ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

ZARZĄDZENIE NR 86

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie: art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1774. ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w EXTRA WAŁCZ , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 86

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 października 2016 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na terenie gminy i miasta Mirosławiec

 

I

1. Księga wieczysta KO1W/00042074/9

2. Działki nr 155/1 położone w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3. Powierzchnia działki 209 m2.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomości w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec figurowały jako istniejąca ulica zbiorcza do adaptacji w planie.

6. Forma sprzedaży – własność – bez przetargu – działka uzupełniająca na rzecz właścicieli działki o nr 156/6

7. Wartość nieruchomości  - 7.754 zł.

Dokumentacja               - 519 zł.

II

1. Księga wieczysta KO1W/00027885/6.

2. Działka nr 66 położona w miejscowości Bronikowo, obręb nr 0029.

3. Powierzchnia 0,5166 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7. Cena wywoławcza 13.500 zł. słownie : trzynaście tysięcy pięćset gr 00.

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej

III

1. Księga wieczysta KO1W/00038392/3.

2. Działka nr 18/3 położona w miejscowości Jadwiżyn, obręb nr 0031.

3. Powierzchnia 0,32 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7. Cena wywoławcza 9.000 zł. słownie : dziewięć tysięcy gr 00.

8.  Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

IV

1. Księga wieczysta KO1W/00038392/3.

2. Działka nr 18/5 położona w miejscowości Jadwiżyn, obręb nr 0031.

3. Powierzchnia 0,30 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7. Cena wywoławcza 8.500 zł. słownie : osiem tysięcy pięćset gr 00.

8.  Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 86.pdf (PDF, 18KB) 2016-10-24 14:04:43 68 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 24-10-2016 14:04:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 21-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 24-10-2016 14:04:43