Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 listopada 2016 r.
o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 poz.446, 1579), art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1610) oraz uchwały Nr 76 Rady Ministrów z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ( M.P. z 2014 r. poz. 445) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 26 marca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom. z 2007 r. Nr 59, poz. 945), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 2 pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"5) osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.„
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Ministrów ustanowiła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020, w którym m.in. określono kierunki działań w zakresie udzielania pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Jednym z tego rodzaju działań wymienionych w tymże Programie jest tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych.
Uchwała Nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 26 marca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom. z 2007 r. Nr 59, poz. 945) na stan obecny zawiera następujące kryteria przyznawania lokali socjalnych:
1) osobom pozbawionym mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.
2) osobom, którym sąd w wyroku orzekającym o przymusowym opróżnieniu lokalu przyznał prawo do takiego lokalu,
3) osobom nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdującym się w niedostatku.
4) zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na katastrofalny stan techniczny.
W związku z tym, że w/w uchwała nie uwzględnia wśród kryteriów przyznawania mieszkań socjalnych zapisu dotyczącego osób dotkniętych przemocą w rodzinie proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-11-2016 08:06:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 21-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:04:31