ZARZĄDZENIE NR 69 Burmistrza Mirosławca z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 69

Burmistrza Mirosławca

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

Na podstawie § 8 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec  ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Mirosławiec w przedmiocie   wydzielonej części budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok, zwanej dalej „budżetem obywatelskim”.

2. Regulamin przygotowania budżetu obywatelskiego dla Gminy Mirosławiec na 2017 rok stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie obszar Gminy Mirosławiec.

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Mirosławiec oraz organizacje pozarządowe.

§ 4. 1. Celami konsultacji są:

1) włączenie mieszkańców w proces zarządzania Gminą Mirosławiec;

2) maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych;

3) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań;

4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane będą poprzez:

1) uzyskanie od mieszkańców Gminy propozycji zadań do budżetu obywatelskiego;

2) dokonanie przez mieszkańców Gminy Mirosławiec wyboru zadań do budżetu obywatelskiego.

§ 5. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego odbywać się będzie na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 6. Analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego dokonana zostanie przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Mirosławcu z wykorzystaniem „Karty analizy zadania”, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 7. Wyboru zadań, spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i pozytywnie zweryfikowanych na podstawie analizy dokonuje się poprzez głosowanie na karcie do głosowania w wersji papierowej, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 8. Zaplanowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski ustalona zostaje do wysokości 75.000,00 zł, z podziałem na trzy zadania w kwotach:

1) do 35.000 zł - dla wszystkich miejscowości z Gminy i Miasta Mirosławiec

2) do 20.000 zł - dla wszystkich miejscowości z Gminy i Miasta Mirosławiec

3) do 20.000 zł - dla miejscowości wiejskich z Gminy i Miasta Mirosławiec z wyłączeniem Mirosławca Górnego.

§ 9. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 25 sierpnia do 30 września 2016 r. do godz. 1800, w tym:

1) w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 5 - od 25 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r. do godz. 14.00 mieszkańcy Gminy Mirosławiec mogą zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

2) w formie wyboru propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na kartach do głosowania, o których mowa w § 7 - w dniu 30.09.2016 r. w godzinach: od 7.00 do 18.00 odbędzie się głosowanie w sprawie wyboru projektów do realizacji w 2017 roku.

§ 10. 

1. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 powołuję Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu - Piotr Czech,

2) 1 przedstawiciel wszystkich sołectw - Małgorzata Cebula,

3) 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych - Leokadia Janczewska, Adam Kmiecik,

4) 1 przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie gminy Mirosławiec - Ryszard Beer,

5) 2 pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu - Bogumiła Kargul; Dariusz Bartosik.

2. Przewodniczącym Zespołu, kierującym jego pracami, będzie Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec - Monika Stąporek .

3. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Zespołu Przewodniczącego lub członka Zespołu, zastępują ich wskazane przez nich osoby wywodzące się z tego samego organu, instytucji lub organizacji.

4. Tryb pracy Zespołu określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

5. Do zadań Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego należy:

1) zapoznanie się ze wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców;

2) sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego.

§ 11. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 14 października 2016 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69.

Burmistrza Mirosławca

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Regulamin przygotowania budżetu obywatelskiego dla gminy Mirosławiec na 2017 rok

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania/projekty:

1) spełniające następujące warunki:

a) posiadające cechy zadań inwestycyjnych (tzn. m.in. remonty, budowa, rozbudowa, zakup m.in. wyposażenia, urządzeń, sprzętu, środków trwałych),

b) należące do zadań własnych Gminy,

c) możliwe do wykonania w ciągu roku budżetowego,

d) zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mirosławiec,

e) dotyczące terenów i obiektów stanowiących własność Gminy lub do których gmina posiada prawo nieodpłatnego dysponowania, z wyłączeniem m.in. terenów zamkniętych i terenów prywatnych,

f) dotyczące terenów i obiektów gminnych o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji,

2) posiadające charakter imprez kulturalnych lub integracyjnych realizowanych na terenie gminy.

2. Całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem.

§ 2. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie planu przedsięwzięcia.

 

Rozdział 2.

Zgłaszanie zadań do budżetu obywatelskiego

 

§ 3.  Propozycję zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać  mieszkańcy Gminy Mirosławiec oraz organizacje pozarządowe.

§ 4. 

1. Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje
na formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zgłoszenia propozycja zadania przez mieszkańców należy dołączyć listę z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Gminy Mirosławiec popierających daną propozycję.

2. Każdy mieszkaniec lub organizacja pozarządowa może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.

3. Osoba lub przedstawiciel organizacji pozarządowej zgłaszający propozycję zadania jest jego liderem.

4. Formularz zgłoszenia propozycji zadania, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w terminie określonym w § 9 pkt 1  zarządzenia bezpośrednio  w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu lub przesłać pocztą na adres Urzędu: Urząd Miejski, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

Rozdział 3.

Analiza zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

§ 5. 

1. Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec prowadzi rejestr formularzy z propozycjami zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

2. Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec przekazuje niezwłocznie formularze, o których mowa w ust. 1, do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w celu przeprowadzenia analizy, o której mowa w § 6 zarządzenia.

§ 6. 

1. Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Mirosławcu:

1) dokonują analizy, o której mowa w § 6  zarządzenia, a w razie negatywnej oceny analizy sporządzają jej uzasadnienie;

2) w przypadku stwierdzenia, iż formularz z propozycją zadania do budżetu obywatelskiego jest niekompletny albo nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do analizy zadania, występują do autora propozycji zadania o uzupełnienie stosownych braków w ciągu 3 dni;

3) przekazują niezwłocznie Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec wyniki analizy.

2. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej przez właściwą komórkę merytoryczną analizy Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec bezzwłocznie informuje wnioskodawcę o jej wyniku oraz o możliwości złożenia wniosku z prośbą o ponowną weryfikację, której dokonuje Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego.

3. Zespół ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego może pozytywnie rozpatrzyć wniosek, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem iż propozycja zadania objęta wnioskiem uzyskała pozytywny wynik analizy pod względem formalnym.

§ 7. Wypełnione karty analizy zadań, o których mowa w § 6 zarządzenia, Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec przekazuje do Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego, celem zapoznania jego członków z wszystkimi propozycjami mieszkańców.

§ 8. 

1. Pod głosowanie mieszkańców poddaje się propozycje zadań, które uzyskały pozytywny wynik:

1) analizy, o której mowa w § 6 zarządzenia;

2) ponownej weryfikacji, o której mowa w §6 ust. 2.

2. Wszystkie propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zakwalifikowane do procedury  głosowania oraz niezakwalifikowane propozycje zadań wraz z podaniem uzasadnienia, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 1, zostaną upowszechnione, nie później niż w dniu  19 września 2016 r., poprzez:

1) udostępnienie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, na stronie internetowej Gminy Mirosławiec zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.miroslawiec.pl,

2) zamieszczenie ich wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z umożliwieniem wglądu do ich treści w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu;

Rozdział 4.

Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

§ 9. 

1. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują, w głosowaniu jawnym, mieszkańcy Gminy Mirosławiec.

2. Dla potrzeb przeprowadzenia głosowania, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się punkt do głosowania – Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, sekretariat Burmistrza, parter, pokój nr 6.

3. Głosujący otrzyma kartę do głosowania z wszystkimi zgłoszonymi zadaniami z podziałem na 3 grupy, o których mowa w §8 zarządzenia.

§ 10.  Głosowanie przeprowadza się poprzez:

1) złożenie  wypełnionej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu,

2) wysłanie wypełnionej karty do głosowania pocztą elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl.

§ 11.  Karty do głosowania będą dostępne do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta oraz zamieszczone na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz www.bip.miroslaiwec.pl a także w dniu głosowania w miejscu wyznaczonym do przeprowadzenia głosowania.

§ 12.  Miejsce, w którym odbędzie się głosowanie, o którym mowa w §9 ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości, w sposób określony odpowiednio w §8 ust. 2, w terminie do dnia 19 września 2016 r.

§ 13. 

1. W punkcie do głosowania, o którym mowa w §9 ust. 2, można  uzyskać dostęp do opisów propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddawanych pod głosowanie.

2. Na karcie do głosowania mieszkańcy Gminy Mirosławiec  dokonują wyboru maksymalnie po jednym zadaniu z każdej grupy zadań spośród zgłoszonych i poddanych pod głosowanie.

3. Głos zostanie uznany za nieważny, jeśli:

1) na karcie wybrano więcej niż 1 zadanie z danej grupy zadań,

2) nie podano danych osobowych głosującego ( imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr pesel),

3) głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania.

