UCHWAŁA NR XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2016 r. poz. 3337

Uchwała Nr XXI/181/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 250.734,24 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 362.553,24 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 299.297,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r. Ustala się plan przychodów budżetu stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Zwiększa się dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000,00 zł.

§ 6. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest o kwotę 7.467,00 zł.

§ 7. Zwiększa się dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła o kwotę 30.000,00 zł.

§ 8. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych o kwotę 5.000,00 zł.

§ 9. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu rekuperatorów o kwotę 5.000,00 zł.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 23.041.419,07 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.258.091,12 zł,

b) wydatkami w kwocie 23.920.289,19 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.258.091,12 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 878.870,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/181/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/181/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/181/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/181/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/181/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 250.734,24 zł z tytułu:

- zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów  (rozdział 75416 § 0570) w kwocie 20.000,00 zł,

- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie 15.000,00 zł,

- niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2016 r. (rozdział 75814 § 2990) w kwocie 92.844,32 zł,

- niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2016 r. (rozdział 75814 § 6680) w kwocie 65.547,91 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) w kwocie ogółem 57.342,01 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 362.553,24 zł z przeznaczeniem na:

- bieżący remont dróg gminnych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 30.000,00 zł,

- odtworzenie rowu odwadniającego i ścinanie poboczy przy drodze do Mirosławca Górnego oraz na opracowanie zmiany projektu stałej organizacji ruchu dla ulic na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 16.044,32 zł,

-  roboty i nadzór inwestorski na zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Słowackiego w Mirosławcu" (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 51.032,00 zł,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec (rozdział 71004 § 4300) w kwocie 48.800,00 zł,

- wykonanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie wraz ze Studium Wykonalności na zadanie przebudowa łazienek, pomieszczeń dydaktycznych, szatniowych i gospodarczych, ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Mirosławcu (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 787,00 zł,

- nowe zadanie - zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i ubezpieczenie (rozdział 85395 § 6060) w kwocie 65.547,91 zł,

- bieżąca naprawa, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 §§ 4270, 4300) środki ochrony środowiska ogółem w kwocie 10.000,00 zł,

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001 § 6230) środki ochrony środowiska w kwocie 5.000,00 zł,

- zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie (rozdział 90004 §§ 4210, 4300) środki ochrony środowiska ogółem w kwocie 22.342,01 zł,

- dofinansowanie zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń - pompy ciepła (rozdział 90005 § 6230) środki ochrony środowiska w kwocie 20.000,00 zł,

- konserwację oświetlenia drogowego - umowa z ENEA Oświetlenia Sp. z o.o. (rozdział 90015 § 4270) w kwocie 9.000,00 zł,

- bieżącą naprawę oświetlenia drogowego (rozdział 90015 § 4270) w kwocie 4.000,00 zł,

- zimowe utrzymanie chodników (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 20.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót na zadanie pn. "Wykonanie w budynku świetlicy wiejskiej w Jabłonowie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem płynnym LPG" (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 60.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 sierpnia 2016 r. w kwocie 299.297,00 zł z tego na:

- bieżącą naprawę dróg gminnych (rozdział 60016 §§ 4270, 4300) ogółem w kwocie 32.409,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu (ostatni odcinek) - wykonanie robót oraz nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 52.000,00 zł,

- wykonanie mapy do celów projektowych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Jabłonkowo (ostatni odcinek w stronę gospodarstwa rolnego) (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 1.000,00 zł,

- roboty i nadzór inwestorski na zadanie pn. Przebudowa chodnika na ul. Słowackiego w Mirosławcu (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 20.968,00 zł,

- przygotowanie drogi do montażu wyniesionego przejścia dla pieszych i znaków drogowych oraz zakupu i montażu oznakowania na ul. Szkolnej w Mirosławcu w celu wprowadzenia zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej - nowe zadanie (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 42.000,00 zł,

- prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71012 § 4300) w kwocie 2.000,00 zł,

- przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu na cele użytkowe - wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 37.000,91 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na nowe zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku  Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym  (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 20.000,00 zł,

- nowe zadanie - zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i ubezpieczenie (rozdział 85395 § 6060) w kwocie 74.452,09 zł,

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001 § 6230) środki ochrony środowiska w kwocie 5.000,00 zł,

- zabiegi pielęgnacyjne drzew i inne usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie (rozdział 90004 § 4300) środki ochrony środowiska w kwocie 2.467,00 zł,

- dofinansowanie zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń - pompy ciepła (rozdział 90005 § 6230) ś rodki ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 111.819,00 zł do kwoty 1.544.423,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

 

 

[1]Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 12-09-2016 13:33:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:29:01