Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/    /2016
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 38.266,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 265.112,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 24.032,50 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2016 r. Ustala się plan przychodów budżetu stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 4.400,00 zł.
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 22.695.032,06 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.162.438,35 zł,
b) wydatkami w kwocie 23.462.083,18 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.162.438,35 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 767.051,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/ /2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 czerwca 2016 r.


Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 38.266,00 zł z tytułu:
- odszkodowania za zniszczenie mienia gminnego (rozdział 75023 § 0970) w kwocie 11.500,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0960, 0970) w kwocie ogółem 19.887,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0960, 0970) w kwocie ogółem 6.879,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 265.112,00 zł z przeznaczeniem na:
- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu (ostatni odcinek) (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 1.230,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Jabłonkowo (ostatni odcinek w stronę gospodarstwa rolnego) (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 1.230,00 zł,
- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2015, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2016 r. ogółem w kwocie 66.821,00zł związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na poniższe zadania inwestycyjne:
1.  Przebudowa chodników na ul. Wąskiej w Mirosławcu wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Mirosławcu (odcinek od ul. Nowej do ul. Polnej) (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 4.428,00 zł,
2.  Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu (rozdział 75412 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł,
3.  Budowa oświetlenia na ul. Parkowej w Mirosławcu (odcinek od Stadionu Miejskiego do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem do byłego PGR) wraz z drogą do Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Żydowskiego w Mirosławcu (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 10.455,00 zł,
4.  Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Mirosławcu (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 5.292,00zł,
5.  Budowa oświetlenia na ul. Tęczowej oraz na działkach nr 954/16, 561/2, 694/19, 694/20, 694/21, 21/5 w Mirosławcu (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 8.036,00 zł,
6.  Budowa oświetlenia na ul. Lipowej i Akacjowej w Mirosławcu (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 8.610,00 zł,
- zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów z odszkodowań za zniszczenie mienia gminnego (rozdział 63095 § 4210, rozdział 92601 §§ 4210, 4260) w kwocie ogółem 11.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz ustalenie linii brzegowej na nowe zadanie pn. Budowa slipu i pomostu do obsługi jednostek pływających nad jeziorem Kosiakowo (rozdział 63095 § 6050) w kwocie 22.565,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót i montaż urządzeń na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 46.000,00 zł,
- na zadanie pn. Modernizacja i przebudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego (zmiana sposobu przesyłu danych z radiowego na światłowodowy oraz wymiana urządzeń i systemu) (rozdział 75495 § 6050) w kwocie 23.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 §§ 4010, 4260, 4300) w kwocie ogółem 19.887,00 zł,
- wykonanie sieci komputerowej w budynku ZS w Mirosławcu - nowe zadanie realizowane przez jednostkę (rozdział 80101 §6050) w kwocie  60.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80104 §§ 4010, 4210) w kwocie ogółem 6.879,00 zł,
- kontynuowanie zadania pn. Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania „Odkrywamy historię - zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland) (rozdział 92120 § 6580) w kwocie 6.000,00 zł,
- zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r. w kwocie 24.032,50 zł z tego na:
- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2015, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2016 r. ogółem w kwocie 14.083,50 zł na poniższe zadania:
1.  Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Zamkowej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 5.781,00 zł,
2.  Opracowanie dokumentacji pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020 (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 8.302,50 zł,
- bieżący remont chodników (rozdział 90095 § 4270) w kwocie 1.500,00 zł,
- zakup i montaż urządzenia zabawowego tj. huśtawki na plac zabaw w Jabłonowie (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 4.049,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie (rozdział 92109 § 2480) w kwocie 4.400,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 226.846,00 zł do kwoty 1.432.604,00 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 16-06-2016 10:43:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 16-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:07:38