Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Pozytywnie opiniuje przedłożony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego projekt planu aglomeracji Mirosławiec o równoważnej liczbie mieszkańców RLM 5081 wraz załącznikami.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r.. poz. 469 ze zm.) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego jest zobowiązany w drodze uchwały do wyznaczenia granic aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej RLM 2000. W myśl przywołanego przepisu aglomeracje wyznacza się po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i po zasięgnięciu opinii zainteresowanych Gmin. Wykaz aglomeracji stanowi integralną część Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wniosek Burmistrza Mirosławca o wyznaczenie nowej aglomeracji, jak również likwidacji poprzedniej aglomeracji Mirosławiec wyznaczonej rozporządzeniem Nr /97/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wojewody Zachodniopomorskiego został przekazany Wydziałowi Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
W związku z tym w/w Wydział skierował projekt zweryfikowanego planu aglomeracji Mirosławiec do Rady Miejskiej w Mirosławcu celem zaopiniowania.
Korekta granic aglomeracji obejmuje działki 395/1, 395/2, 397/1 o łącznej powierzchni ok 2,7 ha, które zostaną włączone od strony południowej aglomeracji Mirosławiec. Przyczyną zmiany granic jest planowane włączenie do aglomeracji działek, na których znajduje się stacja wodociągowa i ujęcia wody.
Zmiana granic aglomeracji nie spowoduje zmian w planie aglomeracji Mirosławiec oraz nie wpłynie na ilość ścieków komunalnych i przemysłowych w aglomeracji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 23-09-2016 09:39:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 22-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:06:18