UCHWAŁA NR XXII/183 /2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2016 r. poz. 3744

Uchwała Nr XXII/183 /2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 23.859,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 480.327,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 226.400,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. Ustala się plan przychodów budżetu stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu o kwotę 7.400,00 zł.

§ 6. Przyznaje się dotacje celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na dofinansowanie wydatków związanych z wydaniem II tomu książki o historii Mirosławca w wysokości 11.000,00 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 23.143.395,07 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.336.208,12 zł,

b) wydatkami w kwocie 24.478.733,19 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.336.208,12 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.335.338,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

 

[1]Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/183/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2016 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 23.859,00 zł z tytułu:

- wpływu darowizny w postaci pieniężnej dla ZS SP w Mirosławcu na realizację projektu matematycznego pod nazwą „Baw się z nami matematykami” - konkurs grantowy "mPotęga" Fundacji mBanku S.A. (rozdział 80101 § 0960) w kwocie 5.000,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0960) w kwocie ogółem 4.839,00 zł,

- planowanych i zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0960, 0970) w kwocie ogółem 14.020,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 480.327,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę chodników na terenie Mirosławca Górnego w ramach I etapu robót i nadzoru inwestorskiego (rozdział 60016 § 60500) w kwocie 15.000,00 zł,

-  opracowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na nowe zadanie pn. "Przebudowa, rozbudowa części budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z budową budynków gospodarczych i garażowych oraz zagospodarowaniem terenu" (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 60.000,00 zł,

-  opracowanie koncepcji w zakresie dostosowania budynku urzędu na potrzeby wykonania windy dla niepełnosprawnych na nowe zadanie pn. "Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu" (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 10.000,00 zł,

- wykonanie nowego punktu kamerowego przeznaczonego do monitorowania wiaty śmietnikowej przy ogródkach działkowych na nowe zadanie pn."Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca Górnego" (rozdział 75495 § 6050) w kwocie 3.800,00 zł,

- zwiększenie wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki oraz z tytułu realizacji projektu matematycznego „Baw się z nami matematykami" (rozdział 80101 §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4700) ogółem w kwocie 9.839,00 zł,

- wykonanie robót i nadzór inwestorski na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Piecniku w celu zamontowania pompy ciepła na ciepłą wodę użytkową (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 131.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP Wałcz za zatrudnionych pracowników (rozdział 80104 §§ 4010, 4110, 4300) ogółem w kwocie 14.020,00 zł,

- wykonanie robót i nadzór inwestorski na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Mirosławcu" (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 82.168,00 zł,

- wykonanie robót i nadzór inwestorski na zadanie pn. "Budowa oświetlenia na ul. Tęczowej oraz na działkach nr 954/16, 561/2, 694/19, 694/20, 694/21, 21/5 w Mirosławcu„ (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 154.500,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2016 r. w kwocie 226.400,00 zł z tego na:

- przebudowę chodników na terenie Mirosławca Górnego w ramach I etapu robót i nadzoru inwestorskiego (rozdział 60016 § 60500) w kwocie 55.000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne kontynuowane - zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa chodników na ul. Wąskiej w Mirosławcu wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Mirosławcu (odcinek od ul. Nowej do ul. Polnej)” na „Przebudowa chodników na ul. Wąskiej w Mirosławcu” - w ramach I etapu robót i nadzoru inwestorskiego (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 35.000,00 zł,

- dofinansowanie opłat za administrowanie budynków komunalnych (rozdział 70004 § 4400) w kwocie 20.000,00 zł,

- prace geodezyjne i kartograficzne związane z wydzieleniem działek budowlanych (rozdział 71012 § 4300) w kwocie 10.000,00 zł,

- zadanie pn."Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca Górnego" (rozdział 75495 § 6050) w kwocie 16.000,00 zł,

- profilaktykę stomatologiczną dzieci (rozdział 85195 § 4300) w kwocie 13.000,00 zł,

- dokumentację techniczną i wykonanie robót oraz nadzór inwestorski na zadanie pn. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Mirosławcu (odcinek od ul. Nowej do ul. Polnej)  (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 59.000,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu (rozdział 92116 § 2480) w kwocie 7.400,00 zł,

- przyznanie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na dofinansowanie publikacji II tomu książki o historii Mirosławca (rozdział 92116 § 2800) w kwocie 11.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 456.468,00 zł do kwoty 2.000.891,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/183 /2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/183 /2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/183 /2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2016 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/183 /2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2016 r.

Zalacznik4.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 05-10-2016 07:55:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 30-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:28:34