REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W MIROSŁAWCU

 

Regulamin korzystania z

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

dla miasta i gminy Mirosławiec

 

§ 1

 

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta i gminy Mirosławiec, zwanego dalej PSZOK.
 2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych wytwarzane przez mieszkańców miasta i gminy Mirosławiec,z przeznaczeniem
  do unieszkodliwiania lub odzysku.
 3. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.
 4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednie oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
 5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż., oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK.
 6. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

 

§ 2

 

 1. PSZOK przyjmuje odpady w następujące dni tygodnia:

- w środy w godzinach od 14.00 do 18.00

- w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00

 1. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych i identyfikacji
  ich rodzaju.
 2. Każdorazowe przyjęcie odpadów zostanie zaewidencjonowane w Rejestrze Przyjęcia Odpadów w PSZOK z podaniem daty, rodzaju i wagi przyjęcia odpadu oraz adresu nieruchomości na której powstały odpady dostarczone do punktu.
 3. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych
  z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu.
 4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po uzyskaniu od przekazującego informacji o adresie nieruchomości, na której zostały wytworzone odpady oraz okazaniu dokumentu tożsamości i dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec za bieżący okres rozliczeniowy.

 

§ 3

 

 1. Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.
 2. Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony.
 3. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących
  i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz muszą posiadać informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

 

§ 4

 

 1. PSZOK przyjmuje rodzaje odpadów komunalnych określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie, z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w każdej ilości za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które są odbierane w ilości nie większej niż 500 kg w ciągu roku od właściciela nieruchomości, a w przypadku lokali wielorodzinnych od jednego lokalu mieszkalnego.
 3. Dostarczający do PSZOK odpady zobowiązany jest wypełnić formularz przyjęcia odpadów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

 1. PSZOK nie przyjmuje:
  • odpadów budowlanych zawierających azbest, papę, smołę;
  • odpadów od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców,
  • zmieszanych odpadów komunalnych;
  • części samochodowych (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
  • odpadów nieoznaczonych, bez wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety, oznaczeń);
  • sprzętu budowlanego;
  • urządzeń przemysłowych;
  • odpadów poprodukcyjnych, w tym z działalności rolniczej;
  • odpadów z działalności gospodarczej w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy
  • w zakresie gospodarowania odpadami.
 2. W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów nieodpowiednio wysegregowanych lubumieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów.

 

§ 6

 

 1. Wszelkie informacji o pracy PSZOK można uzyskać:
  • pod numerem telefonu: 67 259 61 42 – Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78- 650 Mirosławiec, pokój nr 10.
  • na stronie internetowej: www.miroslawiec.pl;
 2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

 

§ 7

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulamin korzystania z

 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

dla miasta i gminy Mirosławiec

 

 

Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki

 Odpadów w Mirosławcu

 

Rodzaj

 

Kod odpadu

Nazwa

Uwagi

Odpady ulegające biodegradacji

20 01 08

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone

m.in. trawa, liście, gałęzie

 

Chemikalia

15 01 10*

 

opakowania zawierające pozostałości

substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone

 

20 01 13*

rozpuszczalniki

 

20 01 14*

kwasy

 

20 01 15*

alkalia

 

20 01 21*

lampy fluorescencyjne i inne odpady

zawierające rtęć

 

20 01 26*

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

inne niż jadalne

20 01 27*

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 

20 01 28

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

20 01 29*

detergenty zawierające substancje

niebezpieczne

 

20 01 30

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

 

Baterie i

akumulatorki

20 01 33*

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i

akumulatory zawierające te baterie

 

20 01 34

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 

Meble i inne

odpady wielkogabarytowe

20 01 39

tworzywa sztuczne

plastik twardy nie

opakowaniowy tj. wiadra,

miski, meble ogrodowe,

skrzynki, doniczki itp.

 

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

 

Odpady budowlane i

rozbiórkowe

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

17 01 03

odpady innych materiałów ceramicznych i

elementów wyposażenia

 

17 01 02

gruz ceglany

 

17 01 07

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06*

inne niż niebezpieczne

17 01 80

usunięte tynki, tapety, okleiny

 

17 02 01

drewno

 

17 02 02

szkło

 

17 02 03

tworzywa sztuczne

 

17 03 80

papa odpadowa

 

17 04 05

żelazo i stal

 

17 05 04

gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż

wymienione w 17 05 03

 

17 09 04

zmieszane odpady z budowy, remontów i

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

 

20 01 02

szkło

niezbrojone szyby

drzwiowe, okienne itp. z

wyłączeniem szyb od

pojazdów, zarówno całych jak i rozbitych

Zużyty sprzęt

elektryczny i

elektroniczny

20 01 23*

urządzenia zawierające freony

 

20 01 35*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 

20 01 36*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

 

Opony pochodzące z

pojazdów o

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

16 01 03

zużyte opony

 

Papier i tektura

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

 

20 01 01

papier, tektura

 

Tworzywa sztuczne

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

 

20 01 39

tworzywa sztuczne

 

Metale

15 01 04

opakowania z metali

 

20 01 40

metale

 

Szkło

15 01 07

opakowania ze szkła

 

20 01 02

szkło

 

Odpady wielomateriałowe

15 01 05

odpady wielomateriałowe

 

Przeterminowane leki

20 01 31*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 

20 01 32

leki inne niż wymienione w 20 01 31

 

Inne rodzaje odpadów

15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulamin korzystania z

  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

dla miasta i gminy Mirosławiec

 

 

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW

Nr formularza:

Data wystawienia dokumentu:

Osoba przekazująca odpady:

Imię i nazwisko:

 

PESEL (osoba fizyczna):

 

Adres zamieszkania:

 

Adres nieruchomości, z której pochodzą odpady:

 

Przekazane odpady:

Data przyjęcia odpadów:

 

Kod odpadów:

 

Rodzaj odpadów:

 

Masa przekazanych odpadów [kg]

 

Data i podpis osoby przyjmującego odpady:

Data i podpis osoby przekazującej odpady:

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu PSZOK w Mirosławcu oraz, że dostarczone odpady nie pochodzą z prowadzonej działalności

gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 31-05-2016 13:33:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec 31-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 31-05-2016 13:34:09