UCHWAŁA NR XXII/186/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2016 r. poz. 3732

Uchwała Nr XXII/186/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 460 z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy i Miasta Mirosławiec na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt 1 – 3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym za każdy dzień zajęcia, ustala się następujące stawki opłat:

Lp.

Element zajętego pasa drogowego

Wysokość opłaty

1

zajęcie jezdni do 50% szerokości

7 zł

2

zajęcie jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni

9 zł

3

zajęcie chodników, poboczy, placów, parkingów, ścieżek rowerowych, pasów zieleni, zatok postojowych i autobusowych, zjazdów

5 zł

4

pozostałe elementy pasa drogowego

3 zł

§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia :

1) w jezdni - 80 zł,

2) w pozostałych elementach pasa drogowego - 40 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 180 zł.

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 25% stawki określonej w pkt 1 i pkt 2.

§ 4. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego ustala się następujące stawki opłat:

1) zajęcie przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 1,00 zł,

2) reklamy - 4 zł.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w § 1 pkt 1 – 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego:

1) ogródki gastronomiczne - 2,00 zł,

2) stoiska handlowe, usługowe w wysokości -1,50 zł,

3) pojemniki na zbiórki odzieży, kontenery, pojemniki na odpady, gruz - 2,50 zł,

4) rusztowania związane z prowadzeniem robót budowlanych - 0,50 zł,

5) inne rodzaje zajęcia nie wymienione w pkt 1-4 - 1,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLV/270/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 

[1]Zm. poz. 774, 870, 1336 i 1830.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 05-10-2016 08:50:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 30-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:27:57