Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się:
1)   bilans z wykonania budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego;
 2)  bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;
 3)  rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy);
 4)  łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 07-06-2016 09:26:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 07-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:08:11