Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 28.09.2016 r.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 28 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 12.00- 14.45

 

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

 1. Praca w ramach poszczególnych komisji:
 • Komisja Polityki Społecznej: 28 września 2016 r. godz. 12.00:
 • informacja dotycząca wyników egzaminówgimnazjów i 6-klasistów w ZS w Mirosławcu i w ZS w Piecniku w 2015 roku w kontekście realizacji programu naprawczego.
 1. Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji: 28 września 2016 r. godz. 13.00
 2. Stwierdzenie quorum.
 3.  Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2016 roku- wypracowanie stanowisk Komisji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.   
 8. Praca w ramach poszczególnych komisji:
 • Komisja Gospodarki i Budżetu:
 • rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.

Ad.1 Praca w ramach poszczególnych komisji:

 • informacja dotycząca wyników egzaminówgimnazjów i 6-klasistów w ZS w Mirosławcu i w ZS w Piecniku w 2015 roku w kontekście realizacji programu naprawczego.

Na posiedzenie komisji przybyły: Dyrektor ZS w Mirosławcu Krystyna Górniak oraz Dyrektor ZS w Piecniku Katarzyna Pierzchała.

W/w informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska poinformowała, iż w otrzymanej informacji z ZS w Mirosławcu jest zapis w brzmieniu: „Klasy drugie gimnazjum, które zostały objęte „Programem poprawy efektywności kształcenia” będą pisały egzamin gimnazjalny na wiosnę 2018 r. i dopiero wtedy można będzie ocenić skuteczność działań. Z kolei w ZS w Piecniku efekty będą mogły zostać ocenione w 2017 r.

Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż w 2017 r.  będą mogły zostać ocenione efekty wyników z egzaminów matematyczno-przyrodniczych, a w 2018 r. wyniki z egzaminów humanistycznych.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w obu tabelach dotyczącej skali ocen podane są daty z 2015 r.

Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż w drugiej tabeli powinien zostać wpisany 2016 rok. Tabele dotyczą rozkładu wyników procentowych i punktowych.

Krystyna Górniak poinformowała, że istnieje 9 czynników standaryzowanych. Dla każdego z przedmiotów egzaminacyjnych jest inny rozkład.

Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż widełki, które znajdują się w punktacji ustalone są przez Komisję Egzaminacyjną.

Krystyna Górniak poinformowała, iż wyniki procentowe nie zawsze przekładają się na punktację. Ponadto podniesienie tzw. staninu nie oznacza, że szkoła osiągnęła wysokie wyniki z egzaminów. Dodała, iż uczniowie posiadający orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie zawsze piszą egzaminy na indywidualnych arkuszach dostosowanych pod ich potrzeby.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w informacji z ZS w Mirosławcu  zawarty został zapis, że klasy zostały doposażone w sprzęt audiowizualny. Zwróciła się z zapytaniem, czy wszystkie klasy zostały doposażone?

Krystyna Górniak poinformowała, iż komputery zostały zakupione do wszystkich klas, natomiast rzutniki znajdują się w większości klas. Dodała, iż w miarę posiadanych środków finansowych brakujące rzutniki zostaną dokupione.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o realizację kontraktu samorządowego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do 10 listopada br. jest termin składania wniosków w ramach kontraktu samorządowego.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w informacji na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2016 roku wydatki w ramach doskonalenia nauczycieli są na poziomie 24%.

Krystyna Górniak poinformowała, iż środki finansowe na dokształcanie nauczycieli zostaną wykorzystane w II połowie 2016 r. Ponadto część szkoleń w I półroczu br. opłacona została ze środków z budżetu z 2015 r.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż w Gimnazjum w Mirosławcu często zmieniają się nauczyciele.

Krystyna Górniak poinformowała, iż Dyrektor placówki ma obowiązek  zapewnić nauczanie. Nauczyciel fizyki przebywa w chwili obecnej na urlopie macierzyński, natomiast nauczyciel chemii odszedł na emeryturę. Dodała, iż nie może udzielić 100% pewności, że nauczyciel danego przedmiotu będzie wykładał przedmiot przez cały czas, ponieważ nie ma wpływu na czynniki ludzkie.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w gimnazjum w I półroczu jest więcej godzin lekcyjnych fizyki niż w II półroczu.

