Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca z dnia 19 października 2016 r. w sprawie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki zdrowia pn. ?Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci?

Ogłoszenie konkursu ofert
Burmistrz Mirosławca
ogłasza konkurs ofert
na realizację zadania w zakresie profilaktyki zdrowia pn. „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci”


1. Nazwy zadania : „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci”
2. Przedmiot konkursu obejmuje badania stomatologiczne:
1) dzieci i młodzież bez względu na wiek uczęszczające do:
a) Zespołu Szkół w Mirosławcu ok. 503 uczniów,
b) Zespołu Szkół w Piecniku, ok. 109 uczniów
2) dzieci 6 letnie uczęszczające do Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym - ok. 37 dzieci.
3. Adresaci zadania: ok. 649 dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjum, oddziału zerowego oraz przedszkola uczęszczających do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec. Ostateczna liczba dzieci objętych programem uzależniona jest od imiennych deklaracji złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.
4. Zakres zadania:
1) przeprowadzenie przeglądu jamy ustnej u dzieci,
2) ocena stanu uzębienia dzieci przebadanych,
3) przekazanie na piśmie informacji dla rodziców/prawnych opiekunów o stanie uzębienia z zaleceniami dalszego postępowania,
4) sporządzenie dla Urzędu Miejskiego w Mirosławcu sprawozdania z realizacji zadania.
5. Miejsce i czas wykonywania badań: gabinet dentystyczny w Zespole Szkół w Mirosławcu, ul. Wolności 21, poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 15.00.
6. Adresaci konkursu: Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638), uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem.
7. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
8. Termin realizacji zadania - rozpoczęcie realizacji może nastąpić od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2016 r.
9. Warunki składania oferty:
1) Oferta na realizację zadania powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 85 Burmistrza Mirosławca z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki zdrowia pn. „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci” oraz powołania komisji konkursowej do wyboru ofert.
2) Wraz z formularzem ofertowym należy przedłożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
b) kopia aktualnego wypisu podmiotu wykonującego działalność leczniczą do właściwego rejestru,
c) kopia statutu (bądź innego dokumentu potwierdzającego formę organizacyjną)
d) wykaz zasobu kadrowego biorącego udział w realizacji  zadania objętego konkursem,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób przeprowadzających badania objęte konkursem,
f) oferowaną cenę jednego badania zgodnie z formularzem oferty.
3) Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
4) Oferta powinna zostać sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.
5) Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez osoby upoważnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
10. Termin i miejsce składania ofert:
1) Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w 1 egzemplarzu za pośrednictwem poczty, lub osobiście w:
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
w terminie do dnia 4.11.2016 roku do godz.13.30
2) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco:
- „Oferta na realizację zdrowia pn. „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci”
- nazwa i adres podmiotu,
3) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty do organizatora konkursu).
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 dni od dnia otwarcia ofert
5) Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 101 i na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/2596141 Katarzyna Fajger.
6) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej niezwłocznie po zakończeniu procedury konkursowej
INFORMACJE DODATKOWE DLA OFERENTÓW:
1) Oferta sporządzona wadliwie albo niekompletna co do zestawu dokumentów lub informacji oraz złożona przez podmiot nieuprawniony pozostaje bez rozpatrzenia.
2) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, negocjacji ceny wybranej oferty oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.
Uwagi:Finansowane będą działania nieobjęte kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

FORMULARZ OFERTOWY

………………………………..

(pieczęć oferenta)

Oferta na realizację zadania w zakresie profilaktyki zdrowia pn. „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci” w 2016 roku

 

 

I. Dane o Oferencie:

 

1. Pełna nazwa:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

….…………………………………………………………………………………………………………

2. Adres ....................................................................................................................................................................

 

tel...............................................fax............................................email:.....................................................

 

3. Numer wpisu do rejestru podmiotu leczniczego (proszę załączyć aktualne wyciągi z rejestru):

 

…………………………………………………………………………………………………………...

 

4. NIP: ......................................................................................................................................................

 

5. Regon: ..................................................................................................................................................

6. Numer rachunku bankowego:

………………………………………………………………………………………………..…...

 

7. Osoba odpowiedzialna za realizację zadań objętych konkursem ofert (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego):

 

……………………………………………………………………………………………………………

8. Osoba odpowiedzialna za finansowe rozliczenie programu (imię i nazwisko, nr telefonu):

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

9. Osoba/y upoważnione do podpisania umowy na realizację programu:

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

II. Zasoby kadrowe biorące udział w realizacji zadania:

 

Sumaryczna liczba personelu:              ………….…………………………………………………

 

Sumaryczna liczba etatów:                                ………………………………………………………………

 

 

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe

Rola w realizacji programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kalkulacja kosztów realizacji zadania:

 

Cena jednostkowa oferowanych usług

 

…………………………………………………

Koszt całkowity badań (liczba badań x cena jednostkowa)

............................................................................

 

 

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..…...

……………………………………………………………………………………………..……...

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………

                                                                                                                           (podpis i pieczątka osoby upoważnionej   do reprezentowania oferenta)

 

Jednocześnie oferent oświadcza, że:

 1. wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
 2. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert.
 3.  Spełniam wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniun konkursu ofert.
 4. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
 5. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac i czynności.
 6. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem w przeprowadzaniu badań będących przedmiotem niniejszego postępowania, a także posiadam potencjał ekonomiczny
  i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zamówienia.
 7. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

………………………………………………

                                                                                                                   (podpis i pieczątka osoby upoważnionej   do reprezentowania oferenta)

 

 

Załączniki:

 1. Kserokopia dokumentu dotyczącego statusu prawnego oferenta(np. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).
 2. Kserokopia wpisu do właściwego rejestru/ewidencji zakładów opieki zdrowotnej.
 3. Kserokopia statutu (bądź innego dokumentu potwierdzającego formę organizacyjną)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób, które będą realizowały świadczenia wymienione w pkt. II oferty.
 5. inne informacje, które oferent chce przedstawić (np. rekomendacje, dotychczasowe osiagnięcia, dokementacja prasowa dotycząca działaności itp.).

Załączniki do pobrania

1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 54KB) 2016-10-19 14:56:06 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-10-2016 14:56:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 19-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 19-10-2016 14:56:06