§ 14. 

1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich głosów ważnie oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz sporządzeniu listy rankingowej z wynikami, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa albo więcej zadania, o kolejności na liście decyduje publiczne losowanie.

§ 15. Rekomendowane do realizacji, poprzez ich uwzględnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec, są te zadania z listy, o której mowa w § 14, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim, zgodnie z limitami wynikającymi z § 8 zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69

Burmistrza Mirosławca

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego w Gminie Mirosławiec na rok 2017.

Uwagi:

wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe.

1. Tytuł zadania

(należy wpisać pełny tytuł zadania - tytuł zadania powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Mirosławiec na 2017 r.)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania

(należy określić obszar, na którym realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną lokalizację projektu)  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Opis zadania

(należy opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4. Uzasadnienie zadania

(należy opisać jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i uzasadnić dlaczego zadanie powinno zostać zrealizowane oraz w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

5. Beneficjenci zadania

(należy wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

6. Szacunkowe koszty zadania

(należy uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty)

 

Składowe części zadania

 

koszt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie ........................................zł

7. Kontakt do lidera propozycji zadania

1) imię i nazwisko -    ....................................

2) adres zamieszkania -  .................................

3) Kontakt (e-mail, nr telefonu) - ......................................

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe)

1) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania,

2) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania,

3) inne - istotne w opinii lidera dla zgłaszanego zadania ( należy je wymienić)

   .....................................................................................................................

   .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

   .....................................................................................................................

9.  Lista mieszkańców Gminy Mirosławiec popierających propozycję zadania do budżetu obywatelskiego  Gminy Mirosławiec na rok 2017 (minimum 15 osób wraz z liderem)

*nie dotyczy organizacji pozarządowych

Lp.

Imię i Nazwisko

 

Adres Zamieszkania

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69

Burmistrza Mirosławca
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Karta analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w Gminie Mirosławiec na rok 2017

1. Nazwa/Tytuł zadania:

 

 

 

2. ID zadania:

3. Komórka dokonująca analizy

 

 

 

 

4. Analiza formalna: (niewłaściwe skreślić)

 

4.1. Formularz zgłoszeniowy wpłynął do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do dnia 09.09.2016 r. do godz. 14.00

TAK

NIE

4.2. Formularz ma prawidłowo wypełnione wszystkie pola obowiązkowe

TAK

NIE

4.3. Do formularza dołączono listę z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Gminy Mirosławiec, popierających propozycję zadania do budżetu obywatelskiego na 2017  rok

TAK

NIE

4.4. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania nie przekracza kwoty określonej w zarządzeniu, która może być przeznaczona na realizację zadania z danej grupy, tj....................

TAK

NIE

4.5Proponowane zadanie może zostać ujęte w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2017 zarządzeniem Burmistrza Mirosława lub uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z ustawowymi kompetencjami

TAK

NIE

Dział                                              Rozdział                                              Paragraf

 

 

 

 

4.6. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczególności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mirosławiec

TAK

NIE

Uwagi do analizy formalnej: (wskazać w sytuacji skreślenia w pkt. 4.1-4.6 opcji „TAK”)

 

 

 

5. Analiza merytoryczna: (w przypadku opcji „TAK’ lub „NIE” – niewłaściwe skreślić)

 

5.1. Proponowane zadanie należy do zakresu zadań własnych gminy

TAK

NIE

5.2. Nieruchomość, na której ma być realizowane proponowane zadanie: (zaznaczyć właściwe)

? stanowi własność Gminy Mirosławiec

? jest w posiadaniu Gminy Mirosławiec na podstawie innego tytułu prawnego niż własność

? jest obciążona na rzecz osób trzecich

? nie dotyczy

 

5.3. Nieruchomość, na której ma być realizowane proponowane zadanie: (zaznaczyć właściwe) ? nie jest przeznaczona do sprzedaży ? jest przeznaczona na inny cel

 

5.4. Proponowane zadanie będzie przewidziane do uwzględnienia w budżecie Gminy Mirosławiec na 2017 rok poza budżetem obywatelskim

TAK

NIE

5.5. Zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2017

TAK

NIE

5.6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania w ocenie dokonującego analizy: (zaznaczyć właściwe)