Krystyna Górniak poinformowała, iż z tzw. puli dyrektorskiej zwiększona jest ilość godzin przedmiotów z którymi uczniowie mają kłopot podczas egzaminów.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym subwencji oświatowej na klasy „0”.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż subwencja oświatowa przeliczana jest na podstawie wskaźników. Dodała, iż w chwili obecnej Gmina oczekuje na otrzymanie informacji na temat subwencji.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w obecnym roku szkolnym jest 40 pierwszoklasistów.

Radny Mirosław Jaskulski zwrócił się z zapytaniem o ilość 6-latków w pierwszej klasie szkoły podstawowej?

Krystyna Górniak poinformowała, iż w Szkole Podstawowej w Mirosławcu jest 6 uczniów, którzy jako 6-latki rozpoczęli naukę w klasie pierwszej.

Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż w Szkole Podstawowej w Piecniku jest czworo uczniów 6-letnich.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy w związku z reformą oświatową cała podstawa programowa ulegnie zmianie?

Krystyna Górniak poinformowała, iż od 2017 roku ma obowiązywać nowa podstawa programowa od klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Radny Mirosław Jaskulski poinformował, iż nie tylko Gmina Mirosławiec boryka się z problemem  reformy oświatowej.

Krystyna Górniak poinformowała, iż w Gminie Mirosławiec funkcjonują Zespoły Szkół. Gorsza sytuacja jest w szkołach, gdzie są  tylko gimnazja. Dodała, iż najtrudniejszym problemem będą kwestie finansowe.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o kwotę w wysokości 131.000,00 zł  zawartą w wydatkach, w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest to kwota przeznaczona jest na wykonanie robót i nadzór inwestorski związany z modernizacją kotłowni w budynku ZS w Piecniku, w celu zamontowania pompy ciepła na ciepłą wodę użytkową.

Radna Iwona Kłos zwróciła się z zapytaniem o samochód typu bus, którym dysponuje ZS  w Piecniku.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  auto z ZS w Piecniku zostanie skierowane do Ośrodka Kultury w Mirosławcu i to bus z OK  dowozić będzie dzieci do Wałcza.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o sprzęt rehabilitacyjny, który został przekazany do Niemieńska?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż to stowarzyszenie przekazało sprzęt do Niemieńska.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Komisji Anna Turska podziękowała Dyrektor ZS w Mirosławcu Krystynie Górniak oraz Dyrektor ZS w Piecniku Katarzynie Pierzchała za przybycie na posiedzenie Komisji i przedstawienie najważniejszych informacji.

O godz. 1235 Krystyna Górniak i Katarzyna Pierzchała opuściły posiedzenie Komisji Polityki Społecznej.

Ad.2

Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji Piotr Suchojad witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.3

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  12 radnych ( Komisja Polityki Społecznej -3 członków, nieobecny: Urszula Stanisławska, Stanisław Wiese; Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 członków, nieobecny: Józef Ryźlak, Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.4

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5

Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2016 roku- wypracowanie stanowisk Komisji.

W/w informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż obowiązek przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.  Przedstawiona informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. Poinformowała, iż budżet Gminy korygowany był 13 razy na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca. Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 15,05% tj. o kwotę 2.969.767,06 zł. i wyniosły ostatecznie 22.695.032,06 zł. Przychody budżetu w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosły 2 736 901,87 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  z lat ubiegłych.  Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 23,09% tj. o kwotę 4.402.371,06 zł  i wyniosły ostatecznie 23.462.083,18 zł. Planowany deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 1.432.604,00 zł tj. na dzień 30.06.2016 r. wynosił 767.051,12 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr XCVI.358.Z.2016 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Mirosławiec informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z w chwili obecnej wiadomo jest, że dla MGOPS-u zabraknie w listopadzie i grudniu środków finansowych  na wypłatę świadczenia z programu 500+. Miesięcznie kwoty wypłacane w ramach programu w Gminie Mirosławiec wynoszą około 350 tys. zł.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż plan nie może zostać przekroczony. MGOPS przez cały czas monitoruje wysokość posiadanych środków finansowych, ponieważ nie mogą wystąpić zaangażowania.

