ocenę potrzeb, która przesyłana jest następnie do Wojewody. Na podstawie otrzymanej oceny Wojewoda przyznaje określoną ilość środków finansowych z przeznaczeniem na zasiłki.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na spadek wydatków w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż spadek wydatków związany był ze zgonem jednej osoby.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w planie finansowym  brak jest środków na świadczenia pielęgnacyjne.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż środki finansowe na świadczenia pielęgnacyjne zawarte zostały w świadczeniach rodzinnych.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż w ubiegłym roku sporządzone zostało osobne zestawienie środków na świadczenia.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż osobne zestawienie sporządzone zostało ponieważ świadczenia realizowane były w formie programu rządowego.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem jak wygląda % struktura poszczególnych wydatków?

 Danuta Czerniawska poinformowała, iż szczegółowe rozbicie wydatków zawarte zostało w przedłożonym sprawozdaniu, w tabeli na str. 3.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem w jaki sposób MGOPS wylicza zasiłki celowe?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż zasiłki celowe określane są na podstawie możliwości finansowych Gminy oraz sytuacji materialnej danej rodziny, która wnioskuje o przyznanie zasiłku. Rozliczenie zasiłków następuje na podstawie okazanych rachunków  i faktur. Wysokość zasiłków to 1/12 całości kwoty.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż podczas realizacji zasiłków celowych MGOPS w 2015 roku posiadał podpisane umowy ze sklepami, między innymi w Jabłonowie i w Hankach. 

Kierownik MGOPS poinformowała, iż mieszkańcy Gminy wolą przyjeżdżać na zakupy do Mirosławca, ponieważ jak twierdzą jest większy wybór.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w 2014 roku MGOPS realizował program pod nazwą „Druga szansa”, natomiast w 2015 roku nie był realizowany żaden projekt.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż w 2015 roku MGOPS pisał projekt, skompletował całość dokumentacji. Warunkiem realizacji było przystąpienie do projektu przez wszystkie jednostki MGOPS. Niestety nie wszyscy  zainteresowani był udziałem w projekcie, dlatego też projekt został zawieszony.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym dożywiania dzieci uczęszczających do ośrodka wychowawczego w Niemieńsku, ponieważ brak jest
w wymienionych podmiotach świadczących dożywianie wspomnianego powyżej ośrodka.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż brak zawarcia w placówkach świadczących dożywianie, ośrodka w Niemieńsku, być może spowodowane jest faktem, że placówka świadczy całodobowe wyżywienie.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż skoro ośrodek posiada czynny internat, to musi również świadczyć dożywianie dla uczniów.

 Danuta Czerniawska dodała, iż gdyby placówka wystąpiła o dofinansowanie wyżywienia, to zostałaby podpisana stosowna umowa.

Przewodnicząca Komisji  zwróciła się z zapytaniem o wydawanie posiłków dla dzieci w Przedszkolu. Dodała, iż do VI 2015 r. dofinansowywane  były dwa posiłki, natomiast od IX 2015 r. dofinansowywany  był jeden posiłek.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż żaden posiłek nie został zabrany dzieciom. W ustawie o pomocy społecznej jest zapis o dofinansowaniu tylko jednego posiłku. Zamysłem zmiany wydanej decyzji było dostosowanie się do zapisów ustawy.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż pojawiły się w przeciągu roku wyliczenia kwot przypadających na jedną osobę w rodzinie.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż pojawiły się dwa wyliczenia, ponieważ podwyższone zostało kryterium dochodowe przypadające na jedną osobę w rodzinie.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o wzrost wydatków w 2015 r.  w Domu Pomocy Społecznej w stosunku do 2014 roku.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż wzrost wydatków związany był z faktem, iż w 2014 roku osoba przebywała tylko kilka miesięcy w DPS, natomiast w 2015 r. przebywała przez cały rok.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż w rozdziale 7 dotyczącym informacji statystycznych nie zostało  ujęte hasło związane z przemocą w rodzinie.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż w minionym roku pomoc nie była udzielana.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wypłacanych przez MGOPS dodatków typu: mieszkaniowy, energetyczny. Dodała, iż pojawiły się rozbicia w czasie  i wysokości wypłacanych dodatków.

Danuta Czerniawska  poinformowała, iż wysokość stawek  dodatków mieszkaniowych i energetycznych  jest ogłaszana każdego roku  w formie obwieszczenia Ministra Gospodarki na kolejny rok.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wzrostu  wypłaty świadczeń rodzinnych.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż wzrosła wysokość świadczeń. Ponadto wypłacane były również wyrównania świadczeń.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o wzrost środków w ramach funduszu alimentacyjnego.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż każdego roku wzrasta świadczenie alimentacyjne.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym należności do zapłaty przez dłużników alimentacyjnych.

