Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 20.06.2016 r.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Polityki Społecznej, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 14.45

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

 1. Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3.  Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zapoznanie się:
  1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.
  2. z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec,
  3. ze sprawozdaniem finansowym,
  4. z informacją o stanie mienie gminy,
  5. wypracowanie stanowisk  komisji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.   

Ad.1

Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji otworzył Piotr Suchojad witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  9 radnych:  Komisja Polityki Społecznej -3 członków, (nieobecny: radny Stanisław Wiese, radna Urszula Stanisławska); Komisja Gospodarki i Budżetu – 6 członków, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji Piotr Suchojad zwrócił się z wnioskiem
 o zmianę porządku obrad poprzez zamianę  kolejności punktu  5 na pkt. 4 z uwagi na obecność na posiedzeniu Dyrektor OK  oraz Dyrektor  Biblioteki Publicznej.

W związku z brakiem innych propozycji zmian Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poddał pod głosowanie zgłoszona zmianę.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła zgłoszoną  zmianę porządku obrad.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła zgłoszona zmianę porządku obrad.

Następnie pod głosowanie poddano porządek obrad po zmianach.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Ad.4

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2015 rok.

Na posiedzenie Komisji przybyła Dyrektor Ośrodka Kultury  w Mirosławcu Anna Dzida oraz Główny Księgowy Ośrodka Kultury Katarzyna Mazur.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w sprawozdaniu finansowym Ośrodka Kultury za 2015 rok w pozycji przychody ze sprzedaży pojawiła się różnica w kwocie 194,196 zł. Zysk Ośrodka Kultury jest na minusie. Zwróciła się z zapytaniem czym jest  spowodowana taka sytuacja?

Katarzyna Mazur poinformowała, iż nastąpiło zwiększenie amortyzacji.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem od czego taka sytuacja jest uzależniona?

Anna Dzida poinformowała, iż jest to związane  z projektami modernizacyjnymi prowadzonymi przez Ośrodek Kultury.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o inne przychody operacyjne, w których nastąpił spadek o około 100 tys. zł; dlaczego pojawiła się tak znacząca  różnica w stosunku do roku ubiegłego i co to są inne przychody?

Anna Dzida poinformowała, iż jej zdaniem różnica dotyczy mniejszej wysokości dotacji

i dofinansowań. Dodała, iż zadania, które powinny zostać rozpoczęte w 2015 r. nie zostały rozpoczęte w 2016 r.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zadania z 2007 r. związanym z wymianą  parkietu w sali widowiskowej Ośrodka Kultury?

Katarzyna Mazur poinformowała, iż w roku obrotowym w związku ze zmianą zapisów ustawy o rachunkowości wprowadzono do ksiąg przekształcenia funduszu instytucji (pomniejszo o kwotę 58.013,18 zł, która odpowiada niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegającego amortyzacji środka trwałego, na którego otrzymano w 2007 r. dotację i przeniesiono ją na rozliczenia międzyokresowe przychodów)  oraz księgowania na pozostałe przychody operacyjne amortyzacji od nieumorzonych środków trwałych w 2015 r. w części sfinansowanej dotacją lub otrzymanych nieodpłatnie przed 2011 rokiem.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o załącznik nr 1, który został  dołączony do przedłożonego sprawozdania?

Katarzyna Mazur poinformowała, iż załącznik sporządzany jest na potrzeby Urzędu Skarbowego.

Radna Anna Turska poinformowała, iż OK na działalność bieżącą w 2015 roku miał zaplanowane środki w wysokości 919 tys. zł, a z przedstawionych zestawień wynika, iż zmniejszeniu uległ fundusz podstawowy.

Katarzyna Mazur poinformowała, iż nastąpiło przeniesienie zadania i pokrycie straty z 2014 r.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o rozliczenia międzyokresowe zawarte w bilansie jednostki w pasywach?

Katarzyna Mazur poinformowała, iż zakończony został projekt pod nazwą Centrum Żubra. Projekt rozliczany będzie  systematycznie w kolejnych latach.

Radny Grzegorz Różycki poinformował, iż co roku podczas organizacji czasu wolnego dla dzieci podczas ferii zimowych oraz wakacji pojawia się problem dotyczący ograniczonej ilości miejsc dla dzieci w zajęciach. Zwrócił się z zapytaniem, czy w miarę zwiększenia ilości środków finansowych na w/w cel zwiększeniu uległaby również liczba miejsc dla dzieci?

