UCHWAŁA NR XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie apelu o ustawienie fotoradaru

UCHWAŁA NR XXI/176/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie apelu o  ustawienie fotoradaru

Na podstawie § 29 ust. 4 pkt 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/171/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 1310 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Rada Miejska w Mirosławcu apeluje do Inspekcji Transportu Drogowego o ustawienie fotoradaru na 135 km  drogi krajowej nr 10 w miejscowości Piecnik Gmina Mirosławiec w celu poprawy bezpieczeństwa  zmotoryzowanych użytkowników drogi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej poprzez przekazanie jej Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Szczecinie, Generalnemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Warszawie, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie i  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Zgodnie z  ustawą z dnia 24 lipca 2015 r.  o zmianie  ustawy o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1335)  uchylone zostały  przepisy będące podstawą prawną kontroli ruchu drogowego dokonywanej przez straże gminne (miejskie) przy użyciu fotoradarów.  Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.) strażnicy gminni (miejscy) będą uprawnieni do kontroli ruchu drogowego jedynie wobec kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym. Wykreślone zostały tym samym uprawnienia strażników gminnych (miejskich) do kontroli ruchu wobec kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego (fotoradaru). Ponadto uchylony został przepis art. 129b ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego strażnicy upoważnieni są do używania urządzeń rejestrujących. Uchylony został także przepis art. 129b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym zawierający upoważnienie dla strażników do dokonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

W związku z powyższym  z dniem 1 stycznia br. fotoradar zamontowany na 135 km drogi krajowej nr 10 w m. Piecnik Gmina Mirosławiec  przestał funkcjonować, w związku z tym w/w odcinek drogi nie może być kontrolowany przez Straż Miejską przy pomocy tego urządzenia.

W konsekwencji powyższego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 7 sierpnia 2016 r. na drodze krajowej nr 10 pomiędzy 119 km a 141 km odnotowanych zostało 38 zdarzeń-  9 wypadków i 29 kolizji. W wyniku tych  zdarzeń 18 osób zostało rannych, natomiast 4 osoby poniosły śmierć.  W dniu 20 czerwca 2016 r. działająca przy Starostwie Powiatowym Komisja ds. Bezpieczeństwa i Oznakowania na Drogach Publicznych dokonała przeprowadzenia  wizji lokalnej na drodze krajowej nr 10 w okolicach m. Piecnik. W wyniku wizji lokalnej ustawiony został znak ograniczenia prędkości do 50 km/h.  Jednak pomimo ustawienia  na łukach drogi ograniczenia prędkości w dalszym ciągu   odnotowywane są  liczne zdarzenia drogowe.

W związku z powyższym  Rada Miejska w Mirosławcu apeluje o ustawienie w wyżej wymienionym miejscu fotoradaru. Ustawienie fotoradaru na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Piecnik Gmina Mirosławiec spowodowałoby poprawę bezpieczeństwa na odcinku na  którym następuje znaczne przekroczenie prędkości oraz zminimalizowanie ilości wypadków drogowych, do których po zdemontowaniu urządzenia dochodziło dość często w minionym okresie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 12-09-2016 12:59:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:30:24