Radny Janusz Beer poinformował, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej pojawiły się odchylenia. Zwrócił się z zapytaniem co jest tego powodem?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż Gmina otrzymała mniejsze wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto dochód Gminy z tytułu  subwencji oświatowej został zmniejszony o kwotę 106.991,00 zł.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem na czym polegać będzie weryfikacja planów, z czego zostaną pokryte brakujące środki w budżecie jeśli chodzi o oświatę?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż na chwilę obecną nie wiadomo z czego zostaną pokryte braki.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem o powód przekroczenia planu założeń?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż powodem są nieplanowane odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, ilu w chwili obecnej nauczycieli przebywa na urlopie zdrowotnym?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż na urlopie zdrowotnym przebywa trzech nauczycieli.

Radny Stanisław Pilc poinformował, iż nastąpił wzrost ubezpieczeń.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do UM nie wpłynęły jeszcze polisy za ubezpieczenia.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o dochody majątkowe.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż są to dochody z tytułu sprzedaży działek, podpisania aktów notarialnych.

Radna Anna Turska zwróciła uwagę na wydatki w rozdziale oświata i wychowanie w UM w Mirosławcu wydatkowane zostało tylko 4,69% planu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż są to środki z dotacji na wychowanie przedszkolne. Kwota zrealizowana zostanie w II półroczu 2016 r.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w rozdziale Kultura fizyczna wykonanie jest na poziomie 65%.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż jest to w większości dotacje, które zostały już wykorzystane.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w rozdziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie jest na poziomie około 70%. Zwróciła się z zapytaniem, czy nie ma obaw, że do końca bieżącego roku dla Ośrodka Kultury zabraknie środków finansowych?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż ze strony Ośrodka Kultury pojawiła się deklaracja, że dodatkowe środki finansowe nie będą potrzebne.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w wydatkach majątkowych przy zadaniu dotyczącym budowy zjazdów publicznych na ulicy Polnej w Mirosławcu wpisana została informacja, że zadanie zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż informacja ta powinna zostać zawarta w wierszu poniżej.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w planach majątkowych zawarte zostało zadanie związane z monitoringiem wizyjnym w Mirosławcu Górnym. To samo zadanie zostało również zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. Zwróciła się następnie z zapytaniem o całkowity koszt rozbudowy monitoringu wizyjnego w Mirosławcu Górnym?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż modernizacja przesyłu to koszt około 20 tys. zł. ,jednak w wyniku wyładowań atmosferycznych uszkodzeniu uległy dwie kamery, a następnie rejestrator.

Radna Anna Turska poinformowała, iż łączna kwota modernizacji monitoringu według jej obliczeń to koszt około 40 tys. zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż prace związane z monitoringiem w Mirosławcu mają na celu lepszy przesył danych, natomiast w Mirosławcu Górnym poprawę jakości obrazu.

Radna Anna Turska poinformowała, iż  w 2011 roku planowany był wydatek związany z naprawą przepustu drogowego w Łowiczu Wałeckim. Zwróciła się z zapytaniem dlaczego zadanie zostało przesunięte?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  planowane było, że przepust zostanie wyremontowany w momencie naprawy drogi, jednak nie było osób chętnych do opracowania dokumentacji.

Radny Janusz Beer poinformował, iż zarówno na bloku nr 2 przy ulicy Spokojnej, jak i na bloku nr 22 przy ulicy Wolności nie działają kamery od monitoringu. Ponadto kamera zamontowana na budynku UM nie jest w stanie odczytać obrazu z odległości 20 m.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kamery zamontowane na blokach są już sprawne.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż na ulicy Spokojnej w Mirosławcu przy wiacie śmietnikowej cały czas pojawiają się odpady wielkogabarytowe. Zwrócił się z propozycją, aby postawić tam tablice informacyjną o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem skąd różnica pomiędzy planem wydatków a realizacją w dziale turystyka. Wykonanie jest na poziomie 27,48%.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwota zaplanowana na budowę slipu i pomostu do obsługi jednostek pływających nad jeziorem Kosiakowo nie została wydatkowana.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia zwrócił się  z zapytaniem o ewentualne przekształcenia związane z siecią szkół?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na terenie Gminy Mirosławiec funkcjonują Zespoły Szkół. Nie ma osobno szkoły podstawowej i gimnazjum. Dodał, iż trudno jest rozmawiać na temat reformy szkolnictwa, kiedy nie ma prawnych uregulowań związanych z podstawą programową.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia  zwrócił się z zapytaniem, czy po reformie szkolnictwa w Piecniku utworzone zostaną oddziały od 1 do 8?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż szkoły utrzymują się między innymi z subwencji oświatowych. Zmniejszenie oddziałów  spowoduje zmniejszenie subwencji, a Gmina będzie musiała dokładać więcej.

