Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2015 rok

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2015  rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
- wprowadzenia do sprawozdania,
- rachunku zysków i strat,
- bilansu,
- dodatkowej informacji i objaśnień,
- załącznika nr 1 do dodatkowej informacji i objaśnień,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej jest w tym przypadku Rada Miejska w Mirosławcu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 07-06-2016 09:42:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 07-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:08:00