GIŚ.6733.2.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z 07 lipca 2016 r. o zakończeniu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni ścieków oraz dla rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 854 i 852 położonych w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych, obręb m. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 371/1 położonej przy ul. Sprzymierzonych, obręb Mirosławiec 34 (0034).

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.2.2016.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 07 lipca 2016 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) zawiadamia iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni ścieków oraz na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 854 i 852  położonych w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych, obręb m. Mirosławiec (0001) oraz na  działce oznaczonej geodezyjnie nr 371/1  położonej przy ul. Sprzymierzonych, obręb  Mirosławiec 34 (0034), gm. Mirosławiec.

  W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o dokumenty posiadane w aktach sprawy.

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                            w dniu 07 lipca 2016 r.

                           

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM  Mirosławiec  w  dniu  07 lipca 2016 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 07.07.2016 r. – 20.07.2016 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 07 lipca  2016 r.

                                   (podpis)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 07-07-2016 09:31:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 07-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 07-07-2016 09:31:46