Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia lini komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina i Miasto Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina i Miasto Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i art 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina i Miasto Mirosławiec jako organizator przewozów o charakterze użyteczności publicznej organizuje gminne przewozy pasażerskie, podejmuje odpowiednie działania związane z organizacją tych przewozów.
§ 2. Określa się linię komunikacyjną: połączenie miasto Mirosławiec - miejscowość Orle, gm. Mirosławiec, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy i miasta Mirosławiec w gminnym przewozie pasażerskim. Wielkość planowanego rocznego przebiegu w powyższym połączeniu wyniesie 8.064km.
§ 3. Ustala się, że wybór operatora w gminnym przewozie pasażerskim nastąpi na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm.), w trybie bezpośredniego zawarcia umowy z wyłonionym operatorem.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm.).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie:

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm.) samorząd gminny ma być organizatorem publicznych przewozów zbiorowych. Gmina i Miasto Mirosławiec jako organizator przewozów o charakterze użyteczności publicznej organizuje gminne przewozy pasażerskie, podejmuje odpowiednie działania związane z organizacją tych przewozów.
W związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Wałczu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wałeckiego na lata 2016 - 2026", który określa między innymi linie komunikacyjne dotyczące miejscowości na terenie gminy i miasta Mirosławiec, poza linią komunikacyjną: m. Mirosławiec - Orle, gm. Mirosławiec Rada Miejska zobowiązana jest do wyznaczenia gminnego przewozu pasażerskiego na ww. linii.
Z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm.) wynika, iż linie ujęte w planie innego szczebla samorządu terytorialnego nie mogą być określane wielokrotnie. W planowanym nowym systemie publicznego transportu zbiorowego Gmina i Miasto Mirosławiec, jako organizator przewozów będzie miała obowiązek wyłonienia operatora realizującego zadanie przewozu.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-11-2016 07:59:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 21-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:04:39