UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2016 r. poz. 4370

Uchwała Nr XXIII/188/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 446 i 1579),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 716 i 1579) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy i miasta Mirosławiec : 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych: 

- zabudowanych budynkami mieszkalnymi – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni, 

- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie  stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-11-2016 08:06:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:27:26