Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 77 pkt. 7 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyznaje się w roku budżetowym 2016 dotację w kwocie 8 610,00 zł. na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod pozycją A-1204, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wnioskodawca

Obiekt

Nr rejestru zabytków

Cel dotacji

Kwota dotacji
(zł. brutto)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Lubnie, w imieniu której działa Proboszcz Parafii ks. Tadeusz Winnicki

Kościół filialny pw. św. Jadwigi w Jabłonowie

A-1204

zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku

8 610,00
(co stanowi
100 %
kosztów
wykonania
zadania)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Postanowienia Uchwały nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską w Mirosławcu obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na w/w cele w danym roku budżetowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytku, będącego świadectwem historii naszego regionu, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta podstawę do dysponowania środkami publicznymi. Wskazane w uchwale prace konserwatorskie przy Kościele filialnym pw. św. Jadwigi w Jabłonowie mają charakter prac zmierzających do zachowania wewnętrznego stanu zabytku a także poprawy jego wizerunku estetycznego oraz waloru zabytkowego. Po konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie ustalono, iż planowane prace tj. odnowienie (renowacja) drewnianych drzwi wewnętrznych (3 szt.) są zgodne z art. 77 pkt 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i mają na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku. Przedmiotowe drzwi są trwale związane z murem zabytku przez co należy je traktować jako stały element wnętrza obiektu nadającego jemu ogólnego charakteru.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-11-2016 12:34:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 22-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 15:02:32