Anna Dzida poinformowała, iż ze wszelkich organizowanych  rodzajów  aktywności muszą być sporządzane sprawozdania. Muszą być również zapewnione wymogi bezpieczeństwa.  Na 15 uczestników zajęć w wieku od 7 do 16 lat musi być zapewniony jeden opiekun. Z kolei na dzieci w wieku do 7 lat w grupie 15 osobowej musi być zabezpieczenie dwóch opiekunów. Wszyscy instruktorzy muszą posiadać wszelkie uprawnienia typu ppoż, bhp. Także koszty organizacji zajęć również ulęgają zwiększeniu.  Dzieci nie chcą tylko wykonywać zajęć manualnych, lecz zainteresowane są robieniem sałatek, gotowaniem posiłków, wyjazdem na wycieczkę.  Poinformowała, iż w okresie letnim świetlice wiejskie czynne będą od poniedziałku do piątku (dyżury z soboty zostały przeniesione na poniedziałek). W świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym z uwagi na dużą liczbę dzieci nastąpi podział na grupy wiekowe. W okresie wakacyjnym w Mirosławcu Górnym oraz w Hankach planowane jest zorganizowanie spotkań integracyjnych. Planowane są również wyjazdy do kina lub nad morze. Dzieci z terenu sołectw, w których  nie ma świetlic tj. Jabłonkowo, Toporzyk  i Kalinówka informowani będą o wyjazdach za pośrednictwem sołtysów.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem o rzeczy, z którymi boryka się Ośrodek Kultury?

Anna Dzida poinformowała, iż w chwili obecnej w siedzibie Ośrodka Kultury zamontowana została klimatyzacja oraz dodatkowa skrzynka energetyczna.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy zamontowana klimatyzacja działa bez żadnych usterek?

Anna Dzida poinformowała, iż zamontowane zostały dodatkowe filtry.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem o plany Ośrodka Kultury na kolejne lata?

Anna Dzida poinformowała, iż chciałaby dokonać budowy dodatkowego piętra nad istniejącą salą widowiskową. Przeprowadzone zostały wstępne rozmowy z konstruktorem oraz badania wytrzymałości ścian.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób budowa dodatkowego piętra wpłynęłaby na akustykę sali widowiskowej?

Anna Dzida poinformowała, iż nic nie uległoby zmianie.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem, czy dokonane zostało rozeznanie cenowe związane z ewentualnym zadaniem?

Anna Dzida poinformowała, iż planowane będzie pozyskanie dofinansowania z PROW oraz z WFOŚ.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji zwrócił się z zapytaniem o wysokość wkładu własnego do planowanego zadania?

Anna Dzida poinformowała, iż wkład własny wynosiłby 40% całości zadania. Gdyby jednak udało się pozyskać również dofinansowanie z WFOŚ, wysokość wkładu wynosiłaby około 20% zadania. Dodała, iż dach Ośrodka Kultury  prędzej czy później wymagać będzie remontu.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem jakie oszczędności dla OK przyniosłoby zamontowanie na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej?

Anna Dzida poinformowała, iż w takim wypadku zostałyby zaoszczędzone koszty związane z ciepłem.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem o inne plany OK.?

Anna Dzida poinformowała, iż chciałaby postawić dodatkową wiatę oraz podium na Stadionie Miejskim, zlikwidować istniejące  wzniesienie na Stadionie, dzięki czemu zwiększyłaby się ilość miejsca do wynajęcia podczas organizowanych imprez.

Radny Wasilij Głuscow poinformował, iż w 2015 i 2016 roku nie było naboru wniosków o dofinansowanie z PROW. Zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z tym były ograniczenia w realizacji zadań i czy jest szansa na uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów?

Anna Dzida poinformowała, iż Ośrodek Kultury stara się uzyskać wszelkie możliwe zwroty z tytułu poniesionych kosztów. Dodała, iż w chwili obecnej z uwagi na brak programów z PROW, OK starać się będzie pozyskać środki finansowe z WFOŚ i NFOŚ na zadania związane z ekologią.

Katarzyna Mazur odnosząc się do wcześniejszej dyskusji nawiązała do pozycji sprawozdania finansowego dotyczącej przychodów netto. Poinformowała, iż przychody netto zawarte zostały w przychodach operacyjnych, natomiast do usług obcych zaliczone zostały: usługi remontowe, telekomunikacyjne, prawne, informatyczne, usługi związane z realizacją projektów.

Radna Anna Turska poinformowała, iż wzrost w w/w pozycji w stosunku do roku 2014 nastąpił o około 200 tys. zł.

Katarzyna Mazur poinformowała, iż wzrost usług związany był również z realizacją projektu Zabezpieczenia Populacji Żubrów, z ewidencją księgową. Dodała, iż w pełni zdaje sobie sprawę ze wzrostu kosztów w stosunku do 2014 roku.

Anna Dzida poinformowała, iż niekiedy bywa tak, iż koszty związane z honorarium dla gwiazdy za występ są niższe niż koszty związane z organizacją imprezy, są tzw. koszty około festiwalowe.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem, do kiedy Ośrodek Kultury ma podpisaną umowę na wywóz nieczystości?

