UCHWAŁA NR XXIII/194/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 r.

Dz. Urz. Zachpom. 2016 r. poz. 4060

Uchwała Nr XXIII/194/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 216.765,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 436.006,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/183/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2016 r. Ustala się plan przychodów budżetu stanowiący załącznik nr 3.

§ 4. Przyznaje się dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Lubnie na prace konserwatorskie przy zabytku w celu odnowienia (renowacji) drewnianych drzwi wewnętrznych w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Jabłonowie w kwocie 8.610,00 zł.

§ 5. Zwiększa się dotacje podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 16.000,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 23.369.079,03 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.561.892,08 zł,

b) wydatkami w kwocie 24.921.182,15 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.561.892,08 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.552.103,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/194/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/194/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/194/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2016 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/194/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2016 r.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 216.765,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej  na nowe zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki„ (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 51.000,00 zł,

-  sporządzenie oceny analizy efektywności kosztorysowej, która stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie kontynuowane pn. "Budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" (zmiana nazwy zadania tj. połączenie dwóch zadań w jedno w związku z wnioskiem aplikacyjnym) (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,

-  sporządzenie oceny analizy efektywności kosztorysowej, która stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,

- wykonanie robót i nadzór inwestorski na zadanie pn. "Przebudowa chodników na ul. Wąskiej w Mirosławcu" (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 25.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu„ (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 44.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na nowe zadanie pn. „Przebudowa pomostu nad jeziorem Bytyń Wielki w Drzewoszewie" (rozdział 63095 § 6050) w kwocie 45.000,00 zł,

- wykonanie wniosku o dofinansowanie zadania oraz Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej" (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 9.415,00 zł,

- zakup dekoracji świetlnej w postaci choinki (rozdział 90095 § 6060) w kwocie 20.000,00 zł,

- wykonanie wniosku o dofinansowanie zadania oraz Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej" (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 16.200,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 października 2016 r. w kwocie 436.006,00 zł z tego na:

- wykonanie wniosku o dofinansowanie zadania oraz Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej" (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 6.785,00 zł,

- wykonanie materiałów promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w kwocie 3.800,00 zł,

- zakup energii (rozdział 75095 § 4260) w kwocie 24.890,00 zł,

- zakup poduszki wysokociśnieniowej V12 dla OSP Piecnik (rozdział 75412 § 6060) w kwocie 4.700,00 zł,

- zmiana nazwy zadania z "Przebudowa łazienek, pomieszczeń dydaktycznych, szatniowych i gospodarczych, ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku ZS w Mirosławcu„ na ”Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" wynika z dostosowania nazwy zadania jaka została podana we wniosku o dofinansowanie (rozdział 80101 § 6050),

- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Zespołu Szkół w Piecniku (rozdziały 80101, 80103, 85401 § 4010) ogółem w kwocie 33.850,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 3020, 4010) ogółem w kwocie 178.500,00 zł,

- wykonanie I etapu zadania (wymiana źródeł światła) przy zadaniu pn."Modernizacja Instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku Samorządowego Przedszkola Słoneczko w Mirosławcu" (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 4.000,00 zł,

- zakup serwera sieciowego niezbędnego w MGOPS w Mirosławcu wraz z oprogramowaniem serwerowym oraz usługą wdrożenia oprogramowania dziedzinowego (rozdział 85219 § 6060) w kwocie 25.000,00 zł,

- zmianę klasyfikacji budżetowej przy zadaniu pn. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Mirosławcu (odcinek od ul. Nowej do ul. Polnej) (na rozdział 90001 § 6060) w kwocie 59.000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne kontynuowane pn."Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego" (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 70.871,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) w kwocie 16.000,00 zł,

- przyznanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Lubnie na prace konserwatorskie przy zabytku w celu odnowienia (renowacji) drewnianych drzwi wewnętrznych (3 szt.) w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Jabłonowie (rozdział 92120 § 2720) w kwocie 8.610,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 216.765,00 zł do kwoty 2.217.656,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 

 

Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-11-2016 08:15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:26:02