Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec


Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 296) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 1630), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 27 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1631);
2) uchwałą Nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 26 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2190);
3) uchwałą Nr XXXIX/337/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1819);
4) uchwałą Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 573);
5) uchwałą Nr XV/142/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 910);
§2.1. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Mirosławcu zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                        

Uzasadnienie

Zgodnie z art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz.296) jeżeli liczba zmian w uchwale jest znaczna lub gdy uchwała była wielokrotnie zmieniana i posługiwanie się tekstem uchwały może być istotnie utrudnione, organ właściwy do wydania aktu normatywnego ogłasza tekst jednolity uchwały w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.
Mając powyższe na uwadze, niezbędnym jest ogłoszenie tekstu jednolitego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Mirosławiec, ponieważ w regulaminie wprowadzono znaczną ilość zmian, które w sposób istotny utrudniają posługiwanie się tekstem uchwały Nr XXIV/212 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz.1630).

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec


1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz.296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom. z 2013 r. poz. 1630), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 27 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach. poz.1631);
2) uchwałą Nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 26 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2190);
3) uchwałą Nr XXXIX/337/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1819);
4) uchwałą Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 573);
5) uchwałą Nr XV/142/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 910).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje:
1) §2 i §3  uchwały Nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 27 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1631 ), które stanowią ;
„ §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca”
„ §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”
2) §2 i §3 uchwały Nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 26 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2190 ), które stanowią ;
„ §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca”
„ §3.Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.”
3) §2 i §3 uchwały Nr XXXIX/337/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1819 ), które stanowią ;
„ §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca”
„ §3.Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 r.”
4) §2 i §3 uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 573 ), które stanowią ;
„ §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca”
„ §3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”
5) §2 i §3 uchwały Nr XV/142/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 910 ) ), które stanowią ;
„ §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca”
„ §3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”

 

Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z 29 sierpnia 2016 r.
Uchwała Nr XXIV/212/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a)1 prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
b) uprzątanie błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
d)2 przyjmowanie przez punkt selektywnej zbiórki odpadów selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu;
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników.
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego;
6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1.3 Właściciele nieruchomości obowiązani są do:
1)4 selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:
a) ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych,
b) tworzyw sztucznych,
c) metalu,
d) szkła,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) papieru i tektury,
g) zużytych opon,
h) mebli i odpadów wielkogabarytowych,
i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
j) zużytych baterii i akumulatorków,
k) chemikaliów,
l) przeterminowanych leków.
2) zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych.
2.5 Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić od chwili ich powstania.
3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.
§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania porządku i czystości na części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym chodników położonych wzdłuż nieruchomości poprzez:
1) usuwanie śniegu i lodu niezwłocznie po ustaniu opadów, przy czym śnieg i lód należy pryzmować poprzez odgarnięcie go w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
2) usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, poprzez pryzmowanie w miejscu nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem iż:
a) nie zanieczyszcza się środowiska i odprowadza się powstające ścieki do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,
b) dokonuje się tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem iż:
a) nie zanieczyszcza się środowiska i gromadzi się powstające odpady w urządzeniach do tego przeznaczonych,
b) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,
c)6 (uchylony)
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Nieruchomości należy wyposażyć w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w zależności od ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub ilości gromadzonych odpadów.
2. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w zamykanych i szczelnych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach lub kontenerach.
3.7 Na terenie nieruchomości zamieszkałych stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 120 l.
4. Na terenie ulic, placów, skwerów, ciągów spacerowych, obiektów sportowych i przystanków umieszcza się pojemniki o pojemności co najmniej 35 l.
§ 6. 1. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinna wynikać z następujących tygodniowych norm wytwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:
1) dla budynków mieszkalnych - co najmniej 25 l na jednego mieszkańca,
2) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli - co najmniej 5 l na każdego ucznia, dziecko, pracownika,
3) dla lokali i punktów handlowych - co najmniej 15 l na każdego pracownika,
4) dla lokali gastronomicznych - co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne,
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 10 l na każdego pracownika,
6) dla hoteli, pensjonatów itp. - co najmniej 15 l na jedno przewidziane do zajmowania łóżko,
7) dla ogrodów działkowych - co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, a poza tym okresem - 1 l na każdą działkę,
8) dla targowisk - co najmniej 15 l na każdego handlującego,
9) dla obiektów sportowych i użyteczności publicznej - co najmniej 15 l na każdego pracownika,
10) dla cmentarzy - co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku,
11) dla pozostałych, nie wymienionych wyżej obiektów - w zależności od potrzeb.
§ 7.8 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki oznaczone następującymi kolorami:
1) zielonym - z przeznaczeniem na szkło,
2) czarnym - z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane,
3) niebieskim - z przeznaczeniem na papier i tekturę,
4) żółtym - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe,
5) brązowym - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.
2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o pojemności:120l, 240l, 1100l.
3. Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie worków do selektywnej zbiórki odpadów, w kolorach odpowiadającym pojemnikom, o których mowa w ust.1
4. Pojemniki do selektywnej zbiórki powinny posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcje korzystania z pojemnika.
§ 8. 1.9 Pojemniki na odpady należy ustawić na terenie nieruchomości w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru.
2. Kosze uliczne należy ustawiać w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, przy przystankach komunikacyjnych, na terenach zielonych oraz na terenach nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, tak aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w szczególności poprzez:
1) zapewnienie szczelności pojemników,
2) zabezpieczenie przed roznoszeniem odpadów przez wiatr i zwierzęta,
3) utrzymywanie pojemników oraz miejsca ustawienia pojemników w czystości.
2.10 (uchylony)
3.11 W zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odbieranie ich przez podmiot odbierający odpady.
3.12 Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas ich odbierania, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd lub umożliwić dostęp do altanki śmietniskowej.
4.1314 Odpady komunalne zmieszane i odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone usuwane są z terenu nieruchomości zamieszkałej :
1) w Mirosławcu i w Mirosławcu Górnym:
a) dwa razy w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali jest większa niż 7,
b)15 co dwa tygodnie z nieruchomości, w których liczba lokali nie przewyższa 7;
2) na wsiach jeden raz w miesiącu, przy czym od 1 czerwca do 31 sierpnia dwa razy w miesiącu.
5.1617 Odpady komunalne zebrane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady wielomateriałowe usuwane są z terenu nieruchomości zamieszkałej:
1) w Mirosławcu oraz Mirosławcu Górnym:
a) jeden raz w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali jest większa niż 7;
b) dwa razy w miesiącu z nieruchomości w których liczba lokali nie przewyższa 7
- na wsiach 1 raz w miesiącu
5a.18 Harmonogram odbioru odpadów wymienionych w ust.5 ustalony zostanie przez podmiot odbierający odpady.
6. Kosze uliczne należy opróżniać nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
7.19 (uchylony)
8.20 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony muszą być wystawione w terminie podanym przez podmiot uprawniony do odbierania, na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazanie podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.
8a.21 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony usuwane są z terenu nieruchomości zamieszkałej:
1) w Mirosławcu i w Mirosławcu Górnym:
a) jeden raz w miesiącu z nieruchomości, w których liczba lokali jest większa niż 7,
b)22 dwa razy w roku z nieruchomości, w których liczba lokali nie przewyższa 7
2)23 na wsiach dwa razy w roku.
9.24 Zużyte baterie i akumulatorki należy dostarczać do oznakowanych pojemników zlokalizowanych na terenie gminy lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
10.25 Chemikalia należy dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazać podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.
11.26 Odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazać podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.
12. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być określona w zależności od średniego, rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego i odbywać się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
§ 10a.27 Przeterminowane leki należy dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub umieścić w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych aptekach na terenie gminy Mirosławiec, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazać podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.
§ 11. 1. Magazynowanie odpadów komunalnych na nieruchomości, w tym odpadów zbieranych selektywnie, winno być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska oraz nie naruszający norm sanitarnych.
2.28 Odpady zebrane selektywnie mogą być dowiezione indywidualnie do utworzonego na terenie gminy Mirosławiec punktu selektywnej zbiórki odpadów.
3.29 W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych utworzonym przez Gminę i Miasta Mirosławiec odbierane są, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów:
1) papier i tektura,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) odpady ulegające biodegradacji w tym zielone,
8) popiół i żużel,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) przeterminowane leki i chemikalia,
11) zużyte opony,
12) zużyte baterie i akumulatorki,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe.
4. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne posegregowane w sposób określony w ust. 3, w ilościach nielimitowanych, z zastrzeżeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą odbierane w ilości nie większej niż 500 kg w ciągu roku od właściciela nieruchomości, a w przypadku budynków wielorodzinnych od jednego lokalu mieszkalnego.
5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12.30 Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na nieruchomości w wyniku prowadzonych prac remontowych lub rozbiórkowych należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub przekazać podmiotowi uprawnionemu na podstawie indywidualnego zlecenia, z zastrzeżeniem § 11 ust.4 i 5.
§ 13.31 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie zagrodowej lub zabudowie jednorodzinnej mogą dokonywać kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby.
2. Właściciele nieruchomości o których mowa w ust. 1. zobowiązani są do lokalizacji kompostowników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania(Dz. U. z 2002 r Nr 75 poz. 690 ze zm.
3. Wielkość kompostownika musi pozwalać na co najmniej jednoroczny okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału pochodzącego z terenu danej nieruchomości.
4. Materiał uzyskany z prowadzonego kompostownika powinien być wykorzystywany dla własnych potrzeb lub przekazywany do podmiotu uprawnionego.
5. Prowadzenie kompostownika wymaga jego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, którego wzór określi i udostępni na stronie internetowej Burmistrz Mirosławca.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 należy złożyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zagospodarowywania poprzez kompostowanie.
7. W przypadku rezygnacji z prowadzenia przydomowego kompostownika właściciel nieruchomości zobowiązany jest do poinformowania Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec w ciągu miesiąca o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowywania odpadów zielonych.
§ 14.32 Zagospodarowanie odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przydomowych kompostowniach oraz biogazowniach rolniczych należy prowadzić w sposób niepowodujący uciążliwości na terenie nieruchomości na której ma miejsce zagospodarowanie.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
a)33 właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby pełnoletnie,
b) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
5.34 (uchylony)
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
7.35 (uchylony)
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
a) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,
b) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
c) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Nakłada się obowiązek wykonania deratyzacji w okresie wiosny i jesieni na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym, bliźniaczym i szeregowym może być realizowany tylko w miarę potrzeby.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 19.36 (uchylony)
§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu i w poszczególnych sołectwach Gminy Mirosławiec.
§ 21.37 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-08-2016 12:48:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 19-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:07:02