Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2016 r. poz. 2280

UCHWAŁA NR XIX/164 /2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 19.560,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 591.558,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 275.328,28 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/161/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28  kwietnia 2016 r. Ustala się plan przychodów budżetu stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie związane z wyjazdem zespołu ABRAKADABRA na XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki dla dzieci i młodzieży w wysokości 5.000,00 zł.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie promujące kulturę ukraińską w Gminie i Mieście Mirosławiec w wysokości 10.000,00 zł.

§ 7. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie związane z organizacją „Festiwalu Żubra 2016” w wysokości 100.000,00 zł.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 22.638.420,06 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.144.092,35 zł,

b) wydatkami w kwocie 23.178.625,18 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.144.092,35 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 540.205,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/164 /2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/164 /2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/164 /2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2016 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/164 /2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2016 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/164/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2016 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 19.560,00 zł z tytułu:

- odszkodowania za zniszczenie mienia gminnego - wybite szyby w wiacie przystankowej w Jabłonkowie (rozdział 75023 § 0970) w kwocie 995,00 zł,

- zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów (rozdział 75416 § 0570) w kwocie 15.000,00 zł,

- odszkodowania za zniszczenie mienia gminnego - lampa na ścieżce pieszo-rowerowej (rozdział 90015 § 0970) w kwocie 3.565,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 591.558,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżącą naprawę infrastruktury drogowej (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 4.560,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa przepustu drogowego w drodze gminnej w Łowiczu Wałeckim (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 45.000,00 zł,

- wykonanie Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania na projekt Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 6.666,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kotłowni w budynku ZS w Piecniku w celu zamontowania pompy ciepła na ciepłą wodę użytkową (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 6.000,00 zł,

- realizację robót i nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie kotłowni w budynku przedszkola w Mirosławcu Górnym (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 160.000,00 zł,

- realizację robót i nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne realizowane przez Samorządowe Przedszkole „Słoneczko" w Mirosławcu pn. Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu na cele użytkowe (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 120.000,00 zł,

- realizację robót i nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne realizowane przez Samorządowe Przedszkole „Słoneczko" w Mirosławcu pn. Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnicy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudowa łazienek w budynku Samorządowego Przedszkola ”Słoneczko„ w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 150.000,00 zł,

- rozebranie istniejącego przystanku, przygotowanie podłoża pod nową wiatę oraz zakup, montaż wiaty wraz z wyposażeniem i oznakowaniem na nowe zadanie pn. Budowa wiaty przystankowej w Mirosławcu Górnym (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 20.000,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na nowe zadanie pn. Doposażenie placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 28.000,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji oraz zakup i montaż nowego urządzenia zabawowego na nowe zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim w Mirosławcu (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 23.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie związane z wyjazdem zespołu ABRAKADABRA na XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki dla dzieci i młodzieży pn. „MY-XXI wiek" w Bułgarii (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 5.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie związane z promocją kultury ukraińskiej w Gminie i Mieście Mirosławiec (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 10.000,00 zł,

- wykonanie Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Wałecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do budynku oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 6.666,00 zł,

- wykonanie Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania na Termomodernizację budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 6.666,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 maja 2016 r. w kwocie 275.328,28zł z tego na:

- dofinansowanie opłat za administrowanie budynków komunalnych (rozdział 70004 § 4400) w kwocie 100.000,00 zł,

- organizację 21. spotkania Miast Friedlandzkich (rozdział 75075 § 4300) w kwocie 11.600,00 zł,

- realizację robót i nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne realizowane przez Samorządowe Przedszkole „Słoneczko" w Mirosławcu pn. Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnicy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudowa łazienek w budynku Samorządowego Przedszkola ”Słoneczko„ w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 1.728,28 zł,

- uporządkowanie działki nr 873/2 przy ul. Dworcowej w Mirosławcu (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 35.000,00 zł,

- usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów i kotów (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 2.000,00 zł,

- opracowanie ekspertyzy składowiska odpadów w Mirosławcu w celu określenia aktualnego stanu eksploatacji  (rozdział 90095 § 4390) w kwocie 25.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację „Festiwalu Żubra 2016" (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 100.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 571.998,00 zł do kwoty 1.205.758,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 4 .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki do pobrania

1 zmiany do budżetu.pdf (PDF, 2.MB) 2016-06-06 13:03:01 85 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 06-06-2016 12:42:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 30-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:33:04