Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia ...... października 2016 r.
w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 446),  art. 17 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 716) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.. U. z 2015 r., poz. 613, zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i poz. 1215, z 2015 r. poz. 251, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649 i poz. 1923 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 615, poz. 846 i poz. 1228, M. P. z 2015 r. poz. 722 i poz. 723) oraz uchwały Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia  18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego  z 2008 r., Nr 87, poz. 1839) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:
1) wprowadza opłatę miejscową;
2) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
4)  zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;
 5)  wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej  oraz określa szczegółowy  zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.
§ 2.  Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia  18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego  z 2008 r., Nr 87, poz. 1839) .
§ 3.  Opłata miejscowa wynosi 2,17 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 4.  Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek  bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020, z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. 1.Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2.   Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych  w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Drzewoszewo, Orle, Piecnik i Mirosławiec.
3.   Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym :
1) osobom fizycznym:
a) Wandzie i Tadeuszowi  Niedźwiedź
b) Wioletcie i Dariuszowi Woźniak
c) Alicji i Marianowi Woźniak
d) Cecylii i Marianowi Wilk
e) Genowefie i Ryszardowi  Ciepielewskim
f) Irenie Protić
g) Jolancie Szulc
h) Grażynie i Zdzisławowi Kugiel
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej:
a) Spółce Philips Lighting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Pile;
b) Wytwórni Podkładów Strunobetonowych  S.A. z siedzibą w Mirosławiu Ujskim;
c) Klubowi Żeglarskiemu KLIWER z siedzibą w Pile;
§ 6.  Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokość 25 % zainkasowanych
i terminowo odprowadzonych opłat.
§ 7.  Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 8.  Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób,
o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do  uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
- łączną kwotę  opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.
§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przewiduje wprowadzenie na terenie gminy i miasta Mirosławiec opłaty miejscowej.
Nadanie przez art. 9 pkt 11 lit.a ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) nowego brzmienia art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:Dz. U z 2016 r., poz. 716) z dniem 1 stycznia 2016 r.  wprowadza możliwość fakultatywnego  poboru opłaty miejscowej. Poprzez nowe brzmienie art. 19 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada zyskała możliwość zobowiązania inkasentów opłaty miejscowej do prowadzenia ewidencji osób mających obowiązej jej zapłaty oraz określenia zakresu danych jakie powinny się w takich ewidencjach znajdować. Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej przewiduje stawkę w wysokości 2,17 zł za każda rozpoczętą dobę i nie przekracza granicy górnej  stawki kwotowej tj. 2,17 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P.z 2016 r., poz. 779).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-10-2016 12:27:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 18-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:05:17