Radna Anna Turska poinformowała, iż należy  poczekać do pojawienia się nowej podstawy programowej. Zwróciła się z zapytaniem o koszt utrzymania budynku  szkoły w Piecniku?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest to kwota około 10% całkowitej kwoty funkcjonowania szkoły. Dodał, iż szkoła w Piecniku nie odbiega poziomem wyników
w nauce od ZS w Mirosławcu.

W związku z brakiem innych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2016 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2016 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2016 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za
 I półrocze 2016 r.

Ad.6

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększenie wydatków następuje w kwocie 480.327,00 zł z przeznaczeniem między innymi  na: przebudowę chodników na terenie Mirosławca Górnego w ramach I etapu robót i nadzoru inwestorskiego w kwocie 15.000,00 zł, opracowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na nowe zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa części budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z budową budynków gospodarczych i garażowych oraz zagospodarowaniem terenu” w kwocie 60.000,00 zł, opracowanie koncepcji w zakresie dostosowania budynku urzędu na potrzeby wykonania windy dla niepełnosprawnych na nowe zdanie pn „Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu” w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie robót i nadzór inwestorski na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w budynku ZS w Piecniku w celu zamontowania pompy ciepła na ciepłą wodę użytkową”   w kwocie 131.000,00 zł, wykonanie robót i nadzór inwestorski na zadanie „Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Mirosławcu” w kwocie 82.168,00 zł. Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2016 r. w kwocie 226.400,00 zł na takie zadania jak: dokumentacje techniczną i wykonanie robót oraz nadzór inwestorski na zadanie pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Mirosławcu„ (odcinek od ul. Nowej do ul. Polnej) w kwocie 59.000,00 zł, prace geodezyjne i kartograficzne związane z wydzieleniem działek budowlanych w kwocie 10.000,00 zł, profilaktykę stomatologiczną dzieci w kwocie 13.000,00 zł., przyznanie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na dofinansowanie publikacji II tomu książki o historii Mirosławca w kwocie 11.000,00 zł.

Radna Anna Turska odnosząc  się do koncepcji zagospodarowania terenu za budynkiem Urzędu Miejskiego poinformowała, iż w pierwszej kolejności należałoby zająć się stanem drogi wjazdowej do Komisariatu Policji. Zwróciła się następnie z zapytaniem w której części budynku Urzędu ma zostać zamontowana winda?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż według wstępnej koncepcji winda zostanie zamontowana kosztem jednej łazienki i części korytarza.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w rozdziale 90015 dotyczącym oświetlenia ulic, placów i dróg zmniejszeniu uległa kwota w wysokości 120.000,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest to kwota pochodząca z uzyskanych  oszczędności z zadania modernizacji oświetlenia w Mirosławcu Górnym.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o kwotę w wysokości 10.000,00 zł na opracowanie koncepcji na zagospodarowanie terenu podwórka UM w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota dotyczy  przebudowy skrzydła budynku UM, zagospodarowanie terenu podwórka. Dodał, iż wykonanie windy wymaga uzyskanie zgody od Konserwatora Zabytków.

Radna Anna Turska poinformowała, iż jej zdaniem kwota w wysokości 60.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę części budynku jest zbyt wysoka.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ceny za opracowanie dokumentacji są wysokie. Radny Marcin Karczewski zwrócił się z propozycją, aby skorzystać z możliwości realizacji zadania w formie „zaprojektuj i zbuduj”.

 Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zadanie związane z przebudową części pomieszczeń budynku UM będzie musiało zostać podzielone na etapy. W momencie zasady „zaprojektuj  i zbuduj” zadanie musi być wykonane w całości.

Przewodniczący posiedzenia zwrócił się z zapytaniem, czy jest szansa na otrzymanie dofinansowania na zamontowanie windy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wszystko zależy od pojawienia się odpowiedniego programu dofinansowania zewnętrznego.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kwoty przeznaczonej na  profilaktykę stomatologiczną?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota przeznaczona zostanie na profilaktykę stomatologiczna dla uczniów ze szkół.

