Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.[i]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w następujący sposób:

1) zniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przysługuje nauczycielom pełniącym funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze każdego typu szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec;

2) zniżka przysługuje w okresie pełnienia funkcji;

3) rozmiar zniżki godzin zależy od liczby oddziałów funkcjonujących w danej placówce.

§ 2. 1. Rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec wynosi:

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

Ilość godzin obowiązkowego wymiaru po zastosowaniu obniżki

Wymiar obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

1

2

3

4

5

1.

Dyrektor szkoły każdego typu liczącej:

a) do 7 oddziałów

b) od 8 do 16 oddziałów

c) 17 oddziałów i więcej

 

 

18

18

18

 

 

8

5

3

 

 

10

13

15

2.

Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej: powyżej 12 oddziałów

18

7

11

3.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie

25

8

17

2. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, zatrudnionym na stanowiskach, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest większy niż 18 godzin, udziela się odpowiednio większą obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niż liczba godzin określona w kolumnie 4 tabeli z § 2. ust. 1, w takiej wysokości, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin po obniżce wynosi liczbę godzin określonych w kolumnie 5 tabeli z § 2. ust. 1.

3. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolu, prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec, zatrudnionym na stanowiskach, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest mniejszy niż 25 godzin, udziela się odpowiednio mniejszą obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niż liczba godzin określona w kolumnie 4 tabeli z § 2. ust. 1, w takiej wysokości, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin po obniżce wynosi liczbę godzin określonych w kolumnie 5 tabeli z § 2. ust. 1.

§ 3. Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 2 dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze powierzono w zastępstwie. Nowy wymiar godzin obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powierzono zastępstwo, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. Nowy wymiar godzin ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.

§ 4. Organ prowadzący szkołę dopuszcza możliwość całkowitego zwolnienia dyrektora/wicedyrektora od tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć między innymi gdy:

1) warunki funkcjonowania placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora/wicedyrektora;

2) w placówce występują uwarunkowania kadrowe, umożliwiające takie zwolnienie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXI/121/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od dnia 1 września 2016 r.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Kompetencje w tym zakresie zgodnie z art. 91d cytowanej ustawy należą do rady gminy.

Powyższe zasady do tej pory były uregulowane w Uchwale nr XXI/121/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zmiany wprowadzone do niniejszej uchwały wynikają ze zmian przepisów prawnych.

Projekt uchwały został przedstawiony do opinii związków zawodowych.

Wobec powyższego, przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 08-06-2016 14:07:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 08-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:07:48