UCHWAŁA NR XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2016 r. poz. 4371

Uchwała Nr XXIII/189/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 446 i 1579),  art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 716 i 1579) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy i miasta w Mirosławiec: 

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 792,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.181,00 zł 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.334,00 zł 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.736,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.761,00 zł 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.878,00 zł 

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 806,00 zł ;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby  miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 921,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.001,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/109/2015 z dnia 28 października 2015 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/189/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2016 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 

Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inny system zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

 

 

 

12 

13 

1.131,00

1.195,00

13 

14 

1.195,00

1.319,00

14 

15 

1.319,00

1.446,00

15 

 

1.383,00

1.597,00

Trzy osie 

 

 

 

12 

17 

1.196,00

1.257,00

17 

19 

1.257,00

1.383,00

19 

21 

1.383,00

1.547,00

21 

23 

1.574,00

1.761,00

23 

25 

1.761,00

2.011,00

25 

 

2.011,00

2.011,00

Cztery osie i więcej 

 

 

 

12 

25 

1.597,00

1.761,00

25 

27 

1.761,00

1.887,00

27 

29 

2.011,00

2.137,00

29 

31 

2.137,00

3.072,00

31 

 

2.137,00

3.072,00

 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/189/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2016 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 

Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

 

 

 

12 

18 

1.698,00

1.761,00

18 

25 

1.761,00

1.824,00

25 

31 

2.011,00

2.202,00

31 

 

2.202,00

2.374,00

Trzy osie i więcej

 

 

 

12 

40 

2.202,00

2.374,00

40 

 

2.894,00

3.072,00

 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/189/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2016 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 

Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 

 

 

 

12 

18 

755,00

792,00

18 

25 

792,00

881,00

25 

 

881,00

944,00

Dwie osie 

 

 

 

12 

28 

1.081,00

1.195,00

28 

33 

1.131,00

1.257,00

33 

38 

1.635,00

1.761,00

38 

 

1.887,00

2.011,00

Trzy osie i więcej 

 

 

 

12 

38 

1.207,00

1.257,00

38 

 

1.635,00

1.761,00

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-11-2016 09:11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 29-11-2016 09:11:52