Radny Stanisław Pilc poinformował, iż dzieci z Przedszkola dokonywane będą miały przeglądy stomatologiczne nieodpłatnie we wcześniej  umówionych terminach.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą miejscowości Kalinówka?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż są to prace dotyczące działek na ulicy Tęczowej w Mirosławcu. Dodał, iż pojawiły się ustalenia z PKP dotyczące ulicy Akacjowej w Mirosławcu.

O godz. 14.00 wspólne posiedzenie opuścił radnych Grzegorz  Plewa. Obecnych na posiedzeniu 4 członków Komisji gospodarki i budżetu.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6   do niniejszego protokołu.

O godz. 14.03 na posiedzenie powrócił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 5 członków Komisji Gospodarki i Budżetu.

 • zmieniający wieloletnia prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnia prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2019.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  7  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego jest zobowiązany w drodze uchwały do wyznaczenia granic aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej RLM 2000. Korekt granic aglomeracji obejmuje działki 395/1, 395/2, 397/1 o łącznej powierzchni około 2,7 ha, które zostaną włączone od strony południowej aglomeracji Mirosławiec. Przyczyną zmiany granic jest planowane włączenie do aglomeracji działek, na których znajduje się stacja wodociągowa i ujęcia wody. Zmiana granic aglomeracji nie spowoduje zmian w planie aglomeracji Mirosławiec oraz nie wpłynie na ilość ścieków komunalnych i przemysłowych w aglomeracji.

Radny Marcin Karczewski odnosząc się do otrzymanego załącznika graficznego zwrócił się z zapytaniem czy jest  planowane coś dalej poza wyznaczonymi granicami przez linię przerywaną?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie jest nic planowane poza wskazanym w projekcie uchwały obrębie.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy zmiana granic aglomeracji będzie miała wpływ na sąsiadujące działki rolne?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie będzie miało żadnego wpływu.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż uchwalone stawki są następnie podstawą do ustalenia wysokości należnych opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w drodze decyzji. Zmiany rodzajów opłat określonych w przedłożonym projekcie uchwały w stosunku do uchwały obowiązującej wynikają z obecnych zapisów prawa  zawartych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  Niektóre stawki opłat jak np. za zajęcie pasa drogowego w czasie prowadzenia robót w pasie drogowym pozostały na dotychczasowym poziomie, inne zostały określone w nowej wysokości bądź zostały usunięte ze względu na obecny brak podstaw prawnych do ich naliczenia.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o wysokość wpływu do budżetu  środków finansowych z tytułu zajęcia pasa drogowego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest to kwota kilkunastu tysięcy złotych rocznie.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy dla mieszkańców Gminy planowane są zwolnienia z tytułu zajęcia pasa drogowego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż powinny być naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego  bez podziału na mieszkańców, czy  osób spoza Gminy.

Radny Marcin Karczewski zasugerował, aby zwrócić uwagę na to, aby mieszkańcy nie zajmowali pasa drogowego na składowanie prywatnych rzeczy.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Wolne wnioski i zapytania.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż otrzymał negatywną odpowiedź z Agencji Mienia Wojskowego odnośnie  przekazania na rzecz Gminy działki pod boisko w Mirosławcu Górnym. W dalszych słowach poinformował, iż po lewej stronie w kierunku Mirosławca Górnego znajduje się działka gminna, którą można byłoby ewentualnie przeznaczyć pod boisko.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem o powód udzielenia negatywnej odpowiedzi?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż chodzi o  sprawy obronności, że być może zajdzie potrzeba  zabezpieczenia terenu pod budowę nowych bloków.

Radna Anna Turska poinformowała, iż nic nie da się zrobić jeśli są plany rozwoju jednostki.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż temat będzie dalej rozpatrywany. W dalszych słowach poinformował, iż przeprowadzone zostały rozmowy z Radcą Prawnym Urzędu na temat sprzedaży działek na ulicy Tęczowej w Mirosławcu dla rodzin, które będą zainteresowane osiedleniem się w Mirosławcu. Dodał, iż należy się zastanowić czy nabycie działek ma być w formie użytkowania wieczystego, czy tez sprzedaży bezpośredniej.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż pojawiły się plany dotyczące zlikwidowania użytkowania wieczystego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż liczy na to, że tańsza sprzedaż spowoduje szybsze wybudowanie.