? są w rzeczywistości niższe niż wskazano w formularzu

? zostały wykazane prawidłowo w formularzu

? są w rzeczywistości wyższe niż wskazano w formularzu

? nie są możliwe do określenia na podstawie informacji zawartych w formularzu

 

5.7. W ocenie dokonującego analizy realizacja zadania z technicznego punktu widzenia jest możliwa

TAK

NIE

5.8. W ocenie dokonującego analizy realizacja zadania spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych

TAK

NIE

5.9. Realizacja proponowanego zadania jest komplementarna w stosunku do innych zadań zrealizowanych, realizowanych lub planowanych do realizacji przez Gminę Mirosławiec

TAK

NIE

5.10. Realizacja proponowanego zadania stanowi przeszkodę w realizacji innych zadań realizowanych lub planowanych do realizacji przez Gminę Mirosławiec

TAK

NIE

Uwagi do analizy merytorycznej:

 

 

 

6. Pracownicy dokonujący analizy merytorycznej: (imię, nazwisko, stanowisko i podpis pracownika oraz data sporządzenia karty)

 

 

 

7. Zatwierdzenie karty: (zatwierdzenia dokonuje Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec)

 

 

8. Rekomendacja komórki organizacyjnej Gminy Mirosławiec dokonującej analizy możliwości realizacji zadania: (niewłaściwe skreślić)

 

8.1. Komórka rekomenduje poddanie pod głosowanie proponowanego zadania, którego dotyczy karta analizy

TAK

NIE

(data i podpis oceniającego)

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 69

Burmistrza Mirosławca
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wzór karty do głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego w Gminie Mirosławiec na 2017 rok

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Zasady ważności głosu:

1. Aby głos był ważny należy wybrać min. jedno zadanie  z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania, maksymalnie po 1 zadaniu z każdej z grupy zadań.

2. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”.

Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1. Na karcie do głosowania nie podano danych osobowych głosującego ( imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr pesel),

2. Na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż 3 zadań z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania lub wybrał więcej niż 1 zadanie z jednej grupy zadań.

3. Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania.

                                                                                                   Zadanie do 35 tys. zł

Lp.

Nazwa/tytuł zadania oraz id zadania

koszt

Wybór

1

Przykładowe zadanie

 

?

2

Przykładowe zadanie

 

?

3

 

Przykładowe zadanie

 

?

                                                                                                  Zadanie do 20 tys. zł

Lp.

Nazwa/tytuł zadania oraz id zadania

koszt

Wybór

1

Przykładowe zadanie

 

?

2

Przykładowe zadanie

 

?

3

 

Przykładowe zadanie

 

?

                                      Zadanie do 20 tys. zł dla miejscowości wiejskich z wyłączeniem Mirosławca Górnego

Lp.

Nazwa/tytuł zadania oraz id zadania

koszt

Wybór

1

Przykładowe zadanie

 

?

2

Przykładowe zadanie

 

?

3

 

Przykładowe zadanie

 

?

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 69

Burmistrza Mirosławca
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Regulamin pracy zespołu ds. budżetu obywatelskiego w Gminie Mirosławiec na rok 2017

§ 1. 

1. Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, zwany dalej Zespołem, obraduje na jawnych

posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu i pod jego przewodnictwem.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, posiedzeniu przewodniczy wskazany

Przewodniczącego członek Zespołu.

3. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku rozpatrywania przez Zespół propozycji zadania zgłoszonego przez organizację pozarządową jej przedstawiciele, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 zarządzenia podlegają na ten czas wyłączenia z prac zespołu. Przewodniczący posiedzenia podpisuje podjęte na tym posiedzeniu uchwały Zespołu.

4. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego

posiedzenia.

5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) wsparcie procesu wdrożenia budżetu obywatelskiego;

2) sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego;

3) zapoznanie się ze wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców;

4) rozpatrywanie wniosków mieszkańców z prośbą o ponowną weryfikację w razie negatywnego wyniku analizy możliwości realizacji zadania przez komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 3. Przewodniczący Zespołu, niezwłocznie po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 2, informuje Burmistrza Mirosławca o wynikach pracy Zespołu, w tym w szczególności o decyzjach dotyczących wskazania tych zadań, które w wyniku rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 2 pkt 4, zostaną poddane pod głosowanie oraz tych, które nie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Gminy Mirosławiec.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 07-09-2016 10:39:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 17-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 07-09-2016 13:31:23