Katarzyna Mazur poinformowała, iż Ośrodek Kultury ma zawartą umowę na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2015 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywniezaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2015 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywniezaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2015 rok.

 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  4  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
  w Mirosławcu za 2015 rok.

Na posiedzenie Komisji przybyła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu Krystyna Obara.

Radny Grzegorz Różycki pogratulował Krystynie Obara sukcesów, które odnosi Biblioteka Publiczna w Mirosławcu.

Krystyna Obara poinformowała, iż jest dumna ze wszystkich nagród i wyróżnień, które otrzymuje Biblioteka Publiczna, jednak najbardziej cieszy ją otrzymane wyróżnienie otrzymane z Województwa Zachodniopomorskiego za działalność Biblioteki. Dodała, iż wyłączenie Biblioteki spod struktur Ośrodka Kultury jak również wydanie książki o historii Mirosławca miało duże znaczenie dla rozwoju Biblioteki.

Katarzyna Mazur poinformowała, iż dużym plusem jest również zakup nowego księgozbioru.

Krystyna Obara poinformowała, iż biblioteka publiczna posiada w pełni elektroniczny katalog.

Radna Anna Turska dodała, iż cieszy ją fakt, że Biblioteka Publiczna nie nastawia się tylko na wypożyczenie książek, lecz stara się organizować między innymi spotkania literackie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem o audiobooki?

Krystyna Obara poinformowała, iż audiobooki zakupywane są w miarę posiadanych środków finansowych.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem o dalsze plany  związane z funkcjonowaniem Biblioteki Publicznej?

Krystyna Obara poinformowała, iż chciałaby z programu „Biblioteka +” uzyskać dofinansowanie między innymi na: remont dachu budynku biblioteki, wymianę mebli, modernizację oświetlenia i remont łazienek.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2015 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2015 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2015 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  5  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dotychczasowy Statut, który został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/152/2016 wymaga wprowadzenia zmian. Zmiany wynikają  między innymi z utworzenia przez Radę Miejską dwóch nowych sołectw (Kalinówka i Mirosławiec Górny), jak również zmian techniczno –organizacyjnych. Wobec faktu, iż statutu od momentu jego uchwalenia zmieniany był trzykrotnie proponuje się jego ujednolicenie i uchwalenie wg proponowanego projektu uchwały.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Na posiedzenie Komisji przybyła Katarzyna Fajger Kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej.

Katarzyna Fajger poinformowała, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Dodała, iż zmiany wprowadzone do niniejszego projektu uchwały wynikają ze zmian przepisów prawnych.

Radna Anna Turska poinformowała, iż  jest to uchwała porządkująca stan prawny.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 7   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z uwagi na zainteresowanie dzierżawców wykupem działek, podjęcie uchwały jest zasadne, ponieważ przyczyni się do ujednolicenia stanu prawnego zespołów garaży.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, co w sytuacji kiedy to dzierżawcy nie wyrażą zainteresowania  pierwokupem garaży?

 Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ze strony mieszkańców Mirosławca Górnego pojawiło się zainteresowanie wykupem.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  8  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 38.266,00 zł z tytułu: odszkodowania za zniszczenie mienia gminnego w kwocie 11.500,00 zł, zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu w kwocie 19.887,00 zł, zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w kwocie 6.879,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki budżetowe w kwocie 265.112,00 zł z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika na ulicy Polnej w Mirosławcu w kwocie 1.230,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Jabłonkowo w kwocie 1.230,00 zł, zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015, których termin wydatkowania upływa  w dniu 30.06.2016 r. w kwocie 66.821,00 zł, zadanie pn. Modernizacja i przebudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego (zmiana sposobu przesyłu danych z radiowego na światłowodowy oraz wymiana urządzeń i systemu) w kwocie 23.000,00 zł, wykonanie sieci komputerowej w budynku ZS w Mirosławcu – nowe zadanie realizowane przez jednostkę w kwocie 60.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót i montaż urządzeń na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku UM w Mirosławcu w kwocie 46.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej oraz ustalenie linii brzegowej na nowe zadanie pn. Budowa slipu  i pomostu do obsługi jednostek pływających nad jeziorem Kosiakowo w kwocie 22.565,00 zł. Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r. w kwocie 24.032,50 zł.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu.

 • zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę  finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę  finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

Ad.5

Zapoznanie się:

 1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji wspólnej zostali zapoznani ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok.

 1. z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec,

 

Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja Gospodarki i Budżetu zapoznała się z  Uchwałą Nr XXXV.132.Z.2016  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza  Mirosławca  sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2015 rok – opinia pozytywna.

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym działu budżetu 700 tj. gospodarka gruntami, dotyczącym kwot przekazanych na remonty.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż dochody nie są odzwierciedleniem wydatków.