Radna Anna Turska poinformowała, iż chodzi przede wszystkim o to, aby nikt nie zarzucił Gminie niegospodarności. Dodała, iż należy mieć gotowy produkt, aby sprawdzić czy jest zainteresowanie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina chce uzyskać skuteczne wybudowanie, nie chodzi tylko o tańszą sprzedaż działek.

Radny Marcin Karczewski zasugerował, aby zostało wprowadzone ograniczenie co do rozpoczęcia budowy, a nie do jej zakończenia. Muszą zostać opracowane pewne wymogi.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż należałoby się zastanowić w jakiej wysokości miałyby być rabaty za sprzedaż działek: czy będzie to zniżka w wysokości 25%, 50% czy 75%?

Radna Anna Turska poinformowała, iż zniżka musiałaby być w wysokości 50%, aby zachęcić potencjalnych zainteresowanych. Dodała, iż Bank Spółdzielczy jest zainteresowany współpraca.

Przewodniczący Komisji dodał, iż niekiedy posiadanie na własność działki jest wkładem własnym podczas starania się o udzielenie kredytu.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż firmy budowlane z terenu Gminy Mirosławiec na pewno zyskałyby podczas budowy domów. Dodał, iż miejsce pod budowę jest także atrakcyjne, co stanowi dodatkowy atut.

Radna Anna Turska poinformowała, iż całość zadania musi zostać umiejętnie zorganizowana.  Zwróciła się z zapytaniem, jak  w sprawie omawianego  tematu wypowiadają się prawnicy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż są dwie różne interpretacje: jedni opowiadają się za sprzedażą na własność, drudzy natomiast za użytkowaniem wieczystym.

Radna Anna Turska poinformowała, iż pomysł jest  bardzo fajny, jednak trudny do realizacji.

Radny Marcin Karczewski zasugerował, aby w wymogach zawarte zostało, że zakup dotyczy tylko jednej działki. Zwrócił się z zapytaniem o odremontowanie ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ogrodzenie zostanie oczyszczone z warstw farby przez osoby, które  zobowiązane są odpracować godziny na cele społeczne. Do końca bieżącego roku ogrodzenie pokryte zostanie farbą podkładową.

Radny Marcin Karczewski zasugerował, aby na ogrodzeniu powieszone zostały sportowe zdjęcia.

Radna Anna Turska poinformowała, iż na drodze na  ulicy Wolności w Mirosławcu od torów w kierunku m. Kalisz Pomorski znajduje się podniesiona studzienka.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż studzienka została już zgłoszona do naprawy.

Radna Anna Turska zwróciła się z wnioskiem o postawienie znaku ograniczenia prędkości B-33, bądź znaku Teren Osiedla  na ulicy Tęczowej i Księżycowej w Mirosławcu z uwagi na poruszające się z dużą prędkością motocrosy i quady, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

Radny Janusz Beer poinformował, iż podobna sytuacja jest na ulicy Sprzymierzonych. Dodał, iż pojawiają się skargi i zażalenia ze strony mieszkańców, że nie są widoczne patrole Policji i Straży Miejskiej.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem o wykup mieszkania w remizie OSP
w Mirosławcu oraz o wymianę okien, ponieważ nikt nie wie kto tego dokonał.

Burmistrz Mirosławca  poinformował, iż mieszkanie nie zostanie wystawione na sprzedaż, ponieważ w przyszłości może służyć na potrzeby OSP.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z wnioskiem o przebudowę chodnika na odcinku od bloku nr 22 przy ulicy Wolności w kierunku siedziby Ośrodka Kultury przy ulicy Parkowej w Mirosławcu, jak również o wymianę lub przeniesienie lampy oświetleniowej znajdującej się pomiędzy blokiem nr 22 przy  ulicy Wolności, a blokiem przy ulicy Parkowej, ponieważ w chwili obecnej lampa zasłonięta jest przez gałęzie drzew.

Ad.8

Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.   

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 1430 Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zamknął wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Protokołowała:                                                                    Prowadzący obrady:

Lidia Cybulska                                                                       Piotr Suchojad

Ad.9

Praca w ramach poszczególnych komisji:

 • Komisja Gospodarki i Budżetu:
 • rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.

Złożona skarga stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W związku z ochroną danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie  danych osobowych t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)  w/w punkt porządku obrad został wyłączony z jawności.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca, uznają skargę za bezzasadną.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  12  do niniejszego protokołu.

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 1445 zamknięto posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-12-2016 13:52:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 01-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 01-12-2016 13:54:28