Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 listopada 2016 r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje,
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/129 /2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 , wprowadza się następujące zmiany:
1) w Rozdziale V Cele strategiczne w zestawieniu Zadań Operacyjnych planowanych do realizacji w perspektywie roku 2025 w Programie Operacyjnym 5. Lepsze życie w Mirosławcu:
a)  po ppkt 5.11.1 dodaje się ppkt 5.11.2 w brzmieniu:
"5.11.2. Promowanie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców (realizacja programów zdrowotnych.)",
b)  po pkt 5.11 dodaje się pkt 5.12 w brzmieniu: "5.12.Poprawa komunikacji." oraz ppkt 5.12.1. w brzmieniu ”5.12.1.Działania w kierunku rewitalizacji linii kolejowej Choszczno-Mrosławiec-Złocieniec ( uruchomienie pasażerskich przewozów szynobusem)."
2) Rozdział VII otrzymuje brzmienie:
"VII. Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025.
W procesie realizacji Strategii wskazana  jest kontrola tego procesu oraz ocena uzyskanych efektów społecznych i gospodarczych, a także zmian w środowisku przyrodniczym.
Efektywna realizacja strategii wymaga więc kontrolowania skuteczności wdrażania przedsięwzięć.
Monitoring strategii umożliwi więc:
1) bieżącą ocenę realizacji programów i zadań oraz osiągania celów,
2) prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji,
3) dokonanie bieżących korekt i poprawek,
4) podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych.

Monitorowanie stopnia realizacji celów Strategii będzie odbywało się poprzez cykliczne zbieranie danych ilościowych oraz informacji jakościowych, ocenę ewentualnych rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i osiągniętymi rezultatami w ramach monitoringu, wskazanie propozycji zmian, zakończone sprawozdaniem.

Sprawozdanie z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 będzie składane przez Burmistrza Mirosławca Radzie Miejskiej w Mirosławcu co 3 lata, do końca 31 marca."
-  [Zakończenie nowelizacji aktu]
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Strategia Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 przyjęta została przez Radę Miejską w Mirosławcu uchwałą Nr XIV/129/2015 w dniu 29 grudnia 2015 roku. Po przeprowadzaniu spotkań z mieszkańcami gminy Mirosławiec w roku 2016, które m.in. dotyczyły Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec, proponuje się wprowadzić do jej treści zapisy dotyczące rewitalizacji linii kolejowej na trasie Choszczno-Mirosławiec-Złocieniec oraz zapisy dotyczące profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców.
Odnośnie zmiany treści Rozdziału VII "Zarys zasad wdrażania strategii, kryteria selekcji projektów" proponuje się zmianę treści całego rozdziału poprzez nadanie nowego brzmienia dotyczącego monitoringu realizacji Strategii. Dotychczasowe zapisy w/w rozdziału dotyczyły głównie opracowywania i wdrażania programów operacyjnych, które są odbiciem rozwiązań realizowanych przez Gminę od 2016 r. projektów z formuły budżetu obywatelskiego w innej formie. Wobec powyższego proponuje się pozostanie przy formule budżetu obywatelskiego i odstąpienie od rozwiązań przyjętych w Rozdziale VII Strategii. Wprowadzenie zapisów dotyczących monitoringu Strategii pozwoli na okresową ocenę realizacji zadań zapisanych w niniejszym dokumencie.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 21-11-2016 08:12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 21-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:04:22