Kierownik MGOPS poinformowała, iż należności dotyczą wypłaconych świadczeń, a które dłużnik alimentacyjnych jest zobowiązany spłacić.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem czy jest możliwość odzyskania należności, które dłużnicy alimentacyjni muszą spłacić?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż ściągalność należności przez Komornika jest niewielka.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o nienależnie pobrane świadczenia  z funduszu alimentacyjnego?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż są to świadczenia, które osoba otrzymała zarówno od Komornika, jak i od dłużnika za ten sam okres czasu.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, dlaczego program dotyczący zatrudnienia asystenta rodziny nie pokrywa w całości ponoszonych wydatków?

 Danuta Czerniawska poinformowała, iż nie tylko Gmina Mirosławiec boryka się z takim problemem. Jest to problem ogólnopolski.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o kontrakty socjalne?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż kontrakt socjalny jest to narzędzie pracownika socjalnego. Pracownik socjalny może zawrzeć umowę na piśmie z osobą korzystającą ze świadczeń MGOPS. Jeśli osoba nie wywiąże się ze swojego zadania, można jej na takiej podstawie odmówić przyznania pomocy.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym braku pracowników w Hankach i w Orlu w ramach prac społecznie użytecznych?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż sołtysi nie byli zainteresowani współpracą z MGOPS w ramach prac społecznie użytecznych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z działalności MGOPS w Mirosławcu w 2015 r.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności MGOPS w Mirosławcu w 2015 r.

Ad.6

Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż formularz na którym sporządzana jest informacja, każdego roku udostępniany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dodała, iż w bieżącym roku formularz został udostępniony dość późno, natomiast do opracowania niniejszej informacji potrzebnych było dużo danych do zebrania od jednostek.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż z informacji wynika, że społeczeństwo się starzeje, przybywa bardzo mało dzieci.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż z jej obserwacji wynika, że bardzo dużo osób składa wnioski o wypłatę świadczenia tzw. becikowego.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż z przedstawionej informacji wynika brak funkcjonowania placówki wsparcia dziennego, natomiast w sprawozdaniu z realizacji gminnego programu Wspierania Rodziny podane zostało, że pomoc w opiece i wychowaniu dziecka jest realizowana między innymi poprzez objęcie opieką dzieci przez placówkę wsparcia dziennego.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż zapisy dotyczące placówek wsparcia dziennego ujęte zostały w zasobach instytucjonalnej pomocy i wsparcia jako potrzeba utworzenia takiej placówki. Dodała, iż Gminy radzą sobie jak tylko mogą jeśli chodzi o zapewnienie opieki w ramach placówek wsparcia dziennego.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Ad.7

Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Uchwały Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata2013-2015.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniony został z początkiem miesiąca kwietnia pracownik na stanowisku asystenta rodziny.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o rodzaj umowy na jaki została zatrudniona osoba?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż pracownik na stanowisku asystenta rodziny został zatrudniony na czas określony, poprzez powiatowy Urząd pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu MGOPS otrzyma refundację z tego tytułu z PUP.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku Uchwały Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej  w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata2013-2015.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Uchwały Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej  w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata2013-2015.

Ad.8

Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Uchwały Nr XXXVII/312/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji nawiązała do zapisu sprawozdania dotyczącego braku osób chętnych  z terenu Gminy w 2015 roku  do udziału  w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż program korekcyjno-edukacyjny w 2015 roku realizowany był w Punkcie Konsultacyjnym i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. Niestety z terenu Gminy Mirosławiec nie było chętnych osób do uczestnictwa w w/w programie. Dodała, iż nie można nikogo zmusić do uczestnictwa w programie. Ponadto program skierowany był do sprawców przemocy, a nie do ofiar.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym cyklicznych spotkań policjantów z mieszkańcami sołectw.

 Danuta Czerniawska poinformowała, iż spotkania dotyczą tematów bezpieczeństwa i są one ustalane odgórnie.

Przewodnicząca Komisji nawiązała do możliwości umieszczania ofiar przemocy w rodzinie, które muszą  opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania w wybranym gospodarstwie agroturystycznym.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż zamysł umieszczania ofiar przemocy w gospodarstwie agroturystycznym jest dość nowym i świeżym pomysłem. Dodała, iż na chwilę obecną nie zostało jeszcze wybrane konkretne gospodarstwo.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o finansowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w Gminie Mirosławiec.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż finansowanie programu zawarte w sprawozdaniu z działalności MGOPS za 2015 rok, w danych dotyczącym planu finansowego, wydatkach wykonanych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku Uchwały Nr XXXVII/312/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Uchwały Nr XXXVII/312/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016.