 Radna Anna Turska poinformowała, iż wzrost w dochodach w dziale gospodarki gruntami nastąpił o około 140 tys. zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w/w kwota jest znaczną  kwotą pochodzącą z zaległości z czynszów komunalnych.

Radna Anna Turska poinformowała, iż tylko niewielka część z kwoty 140 tys. zł została przekazana na cele remontowe.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota , która wpływa do budżetu jest przeznaczana nie tylko na cele remontowe, lecz również na inne niezbędne zadania.

Radna Anna Turska poinformowała, iż przez cały czas jest mowa o braku środków finansowych w budżecie Gminy.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż w budżecie  kwoty przekazywane są na różne zadania, nie tylko na jeden dział, lecz na całość zadań zawartych w budżecie.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o plan remontów mieszkań komunalnych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie można przeprowadzić remontu w budynku komunalnym  w momencie, kiedy brak jest zgody wszystkich właścicieli. Małe remonty przeprowadzane są pod koniec roku, kiedy znana jest kwota środków do dyspozycji.

Radna Anna Turska zwróciła uwagę na niewydatkowane w całości środki finansowe z Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodała również, iż dotacje  przekazywane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie zostały wydatkowane w całości. Zwróciła się z zapytaniem, czy organizacje pozarządowe zostały poinformowane o możliwości  skorzystania z zapisów art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż dotację w całości nie wykorzystał Punkt Przedszkolny Akademia Malucha. Wysokość wydatkowania dotacji uzależniona jest od ilości dzieci przebywających w punkcie.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dlaczego środki finansowe z dotacji nie zostały  wydatkowane z upływem roku kalendarzowego?

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poinformował, iż niepubliczne punkty przedszkolne rozliczają się w formie miesięcznych okresów rozliczeniowych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gdyby wszystkie środki finansowe wydatkowane były w danym roku, to nie byłoby wpływów do budżetu z tytułu wolnych środków.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poinformował, iż na budżet należy patrzeć jak na  jedną całość, a nie tylko na jeden dział.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wydatki z budżetu Gminy szacowane są na podstawie planowanych dochodów, następnie brana jest pod uwagę spłata rat kredytów  i poręczeń, a dopiero później następuje podział środków finansowych na poszczególne zadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż organizacje pozarządowe planując realizację zadań dokonują  zabezpieczenia środków finansowych  na cały rok.

Radny Grzegorz Różycki poinformował, iż z roku na rok środki finansowe zaplanowane w budżecie dla organizacji pozarządowych wzrastają.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż organizacje pozarządowe działają również na składkach członkowskich, pozyskanych z zewnątrz dofinansowań.

 1. ze sprawozdaniem finansowym,

Członkowie Komisji wspólnej zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok.

 1. z informacją o stanie mienie gminy,

W dalszej kolejności członkowie Komisji Polityki Społecznej oraz Gospodarki i Budżetu zapoznali się z informacja na temat stanu mienia Gminy.

Informacja na temat stanu mienia Gminy stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 1. wypracowanie stanowisk  komisji.

Następnie poszczególne Komisje przystąpiły do wypracowania stanowisk w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok.

Komisja Polityki Społecznej: 3 głosy za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2015 rok.

Komisja Gospodarki i Budżetu: 6 głosów za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2015 rok.

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015  rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  14  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 15   do niniejszego protokołu.

Ad.6

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w dalszym ciągu brak jest oznakowania ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 10 na ulicy Wolności w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż znaki zostaną ustawione w terminie do 24 czerwca br.  Ponadto nawierzchnia asfaltu na ulicy Wolności przy sklepie Biedronka zostanie wykonana do końca czerwca br.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z wnioskiem o naprawę uszkodzonego witacza na drodze krajowej nr 10 na ulicy Wolności przy myjni samochodowej przy wyjeździe z miasta w kierunku m. Kalisz Pomorski.

Radna Anna Turska zwróciła się z propozycją ponownego ustawienia fotoradaru na drodze krajowej nr 10 w okolicy m. Piecnik z uwagi na częste wypadki samochodowe we wskazanym powyżej miejscu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po serii wypadków na drodze krajowej nr 10 w okolicy m. Piecnik odbyło się spotkanie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policji. W wyniku spotkania  dokonana zostanie wymiana nawierzchni drogi na odcinku 1 km  na zakrętach. Ponadto złożony został wniosek o uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości na odcinku od zjazdu do m. Toporzyk do przystanku autobusowego w m. Piecnik przy drodze nr 10.  

Ad.7

Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 14.45 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Gospodarki i Budżetu.

Protokołowała:                                 Przewodniczący  wspólnego posiedzenia Komisji:

Lidia Cybulska                                            Piotr Suchojad

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 11-10-2016 11:24:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 20-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-10-2016 11:24:02