UCHWAŁA NR XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025

Uchwała Nr XXIV/199/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje,

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/129 /2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 , wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale V Cele strategiczne w zestawieniu Zadań Operacyjnych planowanych do realizacji w perspektywie roku 2025 w Programie Operacyjnym 5. Lepsze życie w Mirosławcu:

a) po ppkt 5.11.1 dodaje się ppkt 5.11.2 w brzmieniu: "5.11.2. Promowanie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców (realizacja programów zdrowotnych.)",

b) po pkt 5.11 dodaje się pkt 5.12 w brzmieniu: "5.12.Poprawa komunikacji." oraz ppkt 5.12.1. w brzmieniu ”5.12.1.Działania w kierunku rewitalizacji linii kolejowej Choszczno-Mrosławiec-Złocieniec ( uruchomienie pasażerskich przewozów szynobusem)."

2) Rozdział VII otrzymuje brzmienie: "VII. Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025. W procesie realizacji Strategii wskazana  jest kontrola tego procesu oraz ocena uzyskanych efektów społecznych i gospodarczych, a także zmian w środowisku przyrodniczym.  Efektywna realizacja strategii wymaga więc kontrolowania skuteczności wdrażania przedsięwzięć.  Monitoring strategii umożliwi więc:

1) bieżącą ocenę realizacji programów i zadań oraz osiągania celów,

2) prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji,

3) dokonanie bieżących korekt i poprawek,

4) podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych. Monitorowanie stopnia realizacji celów Strategii będzie odbywało się poprzez cykliczne zbieranie danych ilościowych oraz informacji jakościowych, ocenę ewentualnych rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i osiągniętymi rezultatami w ramach monitoringu, wskazanie propozycji zmian, zakończone sprawozdaniem. Sprawozdanie z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 będzie składane przez Burmistrza Mirosławca Radzie Miejskiej w Mirosławcu co 3 lata, do końca 31 marca."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-11-2016 09:39:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:24:42