Ad.9

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększenia dochodów następują w kwocie ogółem 66.732,00 zł na podstawie:  zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów w kwocie 28.000,00 zł, informacji Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r. o wynikających z ustawy  budżetowej na 2016 r. rocznych kwotach dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12.292,00 zł,  porozumienia   w sprawie zorganizowania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec  na refundację 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od kwietnia do grudnia w MGOPS w kwocie 26.440,00 zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kwoty 28.000,00 zł wynikającej ze zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwota dotyczy spraw porządkowych, przesunięć środków pomiędzy działami.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o ilość osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż sprawami z zakresu zatrudnienia w ramach prac społecznie-użytecznych zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym sposobu oszacowania wolnych środków w wysokości 107 tys. zł?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wolne środki pochodzą z niezrealizowanych wydatków, sukcesywnie będą one wprowadzane do planu finansowego Gminy.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym przeznaczenia wolnych środków?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wolne środki mogą zostać przeznaczone tylko i wyłącznie na inwestycje.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o wysokość wolnych środków w ubiegłym roku?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż były to środki finansowe w kwocie około 2 mln zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o źródło wolnych środków w bieżącym roku?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wolne środki pochodzą również z lat wcześniejszych.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dlaczego wolne środki finansowe nie zostały ujęte w budżecie Gminy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż budżet Gminy przyjmowany jest każdego roku w miesiącu grudniu, natomiast wolne środki wyliczane są w miesiącu marcu kolejnego roku.

Skarbnik Gminy dodała, iż nigdy nie można być pewnym co do wysokości  wolnych środków. Dodała, iż plany finansowe również podlegają modyfikacji.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wszystko zależy od wykonania planu finansowego.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż przeprowadzane na terenie Gminy Mirosławiec inwestycje wykonywane są z wolnych środków. Gmina na przeprowadzenie inwestycji do tej pory nie zaciągała kredytów.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu.

 • zmieniający Wieloletnią prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego Wieloletnią prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu.

 

Ad.10

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż podczas kolejnego posiedzenia komisji ma zostać omówiony temat realizacji w 2015 roku uchwały w sprawie współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi. Zwróciła się następnie z zapytaniem do członków Komisji, czy temat ma zostać omówiony podczas posiedzenia Komisji, czy też może na osobnym spotkaniu?

Sekretarz Gminy dodała, iż należy się również zastanowić, czy podczas omawiania sprawozdania mają uczestniczyć również przedstawiciele organizacji pozarządowych, czy też sprawozdanie ma odbyć się bez obecności przedstawicieli.

Przewodnicząca Komisji dodała, iż oprócz powyższego tematu, podczas posiedzenia komisji omawiana zostanie informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy za 2015 rok.

 Radny Stanisław Wiese poinformował, iż jest za tym, aby spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbyło się w ramach posiedzenia Komisji.

Radny Mirosław Jaskulski zwrócił się z zapytaniem, ile dzieci z Mirosławca będzie uczęszczało do oddziału zamiejscowego przedszkola w Mirosławcu Górnym?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do oddziału zamiejscowego przedszkola w Mirosławcu Górnym uczęszczać ma grupa 7 dzieci w wieku 3 lat. Są to dzieci dla których w wyniku przeprowadzonego naboru do przedszkola zabrakło miejsca w przedszkolu w Mirosławcu. Dodał, iż na chwilę obecną nie wiadomo jaka będzie ostateczna decyzja rodziców dzieci. Podczas naboru punktacja przeprowadzona została na podstawie obowiązującej  uchwały Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż wśród mieszkańców miasta pojawiła się informacja, że to Rada Miejska podjęła decyzję aby dzieci 3-letnie zostały skierowane do oddziału przedszkolnego w Mirosławcu Górnym.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż ze względu na reformę oświaty dzieci 6-letnie muszą mieć zapewnione miejsce w przedszkolu. Z kolei dzieci 3-letnie nie są objęte  obowiązkiem przedszkolnym. Dodała, iż gdyby dzieci 6-letnie rozpoczęły naukę w szkole podstawowej, dla wszystkich dzieci 3-letnich byłoby miejsce w przedszkolu w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż przejęcie przez Gminę przedszkola w Mirosławcu Górnym spowodowała, że jest możliwość zapewnienia miejsca dla wszystkich dzieci w przedszkolu z terenu Gminy Mirosławiec. Nie przejęcie przedszkola spowodowałoby brak miejsca do przyjęcia najmłodszej grupy  dzieci.

Ad.11

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Komisji Polityki Społecznej Anna Turska   o godz. 1210  zamknęła  16  posiedzenie Komisji.

Protokołowała:                                              Przewodnicząca   Komisji Polityki Społecznej:

Lidia Cybulska                                                                   Anna Turska

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 31-05-2016 11:17:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 27-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 31-05-2016 11:17:26